Regulamin

Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu (w tym Materiały do konkursu) dostępne są do pobrania poniżej:

PLIKI DO POBRANIA (aby pobrać wszystkie dostępne załączniki jednocześnie, poza zdjęciami terenu opracowania konkursowego, kliknij TUTAJ):

REGULAMIN KONKURSU - WERSJA PRZED ZMIANĄ TREŚCI NR 1

REGULAMIN KONKURSU - Zmiana treści nr 1 z dnia 06.03.2021

REGULAMIN KONKURSU - Zmiana terminów Konkursu związana z odpowiedziami na pytania Uczestników 19.04.2021r.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU INFORMACYJNE

Załącznik nr 1

Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Załącznik nr 2

Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE

Załącznik nr 3a

Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załącznik nr 3b

Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy.

Załącznik nr 3c

Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami.

Załącznik nr 3d

Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Załącznik nr 3e

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie.

Załącznik nr 3f

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Załącznik nr 4a

Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Opracowania studialnego.

Załącznik nr 4b

Wzór karty identyfikacyjnej Opracowania studialnego.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Załącznik nr 5a

Wzór pokwitowania złożenia postaci papierowej Pracy konkursowej i makiety.

Załącznik nr 5b

Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej.

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE DO KONKURSU DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU I ZŁOŻENIA JAKO SKŁADOWA CZĘŚCI OPISOWEJ PRACY KONKURSOWEJ

Załącznik nr 6a

Informacja o planowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu usługi.

Załącznik nr 6b - korekta z dnia 20.04.2021 r.

Tabela programowa budynku ECFC, tabela parametrów budynku ECFC oraz tabela bilansu terenu opracowania – terenu Inwestycji realizacyjnej.

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE DO KONKURSU INFORMACYJNE (MATERIAŁY DO KONKURSU)

Załącznik nr 7a

Mapa zasadnicza dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania.

Załącznik nr 7b

Szczegółowe wytyczne programowe i funkcjonalno-przestrzenne do opracowania koncepcji budynku ECFC i zagospodarowania terenu.

Załącznik nr 7c

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby MPZP.

Załącznik nr 7d

Analiza komunikacyjna dla terenu opracowania konkursowego.

Załącznik nr 7e

Wyciąg z dokumentacji projektowej budynku Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w zakresie niezbędnym do połączenia garaży podziemnych poziomu -1 tego budynku z budynkiem ECFC.

Załącznik nr 7f

Wyciąg z dokumentacji projektowej budynku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w zakresie niezbędnym do połączenia garaży podziemnych poziomu -1 tego budynku z budynkiem ECFC.

Załącznik nr 7g

Wyciąg z dokumentacji projektowej nowo projektowanego budynku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w zakresie niezbędnym do włączenia się do tego budynku łącznikiem z budynku ECFC na poziomie +1

Załącznik nr 7h

Informacja z Urzędu miasta Toruń w sprawie ilości miejsc parkingowych dla Inwestycji ECFC wynikających z zapisów projektu MPZP.

Załącznik nr 7i

Informacja od gestorów mediów o możliwości przyłączenia Inwestycji ECFC oraz o sieciach istniejących na terenie opracowania konkursowego.

UWAGA:

Informacja o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zostanie udostępniona po kwalifikacji Uczestników na podstawie wniosków o dopuszczenie

Załącznik nr 7j

Inwentaryzacja zieleni dla fragmentu terenu Jordanek, w tym dla terenu opracowania konkursowego.

Załącznik nr 7k

Zdjęcia terenu opracowania konkursowego.

Załącznik nr 7l

Wstępna opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego na potrzeby przygotowania dokumentacji konkursowej na koncepcję architektoniczną Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu – Opracowanie: GEOPROGRAM Sp. z o.o., styczeń 2021.

UWAGA:

Powyższe Załączniki do Regulaminu mogą być wykorzystane przez Uczestnika konkursu wyłącznie do celów związanych z niniejszym konkursem.