Więcej informacji na temat festiwalu. Zapraszamy do lektury.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE KONKURSU

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Nowomiejski 28
87-100 Toruń

Adres do korespondencji:

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Staromiejski 36-38
87-100 Toruń
(wszelką korespondencję pisemną dozwoloną Regulaminem konkursu należy kierować pod ten adres)

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONKURSU ORAZ ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 1. Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE (ECFC) wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączeniu nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

 1. Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie Opracowań studialnych i Prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Organizatorem a Uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi udziałem w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej.

 1. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego.

  • Etap I Konkursu
    
  • Etap Kwalifikacyjny
  1. Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami Rozdziału III Regulaminu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu.

  1. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Rozdziale III Regulaminu.

  • Etap Opracowań studialnych
  1. Składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań studialnych zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu.

  1. Ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale V Regulaminu oraz wyłonienie pięciu (5) najlepszych opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

  1. Zaproszenie do składania Prac konkursowych Uczestników konkursu, których opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

  • Etap II Konkursu
  1. Składanie prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Rozdziale VI Regulaminu.

  1. Ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale VII Regulaminu oraz wybór najlepszej Pracy konkursowej (I Nagroda) i przyznanie pozostałych Nagród zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Regulaminu.

  1. Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu.

  1. Uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

 1. Konkurs jest konkursem, gdzie podstawową zasadą jest zasada anonimowości opracowań studialnych i prac konkursowych względem Sądu Konkursowego.

 • Organizator zapewnia, że w postępowaniu konkursowym:
 • - do rozstrzygnięcia konkursu niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów opracowań studialnych i prac konkursowych
 • - Sąd konkursowy nie może zapoznać się z treścią wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz do upływu terminu składania Opracowań studialnych i Prac konkursowych, nie może zapoznać się z ich treścią
 1. Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł brutto (I Nagroda – 1 500 000,00 zł brutto, II Nagroda – 300 000,00 zł brutto i III Nagroda – 200 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 100 000,00 zł brutto każda), o których mowa w Rozdziale VII oraz zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

 1. Konkurs zostanie unieważniony w okolicznościach, o których mowa w art. 355 Ustawy. W przypadku, jeżeli konkurs zostanie unieważniony Organizator zwróci Uczestnikom konkursu koszty przygotowania i złożenia:

 • - Opracowań studialnych podlegających ocenie w kwocie nie większej niż 15 000 zł brutto, po przedłożeniu Organizatorowi udokumentowanych kosztów,
 • - Prac konkursowych podlegających ocenie w kwocie nie większej niż 80 000 zł brutto, po przedłożeniu Organizatorowi udokumentowanych kosztów
 1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu w języku angielskim.

PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO KONKURSU

OPIS IDEOWY

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE (ECFC) w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia obiektu nowoczesnego, nietuzinkowego, oddającego w pełni w swoim wyrazie architektonicznym nieskrępowaną wyobraźnię autorów, tak jak nieprzewidywalna i autentyczna bywa sztuka filmowa.

Budynek, jak i jego zagospodarowanie, powinny spełniać oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w kanonicznych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych obiektu festiwalowego ucieka się przed sztampą i rozwiązaniami wtórnymi.

Nowy Budynek ECFC znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W związku z tym, nowa architektura Budynku ECFC z jednej strony powinna być nowatorska i oryginalna w formie, a z drugiej musi brać pod uwagę wysoką rangę Starówki, unikając pastiszu historycznego.

Obecność Budynku ECFC powinna stanowić uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej struktury tej części miasta.

Zagospodarowanie terenu ECFC ma być atraktorem wydarzeń kulturalnych na terenie Jordanek toruńskich wspólnie z istniejącymi na tym obszarze innymi obiektami kultury, takimi jak Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (CSW) oraz Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (CKK Jordanki), a także ważnym dla regionu, poprzez swoją funkcję, budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dodatkowo, na tyłach istniejącego budynku CSW, planowany jest nowy budynek tej instytucji. Będzie on bezpośrednio sąsiadował z terenem ECFC.

Niezaprzeczalnym atutem lokalizacji nowego Budynku ECFC jest pas zieleni od północnej i zachodniej strony, który według założeń Miasta Toruń ma stanowić atrakcyjne tereny zieleni uzupełniające funkcjonowanie obiektów kultury na terenie Jordanek, być integralnym przedłużeniem ich funkcjonowania. Oczekuje się wzbogacenia tej strefy zieleni o nowe jej formy na terenie ECFC, w tym ogrody i zieleń na dachach (szczególnie od strony północnej).

Intencją Organizatora oraz Miasta Toruń, które czynnie uczestniczy w realizacji inwestycji ECFC, jest uzyskanie na terenie Jordanek swoistego centrum wydarzeń kulturalnych, tygla sztuki i miejsca przyjaznego dla ludzi. W autorskich propozycjach koncepcji ECFC należy dążyć do wytworzenia wnętrz przyjaznych użytkownikom, ale jednocześnie wyjątkowo reprezentacyjnych (szczególnie Centrum Festiwalowe), które, wraz z placem otoczonym budynkami o funkcjach kulturotwórczych, stanowić będą „salon” Torunia. Stworzenie reprezentacyjnego placu zintegruje istniejące obiekty i będzie strefą przyjmowania znamienitych osobowości kina i uczestników innych wydarzeń kulturalnych. Na placu należy wykształcić miejsce reprezentacyjnego wejścia do Centrum Festiwalowego na osi budynku, np. poprzez nawiązanie do pewnych kanonicznych rozwiązań stref wejściowych tego typu obiektów festiwalowych i pałacowych na świecie.

TEREN OPRACOWANIA KONKURSOWEGO I TEREN INWESTYCJI

Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest w Toruniu w obszarze tzw. Jordanek. Jordanki historycznie stanowiły teren przedmieścia średniowiecznego Torunia, zajęty przez mury obronne oraz fosę, później przekształcone w fortyfikacje bastionowe. W XIX i XX wieku teren ten został ukształtowany w tzw. pas parkowy okalający – wraz z nowym układem drogowym – Stare Miasto.

Inwestycja będzie realizowana na:

 • a. działkach własnych Organizatora, tj. 6/18, 6/20 oraz 6/22 z obrębu 14 o powierzchni ok. 1,85 ha
 • b. częściowo na fragmentach działek ewidencyjnych, które Organizator pozyska od Miasta Toruń na cele inwestycyjne, tj. część Dz. ew. nr 6/10, fragment Dz. ew. nr 6/21 oraz Dz. ew. nr 6/9 i 6/17 o łącznej powierzchni ok. 0,55 ha.

Wszystkie wymienione powyżej działki ewidencyjne oraz fragmenty działek składają się na zakres opracowania konkursowego (oznaczony w Załączniku nr 7a do Regulaminu), którego powierzchnia wynosi ok. 2,4 ha.

Do bilansowania zagospodarowania działki inwestycyjnej na etapie opracowania konkursowego należy przyjąć powyższą powierzchnię, czyli ok. 2,4 ha.

Ze względu na to, że tereny obejmujące działki ewidencyjne wymienione powyżej w lit. b) znajdują się poza terenem własnym Organizatora i są użytkowane obecnie w inny sposób, istnieją pewne ograniczenia inwestycyjne na tych działkach, które to ograniczenia zostały opisane i pokazane na Rys. 2. w Załączniku nr 7b do Regulaminu.

ZAKŁADANY PROGRAM I FUNKCJE BUDYNKU ECFC ORAZ ZAGOSPODAROWANIA

Budynek ECFC i jego zagospodarowanie, w założeniu Organizatora, powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

 1. Centrum festiwalowe - reprezentacyjna sala główna z widownią, foyer o ekskluzywnych funkcjach wystawowych, recepcje, kasy i inne.

 2. Market – przestrzeń wystawowo-targowa związana z produktami i technologiami kinowymi.

 3. Dom kina: Muzeum / Galeria sztuki – sale ekspozycyjne dedykowane szeroko rozumianej sztuce filmowej (także designowi).

 4. Dom kina: Sale kinowe – 3 sale projekcyjne o różnej wielkości.

 5. Centrum edukacji – przestrzeń dedykowana edukacji filmowej, szkoleniom, warsztatom, prezentacjom sztuk, technik i technologii filmowej.

 6. Studio – przestrzeń produkcji filmowej (hala zdjęciowa, garderoby, postprodukcja - montażownie, itp.).

 7. Garaż podziemny na poziomie -1 oraz opcjonalny realizacyjnie na poziomie -2 jako element studialny opracowania.

 8. Reprezentacyjny, obszerny plac przed Budynkiem ECFC.

Oprócz powyższych podstawowych przestrzeni w budynku znajdą się także, jako ich składowe: foyer, kawiarnia, bary, restauracja, szatnie, recepcje, administracja ECFC, strefy VIP, sale konferencyjne, strefa mediów z centrum prasowym, sklepy związane tematycznie z filmem i muzeum, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne.

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU ECFC – ZASADA GENERALNA

Intencją Organizatora jest, by w przypadku organizacji jednego dużego wydarzenia (np. Festiwalu CAMERIMAGE) można było połączyć wszystkie strefy funkcjonalne całego założenia architektonicznego ECFC wspólnymi, wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi. W przypadku równoczesnej realizacji w ECFC kilku różnych imprez, przez kilku organizatorów, powinno być możliwe oddzielenie komunikacyjne poszczególnych stref (stworzenie osobnych stref zamkniętych dostępnych jedynie z placu w komunikacji zewnętrznej, np. równoczesne organizowanie: wernisażu wystawy designu w domu kina, koncertu muzyki filmowej w centrum festiwalowym, targów sztuki w markecie, zajęć szkoły filmowej w centrum edukacji i nagrania programu telewizyjnego w hali zdjęciowej studia).

WYTYCZNE I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Organizator przygotowując Konkurs zlecił wykonanie analizy komunikacyjnej terenu opracowania konkursowego oraz analizy chłonności dla zadanego programu funkcjonalno-przestrzennego wraz z szacowaniem kosztów realizacji Inwestycji. Opracowania te były konsultowane z Miastem Toruń. W wyniku tego powstał określony program Inwestycji wraz ze wskazaniami co do lokalizacji poszczególnych stref funkcjonalno-programowych w kontekście działki inwestycyjnej oraz optymalnej możliwości obsługi komunikacyjnej Inwestycji.

Ze względu na to, że analiza komunikacyjna wykazała, iż obsługa parkingowa inwestycji ECFC może być zrealizowana tylko na poziomie -1, Organizator podjął decyzję o budowaniu poziomu -2 jako rozwiązania opcjonalnego. Na etapie Konkursu Uczestnicy powinni zaproponować poziom -2 garażu podziemnego jako element koncepcji studialnej, bez konieczności jego realizacji dla prawidłowego funkcjonowania Budynku ECFC. Organizator podejmie decyzję o realizacji poziomu -2 w późniejszym etapie prac projektowych, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne Inwestycji oraz realne zapotrzebowania miasta Toruń na miejsca parkingowe w tej części Starówki.

W wypadku jednak, gdy Uczestnik konkursu zaproponuje inny podział powierzchni użytkowych budynku, z którego będzie wynikać zwiększenie ilości miejsc parkingowych niezbędnych do obsługi Inwestycji ECFC, wówczas dopuszcza się poziom garaży na -2 jako częściowo realizacyjny w zakresie zlokalizowania tam miejsc nie mieszczących się na poziomie -1.

Teren objęty jest zapisami istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego, ale ze względu na Inwestycję ECFC przystąpiono do opracowania nowego. Wynikiem tego jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) uzgodniony w dniu 21 grudnia 2020 roku (postanowienie nr ZN/443/2020) z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Projekt planu stanowi Załącznik nr 7c do Regulaminu i jego wytyczne powinny być uwzględnione przy projektowaniu Budynku ECFC i zagospodarowaniu Jordanek. Dodatkowym materiałem pomocniczym może być informacja z Urzędu Miasta Toruń w sprawie interpretacji zapisów projektu MPZP odnośnie obliczania ilości miejsc parkingowych (Załącznik nr 7h do Regulaminu). W Załączniku tym podano przykładowe obliczenie ilości miejsc parkingowych dla Inwestycji ECFC przy założeniu hipotetycznego programu funkcjonalno-użytkowego i nie są to ilości miejsc parkingowych, które obowiązują Uczestników konkursu.

Wytyczne lokalizacyjne oraz szczegółowy program Budynku ECFC wraz z opisem powiązań pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami i elementami funkcjonalnymi zostały przedstawione w Załączniku nr 7b do Regulaminu.

Dość istotną kwestią wpływającą na lokalizację Budynku ECFC na działce, a przez to pośrednio na organizację stref programowych Budynku ECFC, jest jego położenie w bliskości Starego Miasta. W związku z tym, w projekcie MPZP została wyznaczona strefa ochrony ekspozycji sylwety Zespołu Staromiejskiego i związane z tym ograniczenia wysokościowe. Uczestnicy powinni uwzględnić ten fakt w swoich opracowaniach. Należy przyjąć, że najwyższym punktem Budynku ECFC będzie część komina sceny w Sali Głównej Centrum Festiwalowego.

Organizator udostępnia także, jako materiał poglądowy do twórczego wykorzystania, opracowanie dotyczące analizy komunikacyjnej (Załącznik nr 7d do Regulaminu).

Powyższe wytyczne i założenia należy traktować jako rozwiązania wskazane i preferowane przez Organizatora, natomiast nie powinno to ograniczać inwencji twórczej Uczestników konkursu w poszukiwaniu jeszcze lepszych i bardziej optymalnych rozwiązań.

Organizator dopuszcza pewne tolerancje w wielkości zadanego programu na poziomie:

- dla Sali Głównej Centrum Festiwalowego: +/- 5%,

- dla pozostałego programu Budynku ECFC: +/- 15%, przy zachowaniu zalecanej funkcjonalności przestrzeni budynku i zagospodarowania.

W celu pełniejszej integracji budynków kultury istniejących na terenie Jordanek, czyli CKK Jordanki i CSW, Organizator uzgodnił z ich użytkownikami lub właścicielami możliwość połączenia wszystkich budynków na różnych poziomach. W przypadku CSW planuje się połączenie na poziomie -1 garaży CSW i ECFC oraz wykorzystywanie istniejącego wjazdu do garażu podziemnego CSW jako wjazdu do garażu podziemnego ECFC. Drugie połączenie tych budynków przewidziane jest na poziomie +1 poprzez łącznik dochodzący od fragmentu budynku ECFC zlokalizowanego na Dz. ew. 6/20 do zachodniej elewacji nowo projektowanego budynku CSW (miejsce włączenia łącznika do nowo projektowanego budynku CSW pokazano na Załączniku nr 7g do Regulaminu). W przypadku budynku CKK Jordanki planuje się tylko połączenie na poziomie -1 garaży podziemnych i, tak jak w przypadku CSW, w celu dostania się go garażu podziemnego ECFC, korzystanie z istniejącego wjazdu do garażu podziemnego CKK Jordanki. Dostęp do placu przed budynkiem ECFC oraz do budynku będzie zapewniony w ramach służebności na działkach 6/2 i 7/1.

Organizator oczekuje, że Budynek ECFC będzie przyjazny dla środowiska, zapewni wysoki komfort użytkowania i warunki zdrowotne oraz osiągnie wysoką efektywność energetyczną. W zakresie powyższego, Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić kluczowe zagadnienia związane z proekologicznym aspektem Inwestycji jak:

- sposób wykorzystania istniejącej zieleni oraz kształtowanie zieleni nowej (w tym zieleń na dachach, elewacjach itp.),
- sposób zagospodarowania wód opadowych,
- rozwiązania komunikacyjne i związane z nimi natężenie ruchu,
- rozwiązania obniżające ślad węglowy w cyklu życia budynku,
- rozwiązania przeszkleń zapewniające kontakt z otoczeniem i oświetlenie naturalne oraz ograniczające ryzyko występowania nadmiernych temperatur,
- jakość detalu redukująca wpływ mostków termicznych,
- rozwiązania materiałowo-techniczne podstawowych przegród zewnętrznych,
- wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, w tym OZE,
- rozwiązania zapewniające wysoką jakość powietrza wewnętrznego,
- energooszczędne, przyjazne, ciepłe oświetlenie wnętrz.

Do uznania Uczestnika konkursu pozostawia się dobór odpowiednich rozwiązań i określenie ich skuteczności, przy uwzględnieniu powyższych wytycznych.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Inwestycja polegająca na budowie ECFC będzie przebiegała w dwóch etapach, których realizację należy uwzględnić przy sporządzaniu koncepcji konkursowej.

Etap I dotyczy budowy Studia w południowo-wschodnim narożniku terenu należącego do Organizatora i stanowiącego w większości obszar Dz. ew. nr 6/22. Planuje się obsługę komunikacyjną tego budynku poprzez istniejący dojazd od strony ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego (ewentualnie od strony północnej, poprzez istniejący wjazd na teren CKK Jordanki).

Etap II dotyczy budowy obiektu zawierającego pozostały program ECFC czyli Centrum festiwalowe, Market, Dom kina, Centrum edukacji i Garaże podziemne oraz zagospodarowanie całego terenu wokół ECFC. Należy przewidzieć możliwość połączenia Studia z budynkiem, który ma powstać w Etapie II Inwestycji.