Harmonogram

ETAP I KONKUSU

4.1.

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

26.02.2021 r.

4.2.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

do dnia 17.03.2021 r.

4.3.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

do dnia 24.03.2021 r.

do godziny 12:00

4.4.

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

do dnia 08.04.2021 r.

4.5.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

do dnia 19.04.2021 r.

do godziny 15:00

4.6.

Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.

Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Opracowania studialne w postaci papierowej należy składać na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.

do dnia 10.05.2021 r.

do godziny

15:00

4.7.

Ostateczny termin powiadomienia poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.

do dnia

24.05.2021 r.

ETAP II KONKURSU

4.8.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

do dnia 07.06.2021 r.

4.9.

Ostateczny termin składania Prac konkursowych.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Prace konkursowe w postaci papierowej w tym także model fizyczny makiety należy składać na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.

do dnia 19.07.2021 r.

do godziny

15:00

4.10.

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 30.07.2021 r.

4.11.

Ewentualna wystawa pokonkursowa.

do dnia 02.08.2021 r.

do dnia

06.08.2021 r.

4.12.

Ewentualna dyskusja pokonkursowa.

w dniu 06.08.2021 r.