FAQ

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu można składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej w terminach wskazanych w Harmonogramie konkursu

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz odpowiedzi.


06.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu.

PYTANIE 1                                            
Pytanie dotyczy pkt 1.6.c) Regulaminu.
Czy zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy zabytkowego zespołu o łącznej powierzchni całkowitej większej niż 10 tys. m2 dla potrzeb Centrum Edukacyjno - Muzealnego zostanie uznane jako spełnienie wymagań Regulaminu?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 2                                            
Jeśli na Etap 2 jest 5 uczestników, ilu na Etap 1 i czy można zgłosić w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ:
Liczba Uczestników w Etapie II nie jest znana na dzień dzisiejszy, gdyż uzależnione jest to od liczby złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie a następnie od liczby zakwalifikowanych na podstawie tych wniosków Uczestników. Organizator nie przewiduje w tym zakresie limitu. Postepowanie konkursowe prowadzone jest w języku polskim. Wnioski również należy składać w języku polskim.

PYTANIE 3                                            
czy warunek dotyczący zdolności technicznej opisany w punkcie 1.6 c), tj:
"(...) w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje kulturalno-rozrywkowe o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2" zostanie uznany za spełniony, jeżeli uczestnik konkursu był pracownikiem firmy spełniającej powyższe wymagania a tym samym współautorem zrealizowanego obiektu?

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił w powyższym warunku udziału w konkursie, iż Uczestnik konkursu musiał wykonać dokumentację projektową w zakresie projektu budowalnego i wykonawczego oraz obiekt uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Sformułowanie „dokumentacja projektowa” należy rozumieć jako opracowanie wielobranżowe i same współautorstwo w zakresie jednej z branż nie jest wystarczające do spełnienia powyższego warunku. Warunek ten ma charakter podmiotowy i wymagany jest od podmiotu będącym strona umowy w zakresie wykonania kompleksowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Dokument można pobrać TUTAJ.


09.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 2.

PYTANIE 4                                            
Pytanie to odnosi się do Rozdziału III, pkt. 2: WYMAGANE DOWODY, OŚWIADCZENIA
I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ORGANIZATORA.
Czy oprócz oświadczenia i załączników wymienionych w ww. punkcie Regulaminu konieczne
jest załączenie oryginałów dyplomów (dot. Rozdział III 1.6 b.) lub oryginału pozwolenia na budowę (dot. Rozdział III 1.6 c.)?
Jeśli te dokumenty są rzeczywiście niezbędne we Wniosku o dopuszczenie, czy powinniśmy załączyć je jako osobny plik, czy połączyć je z załącznikami dotyczącymi każdego oświadczenia o spełnieniu warunków?

ODPOWIEDŹ:
Na etapie kwalifikacji do konkursu nie trzeba załączać innych dokumentów poza oświadczeniami określonymi w pkt 1.6.b i 1.6.c (wskazane w pytaniu dokumenty mogą być żądane na późniejszym etapie konkursu).

PYTANIE 5                                            
Czy można potwierdzić, że kandydaci powinni świadczyć tylko usługi architektoniczne, czy też na tym etapie wymagane są również prace inżynieryjne i architektura krajobrazu?

ODPOWIEDŹ:
Potwierdzamy, że na etapie kwalifikacji do konkursu kandydaci powinni świadczyć tylko usługi architektoniczne. Zwycięzca konkursu przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany wykazać, iż dysponuje pozostałymi branżami niezbędnymi do wykonania usługi zgodnie z zapisami Rozdziału X pkt 1.2.

PYTANIE 6                                            
Czy wnioskodawca może zmienić wzór załącznika 3d, o ile wszystkie informacje są nadal podawane
i we właściwej kolejności?

ODPOWIEDŹ:
Wzoru załącznika 3d nie można zmienić w zakresie treści i układu poza zmianami nie mającymi wpływ na zawarte w nim treści.

Dokument można pobrać TUTAJ.


12.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 3.

PYTANIE 7                                            
Czy Po zakończeniu konkursu, projekt ma być realizowany również w całości w języku polskim? Dotyczy współpracy z lokalnymi władzami, zarządzanie budową i.t.d..
Ogólny opis konkursu zdaje się być zaproszeniem międzynarodowym i rozumiemy, że dokumenty konkursowe powinny być składane w języku polskim w celu skorzystania z nich przez Sąd konkursowy. Chcielibyśmy jednak zrozumieć, w jakim stopniu musimy zaplanować pomoc językową, aby ułatwić postępowanie w tej sprawie

ODPOWIEDŹ:
Po zakończeniu konkursu projekt ma być w całości wykonany w języku polskim. Wszelkie oficjalne kontakty związane z realizacją projektu oraz z prowadzeniem Inwestycji odbywać się będą w języku polskim.
Na etapie konkursu wszystkie przekazywane przez Uczestnika konkursu dokumenty i materiały tj: wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami o których mowa w Rozdziale III pkt 2, opracowanie studialne o którym mowa w Rozdziale IV oraz praca konkursowa o której mowa w Rozdziale VI muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski o ile zostały sporządzone lub wystawione w innym języku.


PYTANIE 8                                            

PYTANIE 8.1
Jeżeli chodzi o język, w jakim należy składać załączniki od 3a do 3f na etapie składania wniosków o przyjęcie, format dostępny w regulaminie jest napisany w języku angielskim. Rozumiemy, że załączniki te mają jedynie charakter informacyjny, ale chcielibyśmy potwierdzić, czy możemy je nadsyłać tylko w języku angielskim, czy też należy je przesłać wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z regulaminem.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 2.8. wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, opracowania studialne, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu w języku angielskim.

PYTANIE 8.2
W zakresie regulacji: „Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy Komunikacji Elektronicznej to 20 MB”. Czy byłoby możliwe skorzystanie z linków (We Transfer / dysk Google) do przesłania dodatkowych informacji: portfolio, referencje projektów itp., które mogą przekroczyć maksymalny rozmiar?
ODPOWIEDŹ:
Dopuszczalna wielkość jednego przesyłanego pliku poprzez Platformę komunikacji elektronicznej to 20 Mb. Nie ma możliwości przesyłania plików za pośrednictwem linków (We Transfer / dysk Google). Organizator informuje także, iż Uczestnik musi złożyć jedynie dokumenty elektroniczne, o których mowa w Regulaminie konkursu i nie ma potrzeby składania dodatkowo portfolio czy też referencji projektów.

PYTANIE 8.3
Jeśli chodzi o nagrody w konkursie. Czy można szczegółowo opisać stopień zaangażowania zdobywcy pierwszej nagrody w przyszły rozwój projektu (umowa, fazy itp.)
ODPOWIEDŹ:
Przedmiot usługi wykonywanej przez zwycięzcę konkursu po podpisaniu umowy został opisany w Załączniku nr 1 do Regulaminu tj. Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 9                                            
Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku gdy polskie biuro architektoniczne chce zrejestrować się do udziału w konkursie wspólnie z biurem z Japonii gdzie kwalifikowany podpis elektroniczny jest trudny do uzyskania w terminie umożliwiającym rejestrację, Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez japońskiego uczestnika, tj. pełnomocnictwa ustanawiającego wspólnego reprezentanta (załącznik nr 3f) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie (załącznik nr 3b), w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji japońskiego uczestnika, a następnie podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnika reprezentującego zespół polsko-japoński.
Czy jeżeli pełnomocnik nie będzie mógł poświadczyć zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentów podpisanych własnoręcznie przez japońskiego uczestnika to czy może tego dokonać polski notariusz?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez Uczestnika spoza EOG tj. pełnomocnictwa ustanawiającego wspólnego reprezentanta (załącznik nr 3f) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie (załącznik nr 3b), w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji  Uczestnika. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 10                                        
Szanowni Państwo, czy w przypadku konsorcjum, w skład którego wchodzą zespół z polski(określony jako pełnomocnik) i z zagranicy (który dysponuje wymaganymi referencjami) wystarczy że strona z polski - będąca pełnomocnikiem - złoży wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa wspólnego jako konsorcjum w konkursie poprzez platformę Soldea EPZ? Czy też obie strony muszą złożyć odpowiednie wnioski? Czy też ewentualnie strona zagraniczna może być zarówno liderem jak i pełnomocnikiem
w konkursie?
ODPOWIEDŹ:
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie konkursu, Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3f do Regulaminu.
O tym kto będzie reprezentował Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie decydują sami Uczestnicy.
W wypadku powołania pełnomocnika wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty może podpisać jedynie pełnomocnik o ile pełnomocnictwo obejmowało tą czynność z wyjątkiem Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy stanowiącego Załącznika nr 3b do Regulaminu. Oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie składa każdy Uczestnik konkursu, w tym także każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiot, którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje. Powyższe dotyczy także zobowiązania podmiotów o udostępnieniu zasobów. Zobowiązanie to podpisuje podmiot który zasoby udostępnia.

PYTANIE 11                                            

PYTANIE 11.1
Zgodnie z pkt. 1.3 ( str.22 regulaminu) ustanowiony Pełnomocnik musi być uprawniony do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń.
W przypadku gdy wyznaczony Pełnomocnik nie jest Uczestnikiem konkursu:
- które z dokumentów mogą być podpisane elektronicznie wyłącznie przez Pełnomocnika?
- czy wniosek –Zał. nr 3a oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby – czyli osoby upoważnione każdego Uczestnika konkursu (zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki organizacyjnej) oraz jednocześnie podpisane przez Pełnomocnika?

ODPOWIEDŹ:
Treść pełnomocnictwa winna określać zakres czynności,  co do których udzielono pełnomocnictwa oraz zakres dokumentów, które w imieniu uczestnika/ów pełnomocnik może składać w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z Rozdziałem III pkt 3.1.
W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Uczestnik powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzony zgodnie co do treści i formy z Załącznikiem nr 3a do Regulaminu.
Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Zaleca się przesłanie pliku w formacie PDF
Kwestie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, reguluje ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. poz. 2452.

Dokument można pobrać TUTAJ.


17.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 4.

PYTANIE 12                                            
Nawiązując do regulaminu konkursu rozdział III art.1.6.c) :
Czy budynek o powierzchni użytkowej ok. 80 000 m2 o funkcjach Usługowo-Handlowo-Rekreacyjnych zawierający w swoim obszarze funkcje Multipleks Kino (Kultura), restauracje /strefa gastronomiczna oraz różne strefy rozrywkowe które razem tworzą powierzchnię użytkową powyżej 10 000 m2 (tego samego budynku) mogą spełniać warunek udziału w konkursie dotyczącym zdolności technicznych i zawodowych w zakresie doświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr.3 d?

ODPOWIEDŹ:
Tak


PYTANIE 13                                            

PYTANIE 13.1.
W jakiej formie przedstawić należy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz w zakresie zaprojektowanego i zrealizowanego budynku kulturalno-rozrywkowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2 i nie będącą uczestnikiem konkursu wspólnie biorącym w nim udział. Czy wystarczy kopia takiego zobowiązania podpisana elektronicznie przez uczestnika konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby musi być zgodne co do treści z postanowieniami pkt. 1.7. lit. b) i c) Rozdziału III Regulaminu.
Zobowiązanie takie musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby.
Organizator dopuszcza możliwość złożenia powyższego zobowiązania podpisanego przez podmiot udostepniający zasoby w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią podmiotu udostepniającego zasoby. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 13.2.
Uczestnik konkursu dysponuje na podstawie umowy o dzieło projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz będącego autorem zaprojektowanego i zrealizowanego budynku kulturalno-rozrywkowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2.
W jakiej formie przedstawić należy tę dyspozycję?
Czy wystarczy kopia umowy podpisana elektronicznie przez uczestnika konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli Uczestnik konkursu dysponuje osobami o których mowa w Rozdziale III pkt 1.6. lit. b)
na zasadzie dysponowania bezpośredniego (np. umowa o dzieło, umowa pracę itp.) wówczas nie musi składać zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania konkursowego lub innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że Uczestnik konkursu będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

PYTANIE 13.3.
Dysponujemy zrealizowaną usługą polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę i realizacją zespołu sal kinowych na trzeciej kondygnacji dużego kompleksu handlowo- usługowego o powierzchni ok. 60 000,00 m2.
W kompleksie tym występują dodatkowe powierzchnie niezbędne dla funkcjonowania tego zespołu sal kinowych lub bezpośrednio z nim związanych, w szczególności:
- komunikacja pionowe i pozioma
- administracja
- gastronomia
- parking samochodowy
- sanitariaty
- pomieszczenia techniczne
Suma sal kinowych i wyżej wymienionych funkcji przynależnych przekracza 10 000,00 m2 powierzchni całkowitej.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób udokumentować spełnienie tego warunku w tym konkretnym przypadku.

ODPOWIEDŹ:
Organizator wymaga na spełnienie warunku, o którym mowa Rozdziale III pkt. 1.6. lit. c) złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Oświadczenie to stanowi Złącznik nr 3d do Regulaminu.

PYTANIE 14                                            
Proszę o wyjaśnienie w jaki w jaki sposób ma podpisać dokumenty uczestnik pochodzącym z kraju, w którym nie ma kwalifikowanych podpisów elektronicznych w formatach wymaganych przez Organizatora (Japonia).
Czy Organizator zaakceptuje dokumenty własnoręcznie podpisane przez zagranicznego uczestnika, ewentualnie poświadczone klauzulą apostille, a następnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym polskiego uczestnika, z którym uczestnik zagraniczny planuje wspólnie wziąć udział w konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez Uczestnika spoza EOG tj. pełnomocnictwa ustanawiającego wspólnego reprezentanta (załącznik nr 3f) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie (załącznik nr 3b), w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 15                                        
Czy biuro architektoniczne spoza UE może wziąć udział w konkursie, czy jest zobligowane wystąpić wspólnie z biurem z unii? W związku z tym, czy referencje mogą pochodzić z projektów wykonanych poza UE?

ODPOWIEDŹ:
Biuro architektoniczne spoza UE może wziąć udział w konkursie samodzielnie. Organizator nie wymaga na etapie konkursu referencji dotyczących projektów wykonanych a jedynie wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Usługi te mogą być świadczone poza UE.
Oświadczenie to stanowi Złącznik nr 3d do Regulaminu.

PYTANIE 16                                            
Czy jest określona minimalna liczba Uczestników wymaganych w Konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Minimalna liczba Uczestników w konkursie to 2 Uczestników.

PYTANIE 17                                            
W przypadku udziału osób niebędących polskimi profesjonalistami, czy „numer uprawnień” wymagany we „Wniosku o dopuszczenie” musi być określony przez Stowarzyszenie lub instytucję, do której należą te osoby?

ODPOWIEDŹ:
Tak, jeśli w kraju, gdzie numery uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nadaje Stowarzyszenie lub właściwa Instytucja jest to obowiązkowe.

PYTANIE 18                                            
Pytanie dotyczy pkt1.6.c) Regulaminu.
Czy wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i wnętrz dla: Kompleks Edukacyjno - Sportowo - Rekreacyjny z centrum badawczo rozwojowym i halą sportową o łącznej powierzchni całkowitej większej niż 10 tys. m2 zostanie uznane jako spełnieni wymagań Regulaminu?

ODPOWIEDŹ:
Organizator warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje kulturalno-rozrywkowe o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2.
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.


PYTANIE 19                                            
Czy dokumenty są dostępne w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ:
Dokumenty są dostępne w języku angielskim na stronie internetowej konkursu:  http://competition.ecfcamerimage.pl/home,2,en.html
Wersje angielskie dokumentów zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych natomiast konkurs jest prowadzony w całości w języku polskim.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, opracowania studialne, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.
Zamawiający dopuszcza jedynie składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu w języku angielskim.

Dokument można pobrać TUTAJ.


17.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 5.

PYTANIE 20                                            
W rozdziale 1 Regulaminu Konkursu mowa jest o wymogach jakie powinni spełnić uczestnicy konkursu i tak: wymagane jest wykazanie wykonania usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje kulturalno - rozrywkowe o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000m2.
Czy w świetle powyższych zapisów zostanie uznany za obiekt referencyjny projekt galerii handlowej wraz z obiektami w ramach galerii takimi jak m.in. kino wielosalowe?  

ODPOWIEDŹ:
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Organizator dopuszcza, iż może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.


PYTANIE 21                                            
Do tej pory o ile zrozumieliśmy, prosiliśmy o przedłożenie wszelkich dokumentów w języku polskim (patrz odpowiedź na pytanie 8.1). Niemniej jednak szablony udostępnione na stronie konkursu pojawiają się tylko w języku angielskim. Jeśli nie będziemy mogli korzystać z tych angielskich szablonów w naszym zgłoszeniu, czy możecie podać je w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane do złożenia w konkursie w języku polskim są dostępne do pobrania na polskiej wersji strony internetowej konkursu tj. http://konkurs.ecfcamerimage.pl/regulamin,26,pl.html


PYTANIE 22                                            
Nawiązując do Załącznika 3d do Konkursu. Czy możemy wstawić link do strony budynku, czy nie jest to konieczne na tym etapie konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Nie jest to konieczne.


PYTANIE 23                                            
W nawiązaniu do wymagań technicznych: zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu kulturalno-rozrywkowego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału. Czy głównym przeznaczeniem prezentowanego budynku musi być program kulturalny, czy też budynek wieloprogramowy (tj. Budynek o powierzchni 70 000 m2) z powierzchnią ponad 10 000 m2 przeznaczoną na program kulturalny również spełnia te wymagania?

ODPOWIEDŹ:
Głównym przeznaczeniem budynku nie musi być program kulturalny. Może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.


PYTANIE 24                                            
Czy budynek kulturalny, który uzyskał pozwolenie na budowę w okresie 15 lat przed terminem, ale ostatecznie nie został zbudowany, spełniałby wymagania?

ODPOWIEDŹ:
Tak.


PYTANIE 25                                        
Rozdział III Regulaminu Konkursu w punkcie 1.6. lit. b) dopuszcza Uczestników Konkursu posiadających równoważne kwalifikacje do projektowania w specjalności architektonicznej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333). Czy posiadanie licencji do wykonywania zawodu architekta w prowincji Ontario w Kanadzie (która jest sygnatariuszem porozumienia wolnorynkowego z Unią Europejską) będzie uznane za kwalifikacje równoważne na potrzeby uczestnictwa w Konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Jako że Uczestnik konkursu składa wiążące go oświadczenia, to do jego obowiązków należy sprawdzenie i wykazanie Organizatorowi, że kwalifikacje do projektowania w specjalności architektonicznej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) są równoważne.


PYTANIE 26                                            
Odpowiedź na pytanie 9 sugeruje, że pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu, który ma siedzibę zagranicą i nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być sporządzone w formie cyfrowego odwzorowania (skanu) poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Zakładając próbę uczestnictwa z Kanady, gdzie szanse znalezienia notariusza z kwalifikowanym podpisem elektronicznym są znikome, proces ten wymagałby przesłania oryginalnego podpisanego i opieczętowanego papierowego dokumentu do Polski, gdzie notariusz mógłby jedynie potwierdzić zgodność papierowego dokumentu z jego elektroniczną kopią, a nie fakt jego podpisania przez uprawnioną osobę. Czy Organizator Konkursu dopuściłby w tej sytuacji zastąpienie wymogu notarialnego potwierdzenia przez potwierdzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby wskazanej na Pełnomocnika Uczestnika Konkursu, potwierdzone oryginałem pełnomocnictwa złożonym razem z papierową kopią pracy studialnej albo inną formą potwierdzenia złożoną po terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Wystarczającym jest, aby poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z oryginalnym podpisanym i opieczętowanym dokumentem w postaci papierowej dokonał notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 27                                            
Czy jako podmiot zagraniczny z siedziba w Austrii możemy opatrzyć swoje dokumenty zgłoszenia do udziału w konkursie austriackim podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

ODPOWIEDŹ:
Tak, o ile spełnia unijne zasady składania  podpisów elektronicznych określone w rozporządzeniu UE eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation - eIDAS, 910/2014/EC), zawierające standardowe reguły dla wszystkich państw członkowskich. Przed wysłaniem tak podpisanego pliku sprawdzić należy czy weryfikują go pozytywnie ogólnie dostępne narzędzia do weryfikacji np. https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędzie jednego z krajowych dostawców: SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.

Dokument można pobrać TUTAJ.


22.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 6.

PYTANIE 28                                            
Uprzejmie prosimy o informację, czy w ramach spełnienia wymogu określonego w punkcie 1.6 c) Regulaminu, zostanie zakwalifikowany budynek naukowo-dydaktyczny z wyposażonymi audytoriami (pow. całkowita ok. 20000m2, dokumentacja budowlana i wykonawcza, uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę). Budynek należy do kategorii IX obiektów budowlanych – budynki kultury, nauki i oświaty.  

ODPOWIEDŹ:
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Organizator dopuszcza, iż może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.


PYTANIE 29                                            

PYTANIE 29.1.
W odniesieniu do projektu referencyjnego o powierzchni 10 000 m2, który potwierdza nasze kompetencje zawodowe, czy można potwierdzić, że wypełnienia wymaga jedynie udostępniony „Załącznik 3d”? Czy oznacza to, że nie ma obowiązku składania dodatkowych wizualizacji ani danych.

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż wraz z wnioskiem o dopuszczenie w celu potwierdzenia spełnienia określonego warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wystarczającym jest złożenie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 3d tj. Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Nie ma potrzeby składania w tym zakresie dodatkowych informacji, planów, dokumentów czy referencji.

 

PYTANIE 29.2.
W odniesieniu do „Załącznika 3c”; jeśli my, wiodące biuro architektoniczne, mamy pracowników posiadających równoważne uprawnienia w innym państwie członkowskim UE; czy jest to „bezpośrednia” dysponowanie? Czy musimy dostarczyć aktualne uprawnienia i tłumaczenie?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli Uczestnik konkursu jest firmą zatrudniającą osoby posiadające równoważne kwalifikacje z wymaganymi od Uczestników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wówczas można uznać iż jest to dysponowanie bezpośrednie.
Uczestnik konkursu nie musi dostarczać aktualnych uprawnień ani ich tłumaczenia.

 

PYTANIE 29.3.
Czy można podać link do miejsca, w którym możemy znaleźć odpowiednie przepisy prawne i warunki określające wymagania dla równoważnych uprawnień w krajach UE, jak określono w sekcji „Uwaga” w punkcie 1.6.b.
„Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).”.

ODPOWIEDŹ:
Niestety dokumenty, gdzie określono te przepisy są dostępne jedynie w języku polskim.
Link do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
Link do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000065


PYTANIE 30                                            
W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 4, czy można potwierdzić, że w dniu 24 marca jesteśmy zobowiązani do złożenia jedynie załączników 3a do 3f i że na tym etapie nie ma żadnych dokumentów uzupełniających wymaganych jako dowód (z tłumaczeniem na język polski). Jeśli zgodnie z załącznikiem 3d lub 3c, wiodący wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia „zobowiązania podmiotów”, czy istnieje na to formularz? A może jest to dokument sporządzony samodzielnie przez obie firmy, który potwierdza świadczone usługi?

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż do dnia 24 marca 2021 roku do godziny 12.00 zainteresowani udziałem w konkursie składają jedynie w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 3.2. Załączniki 3a, 3b, 3c, 3d.
Złączniki 3f składają jedynie Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie.
Złączniki 3e składają jedynie Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie w wypadku, gdy Uczestnik taki ustanowił pełnomocnika.
Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby Uczestnicy konkursu przygotowują indywidulanie we własnym zakresie. Zobowiązanie takie powinno być zgodne co do treści z postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.7. lit. c) Regulaminu konkursu.


PYTANIE 31                                            
W odniesieniu do sekcji III pkt 1.b; czy wyznaczona osoba z równoważnymi kwalifikacjami musi posiadać polski odpowiednik takich uprawnień, czy wystarczy, aby osoba ta kwalifikowała
do uzyskania takich uprawnień na tym etapie? Nie jest dla nas jasne, czy do wypełnienia tego zadania potrzebujemy naszego partnera-architekta, który posiada polskie uprawnienia, czy też możemy to zrobić sami, będąc biurem z sąsiedniego kraju UE z wymaganymi lokalnymi kwalifikacjami zawodowymi. Wolelibyśmy to zrealizować, jeśli to możliwe, sami.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie wymaga posiadania polskich uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń a jedynie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji równoważnych zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).


PYTANIE 32                                            
Czy w celu sfinalizowania wniosku dopuszcza się plik zip zawierający pojedynczy plik .p7m (rozszerzenie związane z podpisem elektronicznym) z plikami załączników, wymaganych do złożenia?

ODPOWIEDŹ:
Plik zip jako "opakowanie" może wewnątrz zawierać podpisane pliki oferty.
Podpis elektroniczny plików oferty musi być podpisem kwalifikowanym, spełniającym wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r tzw. eIDAS.
Zalecane jest sprawdzenie walidacji takiego podpisu na stronie
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędziem jednego z krajowych dostawców (PL) : SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT
Pliki muszą być podpisane zgodnie z zasadami podpisywania dostawcy podpisu.
Wątpliwości w tym zakresie może rozwiać dostawca podpisu kwalifikowanego.
Rozszerzenie .p7m nie jest tym, które zamawiający jest zobowiązany obsłużyć zatem uczestnik konkursu nie powinien go wykorzystywać.
Dopuszczalne formaty podpisu to XADES i PADES


PYTANIE 33                                        
Moje pytanie dotyczy punktu 1.6.c) Regulaminu. Mamy doświadczenie w projektowaniu ośrodka sportowego (jako placówki kulturalnej) i uczelni (jako placówka dydaktyczna). Oba obiekty mają łącznie ponad 10 000m2 każdy. Czy zaprojektowanie tych obiektów spełniałoby warunki udziału w tym konkursie? Jeśli tak, który z nich jest bardziej odpowiedni do spełnienia wymagań?

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił, iż musi to być jeden budynek o funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Nie będzie spełnieniem powyższego warunku przedstawienie dwu budynków, gdzie jeden ma funkcję kultury a drugi funkcję rozrywkowe.


PYTANIE 34                                            
Gdybym użył osobistego podpisu elektronicznego UAE do podpisywania dokumentów za pomocą oprogramowania Acrobat, czy byłoby to zgodne z Państwa wymaganiami?

ODPOWIEDŹ:
Podpis elektroniczny musi być podpisem kwalifikowanym, spełniającym wymogi  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r tzw. eIDAS.
Zalecane jest sprawdzenie walidacji takiego podpisu na stronie
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędziem jednego z krajowych dostawców (PL) : SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.


PYTANIE 35                                            
Czy musimy wyznaczyć prawnika, który będzie nas reprezentował w początkowej i późniejszej fazie konkursu? Ze względu na elektroniczny podpis kwalifikowany w Polsce uznaliśmy, że jako firma zagraniczna potrzebujemy Państwa wyjaśnienia w tej kwestii.

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu należy, czy powołać czy też nie pełnomocnika lub innego reprezentanta Uczestnika (w tym prawnika). Niestety Organizator nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie ze względu na zbyt mało informacji odnośnie potrzeby lub jej braku powołania takiej osoby przez Uczestnika konkursu.
Organizator nie zastrzega, iż dokumenty elektroniczne muszą być podpisane wyłącznie polskim podpisem elektronicznym.
Podpis elektroniczny powinien spełniać unijne zasady składania  podpisów elektronicznych określone w rozporządzeniu UE eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation - eIDAS, 910/2014/EC), zawierające standardowe reguły dla wszystkich państw członkowskich. Przed wysłaniem tak podpisanego pliku sprawdzić należy, czy weryfikują go pozytywnie ogólnie dostępne narzędzia do weryfikacji
np.
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędzie jednego z krajowych dostawców: SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.


PYTANIE 36                                            
W odniesieniu do załącznika 3d, czy wymieniona w nim dokumentacja projektowa może dotyczyć przebudowy obiektu realizującego funkcje kulturalno rozrywkowe o powierzchni min. 10 000 m2, czy musi dotyczyć budowy nowego obiektu realizującego w/w funkcje.

ODPOWIEDŹ:
Organizator uzna spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1.6. lit. c) w przypadku przedawnienia przebudowy budynku realizującego funkcje kulturalno-rozrywkowe.


PYTANIE 37                                            
Czy zagraniczny uczestnik konkursu może użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez certyfikowanego dostawce uznawanego na terenie UE, jednak nie znajdującego się na polskiej liście Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/)? Nasz partner zakupił podpis w firmie Skribble.

ODPOWIEDŹ:
Podpis elektroniczny musi być podpisem kwalifikowanym, spełniającym wymogi rozporządzenia eIDAS. Nie musi być na liście NCC.
Zalecane jest sprawdzenie walidacji takiego podpisu na stronie
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędziem jednego z krajowych dostawców (PL) : SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.


PYTANIE 38                                            
Z uwagi na ograniczony czas na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego terminu na 31.03.2021 r.?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie wyraża zgodny na zmianę terminu składnia wniosków o dopuszczenie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów.


PYTANIE 39                                            
Proszę o wyjaśnienie czy biuro inżynierskie może być członkiem więcej niż jednego zespołu autorskiego. Zgodnie z regulaminem Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie, są między innymi zespoły autorskie. W regulaminie w rozdziale III w punkcie 1.5. pojawia się również zapis o wykluczeniu Uczestnika konkursu (tyczy to się również Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie) zostaną wykluczeni z konkursu w przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku.
Proszę o potwierdzenie czy biuro inżynierskie może dołączyć do kilku zespołów jako podmiot.

ODPOWIEDŹ:
Biuro inżynierskie nie może dołączyć do kilku zespołów jako podmiot w rozumieniu Uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu (również w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział konkursie) zostanie wykluczony z konkursu wraz z Uczestnikami wspólnie z nim biorącymi udział w konkursie w przypadku gdy taki Uczestnik będzie występował w więcej niż jednym wniosku o dopuszczenie.


PYTANIE 40                                            
Czy oczekuje się, że uczestnik konkursu skopiuje oświadczenia wydrukowane w Załączniku 3s Sekcja III Oświadczenia i podpisze je osobno? Nie ma miejsca na podpis na żadnym z załączników 3a-3f.
To samo pytanie do 3b, czy też oczekuje się, że dół każdej strony będzie podpisany?

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż wszelkie dokumenty należy składać w postaci elektronicznej poprzez Platformę komunikacji elektronicznej (https://www.soldea.pl/epz/epz/). Dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile taki wymóg jest opisany w Regulaminie konkursu.
Jedynie w przypadku.
Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez Uczestnika spoza EOG w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W powyższym przypadku własnoręczny podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika może być złożona na dole każdego Załącznika.


PYTANIE 41                                            

PYTANIE 41.1.
Proszę o uporządkowanie nazw i numeracji załączników do regulaminu. Nazwy plików nie odpowiadają zawartości, niektóre materiały powielają się pod różnymi nazwami.

ODPOWIEDŹ:
Organizator sprawdził udostępnione na stronie internetowej Załączniki i stwierdził ich poprawność zarówno co do formy jak i co do treści.

 

PYTANIE 41.2.
Proszę o szczegółowe doprecyzowanie zawartości pracy w I i II etapie. Możliwość umieszczenia części rysunków na planszach lub na „formatkach” A3 utrudni porównanie prac przez Jury.

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż opis zawartości opracowania studialnego i pracy konkursowej są wystarczająco doprecyzowane w Regulaminie konkursu, aby Sąd konkursowy mógł porównać i ocenić te opracowania.

 

PYTANIE 41.3.
Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanych widoków (rozdział IV, punkt 2.2. 2) c.).

ODPOWIEDŹ:
Lokalizację widoków pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu.

 

PYTANIE 41.4.
Czy Zamawiający może udostępnić załącznik 7a w formacie DWG w wersji 2010, 2013 lub 2017?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie ma możliwości udostepnienia Złącznika 7a w formacie DWG w wersji 2010, 2013 lub 2017.
Uczestnik konkursu może skorzystać z darmowych programów do zmiany wersji plików zapisanych w formacie DWG (np. Autodesk DWG Trueview).

 

PYTANIE 41.5.
W pobranych materiałach brak załącznika 7e, 7f, 7g, 7j, 7k – prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:
Bardzo prosimy o zapoznanie się z treściami umieszczonymi na stronie internetowej konkursu w zakładce, gdzie znajdują się pliki do pobrania (zakładka „Regulamin”). Przy Złącznikach 7e, 7f, 7g, 7j zaznaczono , iż Załączniki te będę udostępnione po kwalifikacji Uczestników na podstawie wniosków o dopuszczenie.
Załącznik nr 7k jest do pobrania w zakładce „Regulamin” jako oddzielny „Załącznik nr 7k”

 

PYTANIE 41.6.
Czego dotyczy „informacja o wartości”, którą należy podać przy wykazie usług, o którym mowa w punkcie 1.6. c)? – wartość całej inwestycji czy wartość samej usługi, czyli wykonania dokumentacji projektowej dla danej inwestycji? W przedłożonym wzorze oświadczenia – załącznik nr 3d brak rubryki, w której należy podać wartość.

ODPOWIEDŹ:
Organizator odstępuje od konieczności podania „informacji o wartości usług”.

 

PYTANIE 41.7.
W punkcie 1.6. c) podano, iż w oświadczeniu o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług należy podać wykaz podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane – co stoi w sprzeczności z zapisem z poprzedniego akapitu regulaminu, w którym podano, iż przedmiotowa usługa winna być „wykonana należycie i ukończona”. Prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ:
Należy podać podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana.

 

PYTANIE 41.8.
Czy wymagania Organizatora, o których mowa w punkcie 1.6. c) spełnia usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budynku, który uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, ale nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

 

PYTANIE 41.9.
Czy Zamawiający przedstawi wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie 1.7. b) i c)?

ODPOWIEDŹ:
Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby Uczestnicy konkursu przygotowują indywidulanie we własnym zakresie. Zobowiązanie takie powinno być zgodne co do treści z postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.7. lit. c) Regulaminu konkursu.

 

PYTANIE 41.10.
Czy załącznik 7a w treści dokumentu (przypis Organizatora: dotyczy Regulamin konkursu Rozdział IV) jest błędnie opisany jako „ZAŁĄCZNIK NR 8A DO REGULAMINU”?

ODPOWIEDŹ:
Organizator sprawdził zawartość Rozdziału IV Regulaminu konkursu i nie występuje tam określenie „ZAŁĄCZNIK NR 8A DO REGULAMINU”.

 

PYTANIE 41.11.
W załączniku 7a określone zostały dwa zakresy opracowania (studialny oraz realizacyjny). Czy „Zakres opracowania konkursowego” to oba te obszary?
Zgodnie z definicją „Zakres opracowania konkursowego” – należy przez to rozumieć teren objęty opracowaniem konkursowym oznaczony w Załączniku nr 7a do Regulaminu.

ODPOWIEDŹ:
Na zakres opracowania konkursowego składa się zakres realizacyjny oraz zakres studialny oznaczone w Złączniku nr 7a do Regulaminu.

 

PYTANIE 41.12.
W regulaminie używa się określenia „formatka A3”. Czy formatka stanowi w rozumieniu regulaminu jedną stronę, czy też jest to karta składająca się z dwóch stron (front, rewers)?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku części graficznej należy rozumieć pojęcie „formatka A3” jako kartkę w formacie A3 zadrukowaną jednostronnie.
W przypadku części opisowej dopuszcza się dwustronny zadruk karki formatu A3.

 

PYTANIE 41.13.
Czy dopuszczalne jest umiejscowienie opisu na formatkach A3, tak aby łącznie zawierały maksymalny przewidziany obszar 5 stron A4? Część opisową należy złożyć w postaci zeszytu o formacie A3.

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza umiejscowienie opisu na formatkach A3, tak aby łącznie zawierały maksymalny przewidziany obszar 5 stron A4.

 

PYTANIE 41.14.
Proszę o potwierdzenie, że sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej nie należy zamieszczać na fizycznej / papierowej wersji planszy 100x70cm (rozdział IV, punkt 2.2).

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej nie należy zamieszczać na fizycznej / papierowej wersji planszy 100x70cm.


PYTANIE 41.15.
Proszę o potwierdzenie, że sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą należy zamieścić na pierwszej stronie części opisowej w wersji elektronicznej (rozdział IV, punkt 3.3).

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą należy zamieścić na pierwszej stronie części opisowej w wersji elektronicznej.


PYTANIE 42                                            
Chciałbym wiedzieć, który wymagany plik wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesłać jako tajemnicę handlową?

ODPOWIEDŹ:
Do Uczestnika konkursu należy decyzja, które informacje dotyczące tego Uczestnika są objęte tajemnica handlową. Organizator nie posiada takich informacji.


PYTANIE 43                                            
Nawiązując do pytania nr 26 i udzielonej odpowiedzi - czy możliwe jest przesunięcie terminu dostarczenia wersji potwierdzonej podpisem elektronicznym do 6 kwietnia? Oczywiście bez zmian pozostałoby złożenie dokumentów w oczekiwanym terminie 24 marca. Zmiana terminu wynika z potrzeby przesłania kurierem do Polski wypełnionych dokumentów, a zabierze to sporo czasu. Podpis elektroniczny jest rzadkim narzędziem w Ameryce, działa w innym systemach, które nie są akceptowalne w Europie. Reasumując: 24 marca przesyłamy dokumenty bez podpisu elektronicznego, 6 kwietnia te same dokumenty lecz z podpisem elektronicznym.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewiduje zmian terminów Konkursu ani zmian formy składania dokumnetów.


PYTANIE 44                                            
Czy umowa z wolnej ręki musi być koniecznie podpisana przez architekta projektu, czy też partnerem umowy może być inne biuro, na przykład lokalny główny planista (z międzynarodowym architektem projektu jako podwykonawcą)? Jeśli tak, czy architekt projektu musi wskazać głównego partnera umowy na etapie składania wniosku?

ODPOWIEDŹ:
Umowa musi być podpisana przez Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie lub przez Uczestników konkursu wspólnie biorących udział konkursie (np. konsorcjum) których praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Jeżeli architekt projektu jest Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym w konkursie, wówczas musi on podpisać umowę osobiście. Jeżeli architekt projektu jest jednym z Uczestników wspólnie biorących udział konkursie obok np. innego biura projektowego czy inżynieryjnego, wówczas umowę podpisują wspólnie wszyscy Uczestnicy konkursu wspólnie biorący w konkursie lub tylko jeden z nich o ile pozostali Uczestnicy wyrazili na to zgodę i zostały uregulowane sprawy związane z prawami autorskimi między tymi Uczestnikami.


PYTANIE 45                                            
Czy wszystkie załączniki 3a-3f muszą być złożone do dnia 24.03.2021?

ODPOWIEDŹ:
Tak
 

PYTANIE 46                                            
W rozdziale III regulaminu konkursu, pt 1.7 brzmi "Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 2.1. lit. b) i c) niniejszego Rozdziału może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadzie art. 118 Ustawy tj.:(...)"
Czy nie jest to błąd edycyjny? w rozdziale III nie występuje punkt 2.1. Jak powinien poprawnie brzmieć powyższy zapis, lub gdzie szukać pt 2.1?

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż jest to błąd edycyjny.
Zapis Rozdziału III pkt 1.7. powinien brzmieć:
„Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 1.6. lit. b) i c) niniejszego Rozdziału może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadzie art. 118 Ustawy tj.: (…)”


PYTANIE 47                                            
Czy w przypadku przystąpienia do konkursu z zespołem zagranicznym, zespół spoza Polski, również musi wylegitymować się spełnieniem warunku zrealizowania dokumentacji projektowej obiektu referencyjnego, oraz czy musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą ekwiwalent uprawnień do projektowania architektonicznego bez ograniczeń, czy też wystarczy, że łącznie zespół spełni powyższe warunki; np: obiekt referencyjny będzie pochodził z zespołu zagranicznego, a wymagany projektant ze stosownymi uprawnieniami, będzie reprezentował biuro polskie?

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa w Rozdziale III pkt 1.6. lit. b) i c) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z Uczestników konkursu występujący wspólnie.


PYTANIE 48                                            
Pytanie dotyczące wniosków z poświadczonym tłumaczeniem na język polski. Czy można przesłać tłumaczenie na język polski wykonane przez osobę której język polski jest językiem ojczystym?

ODPOWIEDŹ:
Tak.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.


PYTANIE 49                                            
Czy konieczne jest posiadanie tłumacza przysięgłego, jeśli dokumentację dostarczamy w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:
Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.


PYTANIE 50                                            
Czy warunek z regulaminu konkursu wymagający posiadania doświadczenia w zakresie realizacji przez uczestnika konkursu obiektu pełniącego funkcje kulturalno-rozrywkowe o pow. min. 10.000 mkw. może zostać uznany za spełniony w przypadku realizacji przez uczestnika konkursu projektu galerii handlowej z częścią rozrywkową (kino multipleks)?

ODPOWIEDŹ:
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Organizator dopuszcza, iż może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.

Dokument można pobrać TUTAJ.