FAQ

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu można składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej w terminach wskazanych w Harmonogramie konkursu

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz odpowiedzi.


06.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienie 1 treści Regulaminu konkursu.

PYTANIE 1                                            
Pytanie dotyczy pkt 1.6.c) Regulaminu.
Czy zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy zabytkowego zespołu o łącznej powierzchni całkowitej większej niż 10 tys. m2 dla potrzeb Centrum Edukacyjno - Muzealnego zostanie uznane jako spełnienie wymagań Regulaminu?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 2                                            
Jeśli na Etap 2 jest 5 uczestników, ilu na Etap 1 i czy można zgłosić w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ:
Liczba Uczestników w Etapie II nie jest znana na dzień dzisiejszy, gdyż uzależnione jest to od liczby złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie a następnie od liczby zakwalifikowanych na podstawie tych wniosków Uczestników. Organizator nie przewiduje w tym zakresie limitu. Postepowanie konkursowe prowadzone jest w języku polskim. Wnioski również należy składać w języku polskim.

PYTANIE 3                                            
czy warunek dotyczący zdolności technicznej opisany w punkcie 1.6 c), tj:
"(...) w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje kulturalno-rozrywkowe o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2" zostanie uznany za spełniony, jeżeli uczestnik konkursu był pracownikiem firmy spełniającej powyższe wymagania a tym samym współautorem zrealizowanego obiektu?

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił w powyższym warunku udziału w konkursie, iż Uczestnik konkursu musiał wykonać dokumentację projektową w zakresie projektu budowalnego i wykonawczego oraz obiekt uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Sformułowanie „dokumentacja projektowa” należy rozumieć jako opracowanie wielobranżowe i same współautorstwo w zakresie jednej z branż nie jest wystarczające do spełnienia powyższego warunku. Warunek ten ma charakter podmiotowy i wymagany jest od podmiotu będącym strona umowy w zakresie wykonania kompleksowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Dokument można pobrać TUTAJ.


09.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 2.

PYTANIE 4                                            
Pytanie to odnosi się do Rozdziału III, pkt. 2: WYMAGANE DOWODY, OŚWIADCZENIA
I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ORGANIZATORA.
Czy oprócz oświadczenia i załączników wymienionych w ww. punkcie Regulaminu konieczne
jest załączenie oryginałów dyplomów (dot. Rozdział III 1.6 b.) lub oryginału pozwolenia na budowę (dot. Rozdział III 1.6 c.)?
Jeśli te dokumenty są rzeczywiście niezbędne we Wniosku o dopuszczenie, czy powinniśmy załączyć je jako osobny plik, czy połączyć je z załącznikami dotyczącymi każdego oświadczenia o spełnieniu warunków?

ODPOWIEDŹ:
Na etapie kwalifikacji do konkursu nie trzeba załączać innych dokumentów poza oświadczeniami określonymi w pkt 1.6.b i 1.6.c (wskazane w pytaniu dokumenty mogą być żądane na późniejszym etapie konkursu).

PYTANIE 5                                            
Czy można potwierdzić, że kandydaci powinni świadczyć tylko usługi architektoniczne, czy też na tym etapie wymagane są również prace inżynieryjne i architektura krajobrazu?

ODPOWIEDŹ:
Potwierdzamy, że na etapie kwalifikacji do konkursu kandydaci powinni świadczyć tylko usługi architektoniczne. Zwycięzca konkursu przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany wykazać, iż dysponuje pozostałymi branżami niezbędnymi do wykonania usługi zgodnie z zapisami Rozdziału X pkt 1.2.

PYTANIE 6                                            
Czy wnioskodawca może zmienić wzór załącznika 3d, o ile wszystkie informacje są nadal podawane
i we właściwej kolejności?

ODPOWIEDŹ:
Wzoru załącznika 3d nie można zmienić w zakresie treści i układu poza zmianami nie mającymi wpływ na zawarte w nim treści.

Dokument można pobrać TUTAJ.


12.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 3.

PYTANIE 7                                            
Czy Po zakończeniu konkursu, projekt ma być realizowany również w całości w języku polskim? Dotyczy współpracy z lokalnymi władzami, zarządzanie budową i.t.d..
Ogólny opis konkursu zdaje się być zaproszeniem międzynarodowym i rozumiemy, że dokumenty konkursowe powinny być składane w języku polskim w celu skorzystania z nich przez Sąd konkursowy. Chcielibyśmy jednak zrozumieć, w jakim stopniu musimy zaplanować pomoc językową, aby ułatwić postępowanie w tej sprawie

ODPOWIEDŹ:
Po zakończeniu konkursu projekt ma być w całości wykonany w języku polskim. Wszelkie oficjalne kontakty związane z realizacją projektu oraz z prowadzeniem Inwestycji odbywać się będą w języku polskim.
Na etapie konkursu wszystkie przekazywane przez Uczestnika konkursu dokumenty i materiały tj: wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniami o których mowa w Rozdziale III pkt 2, opracowanie studialne o którym mowa w Rozdziale IV oraz praca konkursowa o której mowa w Rozdziale VI muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski o ile zostały sporządzone lub wystawione w innym języku.


PYTANIE 8                                            

PYTANIE 8.1
Jeżeli chodzi o język, w jakim należy składać załączniki od 3a do 3f na etapie składania wniosków o przyjęcie, format dostępny w regulaminie jest napisany w języku angielskim. Rozumiemy, że załączniki te mają jedynie charakter informacyjny, ale chcielibyśmy potwierdzić, czy możemy je nadsyłać tylko w języku angielskim, czy też należy je przesłać wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z regulaminem.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 2.8. wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, opracowania studialne, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu w języku angielskim.

PYTANIE 8.2
W zakresie regulacji: „Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy Komunikacji Elektronicznej to 20 MB”. Czy byłoby możliwe skorzystanie z linków (We Transfer / dysk Google) do przesłania dodatkowych informacji: portfolio, referencje projektów itp., które mogą przekroczyć maksymalny rozmiar?
ODPOWIEDŹ:
Dopuszczalna wielkość jednego przesyłanego pliku poprzez Platformę komunikacji elektronicznej to 20 Mb. Nie ma możliwości przesyłania plików za pośrednictwem linków (We Transfer / dysk Google). Organizator informuje także, iż Uczestnik musi złożyć jedynie dokumenty elektroniczne, o których mowa w Regulaminie konkursu i nie ma potrzeby składania dodatkowo portfolio czy też referencji projektów.

PYTANIE 8.3
Jeśli chodzi o nagrody w konkursie. Czy można szczegółowo opisać stopień zaangażowania zdobywcy pierwszej nagrody w przyszły rozwój projektu (umowa, fazy itp.)
ODPOWIEDŹ:
Przedmiot usługi wykonywanej przez zwycięzcę konkursu po podpisaniu umowy został opisany w Załączniku nr 1 do Regulaminu tj. Istotne postanowienia umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

PYTANIE 9                                            
Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku gdy polskie biuro architektoniczne chce zrejestrować się do udziału w konkursie wspólnie z biurem z Japonii gdzie kwalifikowany podpis elektroniczny jest trudny do uzyskania w terminie umożliwiającym rejestrację, Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez japońskiego uczestnika, tj. pełnomocnictwa ustanawiającego wspólnego reprezentanta (załącznik nr 3f) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie (załącznik nr 3b), w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji japońskiego uczestnika, a następnie podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym pełnomocnika reprezentującego zespół polsko-japoński.
Czy jeżeli pełnomocnik nie będzie mógł poświadczyć zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentów podpisanych własnoręcznie przez japońskiego uczestnika to czy może tego dokonać polski notariusz?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez Uczestnika spoza EOG tj. pełnomocnictwa ustanawiającego wspólnego reprezentanta (załącznik nr 3f) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie (załącznik nr 3b), w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji  Uczestnika. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 10                                        
Szanowni Państwo, czy w przypadku konsorcjum, w skład którego wchodzą zespół z polski(określony jako pełnomocnik) i z zagranicy (który dysponuje wymaganymi referencjami) wystarczy że strona z polski - będąca pełnomocnikiem - złoży wniosek o dopuszczenie do uczestnictwa wspólnego jako konsorcjum w konkursie poprzez platformę Soldea EPZ? Czy też obie strony muszą złożyć odpowiednie wnioski? Czy też ewentualnie strona zagraniczna może być zarówno liderem jak i pełnomocnikiem
w konkursie?
ODPOWIEDŹ:
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie konkursu, Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3f do Regulaminu.
O tym kto będzie reprezentował Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie decydują sami Uczestnicy.
W wypadku powołania pełnomocnika wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty może podpisać jedynie pełnomocnik o ile pełnomocnictwo obejmowało tą czynność z wyjątkiem Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 7-10 Ustawy stanowiącego Załącznika nr 3b do Regulaminu. Oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie składa każdy Uczestnik konkursu, w tym także każdy z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiot, którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje. Powyższe dotyczy także zobowiązania podmiotów o udostępnieniu zasobów. Zobowiązanie to podpisuje podmiot który zasoby udostępnia.

PYTANIE 11                                            

PYTANIE 11.1
Zgodnie z pkt. 1.3 ( str.22 regulaminu) ustanowiony Pełnomocnik musi być uprawniony do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń.
W przypadku gdy wyznaczony Pełnomocnik nie jest Uczestnikiem konkursu:
- które z dokumentów mogą być podpisane elektronicznie wyłącznie przez Pełnomocnika?
- czy wniosek –Zał. nr 3a oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby – czyli osoby upoważnione każdego Uczestnika konkursu (zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki organizacyjnej) oraz jednocześnie podpisane przez Pełnomocnika?

ODPOWIEDŹ:
Treść pełnomocnictwa winna określać zakres czynności,  co do których udzielono pełnomocnictwa oraz zakres dokumentów, które w imieniu uczestnika/ów pełnomocnik może składać w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z Rozdziałem III pkt 3.1.
W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Uczestnik powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzony zgodnie co do treści i formy z Załącznikiem nr 3a do Regulaminu.
Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Zaleca się przesłanie pliku w formacie PDF
Kwestie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, reguluje ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. poz. 2452.

Dokument można pobrać TUTAJ.


17.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 4.

PYTANIE 12                                            
Nawiązując do regulaminu konkursu rozdział III art.1.6.c) :
Czy budynek o powierzchni użytkowej ok. 80 000 m2 o funkcjach Usługowo-Handlowo-Rekreacyjnych zawierający w swoim obszarze funkcje Multipleks Kino (Kultura), restauracje /strefa gastronomiczna oraz różne strefy rozrywkowe które razem tworzą powierzchnię użytkową powyżej 10 000 m2 (tego samego budynku) mogą spełniać warunek udziału w konkursie dotyczącym zdolności technicznych i zawodowych w zakresie doświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr.3 d?

ODPOWIEDŹ:
Tak


PYTANIE 13                                            

PYTANIE 13.1.
W jakiej formie przedstawić należy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz w zakresie zaprojektowanego i zrealizowanego budynku kulturalno-rozrywkowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2 i nie będącą uczestnikiem konkursu wspólnie biorącym w nim udział. Czy wystarczy kopia takiego zobowiązania podpisana elektronicznie przez uczestnika konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby musi być zgodne co do treści z postanowieniami pkt. 1.7. lit. b) i c) Rozdziału III Regulaminu.
Zobowiązanie takie musi być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby.
Organizator dopuszcza możliwość złożenia powyższego zobowiązania podpisanego przez podmiot udostepniający zasoby w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią podmiotu udostepniającego zasoby. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 13.2.
Uczestnik konkursu dysponuje na podstawie umowy o dzieło projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz będącego autorem zaprojektowanego i zrealizowanego budynku kulturalno-rozrywkowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2.
W jakiej formie przedstawić należy tę dyspozycję?
Czy wystarczy kopia umowy podpisana elektronicznie przez uczestnika konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli Uczestnik konkursu dysponuje osobami o których mowa w Rozdziale III pkt 1.6. lit. b)
na zasadzie dysponowania bezpośredniego (np. umowa o dzieło, umowa pracę itp.) wówczas nie musi składać zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania konkursowego lub innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że Uczestnik konkursu będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

PYTANIE 13.3.
Dysponujemy zrealizowaną usługą polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę i realizacją zespołu sal kinowych na trzeciej kondygnacji dużego kompleksu handlowo- usługowego o powierzchni ok. 60 000,00 m2.
W kompleksie tym występują dodatkowe powierzchnie niezbędne dla funkcjonowania tego zespołu sal kinowych lub bezpośrednio z nim związanych, w szczególności:
- komunikacja pionowe i pozioma
- administracja
- gastronomia
- parking samochodowy
- sanitariaty
- pomieszczenia techniczne
Suma sal kinowych i wyżej wymienionych funkcji przynależnych przekracza 10 000,00 m2 powierzchni całkowitej.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób udokumentować spełnienie tego warunku w tym konkretnym przypadku.

ODPOWIEDŹ:
Organizator wymaga na spełnienie warunku, o którym mowa Rozdziale III pkt. 1.6. lit. c) złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Oświadczenie to stanowi Złącznik nr 3d do Regulaminu.

PYTANIE 14                                            
Proszę o wyjaśnienie w jaki w jaki sposób ma podpisać dokumenty uczestnik pochodzącym z kraju, w którym nie ma kwalifikowanych podpisów elektronicznych w formatach wymaganych przez Organizatora (Japonia).
Czy Organizator zaakceptuje dokumenty własnoręcznie podpisane przez zagranicznego uczestnika, ewentualnie poświadczone klauzulą apostille, a następnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym polskiego uczestnika, z którym uczestnik zagraniczny planuje wspólnie wziąć udział w konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez Uczestnika spoza EOG tj. pełnomocnictwa ustanawiającego wspólnego reprezentanta (załącznik nr 3f) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie (załącznik nr 3b), w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 15                                        
Czy biuro architektoniczne spoza UE może wziąć udział w konkursie, czy jest zobligowane wystąpić wspólnie z biurem z unii? W związku z tym, czy referencje mogą pochodzić z projektów wykonanych poza UE?

ODPOWIEDŹ:
Biuro architektoniczne spoza UE może wziąć udział w konkursie samodzielnie. Organizator nie wymaga na etapie konkursu referencji dotyczących projektów wykonanych a jedynie wymaga złożenia Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Usługi te mogą być świadczone poza UE.
Oświadczenie to stanowi Złącznik nr 3d do Regulaminu.

PYTANIE 16                                            
Czy jest określona minimalna liczba Uczestników wymaganych w Konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Minimalna liczba Uczestników w konkursie to 2 Uczestników.

PYTANIE 17                                            
W przypadku udziału osób niebędących polskimi profesjonalistami, czy „numer uprawnień” wymagany we „Wniosku o dopuszczenie” musi być określony przez Stowarzyszenie lub instytucję, do której należą te osoby?

ODPOWIEDŹ:
Tak, jeśli w kraju, gdzie numery uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nadaje Stowarzyszenie lub właściwa Instytucja jest to obowiązkowe.

PYTANIE 18                                            
Pytanie dotyczy pkt1.6.c) Regulaminu.
Czy wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i wnętrz dla: Kompleks Edukacyjno - Sportowo - Rekreacyjny z centrum badawczo rozwojowym i halą sportową o łącznej powierzchni całkowitej większej niż 10 tys. m2 zostanie uznane jako spełnieni wymagań Regulaminu?

ODPOWIEDŹ:
Organizator warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje kulturalno-rozrywkowe o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2.
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.


PYTANIE 19                                            
Czy dokumenty są dostępne w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ:
Dokumenty są dostępne w języku angielskim na stronie internetowej konkursu:  http://competition.ecfcamerimage.pl/home,2,en.html
Wersje angielskie dokumentów zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych natomiast konkurs jest prowadzony w całości w języku polskim.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, opracowania studialne, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.
Zamawiający dopuszcza jedynie składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu w języku angielskim.

Dokument można pobrać TUTAJ.


17.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 5.

PYTANIE 20                                            
W rozdziale 1 Regulaminu Konkursu mowa jest o wymogach jakie powinni spełnić uczestnicy konkursu i tak: wymagane jest wykazanie wykonania usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje kulturalno - rozrywkowe o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000m2.
Czy w świetle powyższych zapisów zostanie uznany za obiekt referencyjny projekt galerii handlowej wraz z obiektami w ramach galerii takimi jak m.in. kino wielosalowe?  

ODPOWIEDŹ:
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Organizator dopuszcza, iż może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.


PYTANIE 21                                            
Do tej pory o ile zrozumieliśmy, prosiliśmy o przedłożenie wszelkich dokumentów w języku polskim (patrz odpowiedź na pytanie 8.1). Niemniej jednak szablony udostępnione na stronie konkursu pojawiają się tylko w języku angielskim. Jeśli nie będziemy mogli korzystać z tych angielskich szablonów w naszym zgłoszeniu, czy możecie podać je w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane do złożenia w konkursie w języku polskim są dostępne do pobrania na polskiej wersji strony internetowej konkursu tj. http://konkurs.ecfcamerimage.pl/regulamin,26,pl.html


PYTANIE 22                                            
Nawiązując do Załącznika 3d do Konkursu. Czy możemy wstawić link do strony budynku, czy nie jest to konieczne na tym etapie konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Nie jest to konieczne.


PYTANIE 23                                            
W nawiązaniu do wymagań technicznych: zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu kulturalno-rozrywkowego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 w okresie 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału. Czy głównym przeznaczeniem prezentowanego budynku musi być program kulturalny, czy też budynek wieloprogramowy (tj. Budynek o powierzchni 70 000 m2) z powierzchnią ponad 10 000 m2 przeznaczoną na program kulturalny również spełnia te wymagania?

ODPOWIEDŹ:
Głównym przeznaczeniem budynku nie musi być program kulturalny. Może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.


PYTANIE 24                                            
Czy budynek kulturalny, który uzyskał pozwolenie na budowę w okresie 15 lat przed terminem, ale ostatecznie nie został zbudowany, spełniałby wymagania?

ODPOWIEDŹ:
Tak.


PYTANIE 25                                        
Rozdział III Regulaminu Konkursu w punkcie 1.6. lit. b) dopuszcza Uczestników Konkursu posiadających równoważne kwalifikacje do projektowania w specjalności architektonicznej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333). Czy posiadanie licencji do wykonywania zawodu architekta w prowincji Ontario w Kanadzie (która jest sygnatariuszem porozumienia wolnorynkowego z Unią Europejską) będzie uznane za kwalifikacje równoważne na potrzeby uczestnictwa w Konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Jako że Uczestnik konkursu składa wiążące go oświadczenia, to do jego obowiązków należy sprawdzenie i wykazanie Organizatorowi, że kwalifikacje do projektowania w specjalności architektonicznej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) są równoważne.


PYTANIE 26                                            
Odpowiedź na pytanie 9 sugeruje, że pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu, który ma siedzibę zagranicą i nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być sporządzone w formie cyfrowego odwzorowania (skanu) poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Zakładając próbę uczestnictwa z Kanady, gdzie szanse znalezienia notariusza z kwalifikowanym podpisem elektronicznym są znikome, proces ten wymagałby przesłania oryginalnego podpisanego i opieczętowanego papierowego dokumentu do Polski, gdzie notariusz mógłby jedynie potwierdzić zgodność papierowego dokumentu z jego elektroniczną kopią, a nie fakt jego podpisania przez uprawnioną osobę. Czy Organizator Konkursu dopuściłby w tej sytuacji zastąpienie wymogu notarialnego potwierdzenia przez potwierdzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby wskazanej na Pełnomocnika Uczestnika Konkursu, potwierdzone oryginałem pełnomocnictwa złożonym razem z papierową kopią pracy studialnej albo inną formą potwierdzenia złożoną po terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie?

ODPOWIEDŹ:
Wystarczającym jest, aby poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z oryginalnym podpisanym i opieczętowanym dokumentem w postaci papierowej dokonał notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

PYTANIE 27                                            
Czy jako podmiot zagraniczny z siedziba w Austrii możemy opatrzyć swoje dokumenty zgłoszenia do udziału w konkursie austriackim podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

ODPOWIEDŹ:
Tak, o ile spełnia unijne zasady składania  podpisów elektronicznych określone w rozporządzeniu UE eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation - eIDAS, 910/2014/EC), zawierające standardowe reguły dla wszystkich państw członkowskich. Przed wysłaniem tak podpisanego pliku sprawdzić należy czy weryfikują go pozytywnie ogólnie dostępne narzędzia do weryfikacji np. https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędzie jednego z krajowych dostawców: SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.

Dokument można pobrać TUTAJ.


22.03.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 6.

PYTANIE 28                                            
Uprzejmie prosimy o informację, czy w ramach spełnienia wymogu określonego w punkcie 1.6 c) Regulaminu, zostanie zakwalifikowany budynek naukowo-dydaktyczny z wyposażonymi audytoriami (pow. całkowita ok. 20000m2, dokumentacja budowlana i wykonawcza, uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę). Budynek należy do kategorii IX obiektów budowlanych – budynki kultury, nauki i oświaty.  

ODPOWIEDŹ:
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Organizator dopuszcza, iż może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.


PYTANIE 29                                            

PYTANIE 29.1.
W odniesieniu do projektu referencyjnego o powierzchni 10 000 m2, który potwierdza nasze kompetencje zawodowe, czy można potwierdzić, że wypełnienia wymaga jedynie udostępniony „Załącznik 3d”? Czy oznacza to, że nie ma obowiązku składania dodatkowych wizualizacji ani danych.

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż wraz z wnioskiem o dopuszczenie w celu potwierdzenia spełnienia określonego warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wystarczającym jest złożenie wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 3d tj. Oświadczenia o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług oraz informacją o wartości, przedmiocie, dacie wykonania i podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Nie ma potrzeby składania w tym zakresie dodatkowych informacji, planów, dokumentów czy referencji.

 

PYTANIE 29.2.
W odniesieniu do „Załącznika 3c”; jeśli my, wiodące biuro architektoniczne, mamy pracowników posiadających równoważne uprawnienia w innym państwie członkowskim UE; czy jest to „bezpośrednia” dysponowanie? Czy musimy dostarczyć aktualne uprawnienia i tłumaczenie?

ODPOWIEDŹ:
Jeżeli Uczestnik konkursu jest firmą zatrudniającą osoby posiadające równoważne kwalifikacje z wymaganymi od Uczestników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wówczas można uznać iż jest to dysponowanie bezpośrednie.
Uczestnik konkursu nie musi dostarczać aktualnych uprawnień ani ich tłumaczenia.

 

PYTANIE 29.3.
Czy można podać link do miejsca, w którym możemy znaleźć odpowiednie przepisy prawne i warunki określające wymagania dla równoważnych uprawnień w krajach UE, jak określono w sekcji „Uwaga” w punkcie 1.6.b.
„Uwaga: Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).”.

ODPOWIEDŹ:
Niestety dokumenty, gdzie określono te przepisy są dostępne jedynie w języku polskim.
Link do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
Link do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000065


PYTANIE 30                                            
W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 4, czy można potwierdzić, że w dniu 24 marca jesteśmy zobowiązani do złożenia jedynie załączników 3a do 3f i że na tym etapie nie ma żadnych dokumentów uzupełniających wymaganych jako dowód (z tłumaczeniem na język polski). Jeśli zgodnie z załącznikiem 3d lub 3c, wiodący wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia „zobowiązania podmiotów”, czy istnieje na to formularz? A może jest to dokument sporządzony samodzielnie przez obie firmy, który potwierdza świadczone usługi?

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż do dnia 24 marca 2021 roku do godziny 12.00 zainteresowani udziałem w konkursie składają jedynie w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 3.2. Załączniki 3a, 3b, 3c, 3d.
Złączniki 3f składają jedynie Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie.
Złączniki 3e składają jedynie Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie w wypadku, gdy Uczestnik taki ustanowił pełnomocnika.
Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby Uczestnicy konkursu przygotowują indywidulanie we własnym zakresie. Zobowiązanie takie powinno być zgodne co do treści z postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.7. lit. c) Regulaminu konkursu.


PYTANIE 31                                            
W odniesieniu do sekcji III pkt 1.b; czy wyznaczona osoba z równoważnymi kwalifikacjami musi posiadać polski odpowiednik takich uprawnień, czy wystarczy, aby osoba ta kwalifikowała
do uzyskania takich uprawnień na tym etapie? Nie jest dla nas jasne, czy do wypełnienia tego zadania potrzebujemy naszego partnera-architekta, który posiada polskie uprawnienia, czy też możemy to zrobić sami, będąc biurem z sąsiedniego kraju UE z wymaganymi lokalnymi kwalifikacjami zawodowymi. Wolelibyśmy to zrealizować, jeśli to możliwe, sami.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie wymaga posiadania polskich uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń a jedynie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji równoważnych zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).


PYTANIE 32                                            
Czy w celu sfinalizowania wniosku dopuszcza się plik zip zawierający pojedynczy plik .p7m (rozszerzenie związane z podpisem elektronicznym) z plikami załączników, wymaganych do złożenia?

ODPOWIEDŹ:
Plik zip jako "opakowanie" może wewnątrz zawierać podpisane pliki oferty.
Podpis elektroniczny plików oferty musi być podpisem kwalifikowanym, spełniającym wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r tzw. eIDAS.
Zalecane jest sprawdzenie walidacji takiego podpisu na stronie
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędziem jednego z krajowych dostawców (PL) : SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT
Pliki muszą być podpisane zgodnie z zasadami podpisywania dostawcy podpisu.
Wątpliwości w tym zakresie może rozwiać dostawca podpisu kwalifikowanego.
Rozszerzenie .p7m nie jest tym, które zamawiający jest zobowiązany obsłużyć zatem uczestnik konkursu nie powinien go wykorzystywać.
Dopuszczalne formaty podpisu to XADES i PADES


PYTANIE 33                                        
Moje pytanie dotyczy punktu 1.6.c) Regulaminu. Mamy doświadczenie w projektowaniu ośrodka sportowego (jako placówki kulturalnej) i uczelni (jako placówka dydaktyczna). Oba obiekty mają łącznie ponad 10 000m2 każdy. Czy zaprojektowanie tych obiektów spełniałoby warunki udziału w tym konkursie? Jeśli tak, który z nich jest bardziej odpowiedni do spełnienia wymagań?

ODPOWIEDŹ:
Organizator określił, iż musi to być jeden budynek o funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Nie będzie spełnieniem powyższego warunku przedstawienie dwu budynków, gdzie jeden ma funkcję kultury a drugi funkcję rozrywkowe.


PYTANIE 34                                            
Gdybym użył osobistego podpisu elektronicznego UAE do podpisywania dokumentów za pomocą oprogramowania Acrobat, czy byłoby to zgodne z Państwa wymaganiami?

ODPOWIEDŹ:
Podpis elektroniczny musi być podpisem kwalifikowanym, spełniającym wymogi  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r tzw. eIDAS.
Zalecane jest sprawdzenie walidacji takiego podpisu na stronie
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędziem jednego z krajowych dostawców (PL) : SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.


PYTANIE 35                                            
Czy musimy wyznaczyć prawnika, który będzie nas reprezentował w początkowej i późniejszej fazie konkursu? Ze względu na elektroniczny podpis kwalifikowany w Polsce uznaliśmy, że jako firma zagraniczna potrzebujemy Państwa wyjaśnienia w tej kwestii.

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu należy, czy powołać czy też nie pełnomocnika lub innego reprezentanta Uczestnika (w tym prawnika). Niestety Organizator nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie ze względu na zbyt mało informacji odnośnie potrzeby lub jej braku powołania takiej osoby przez Uczestnika konkursu.
Organizator nie zastrzega, iż dokumenty elektroniczne muszą być podpisane wyłącznie polskim podpisem elektronicznym.
Podpis elektroniczny powinien spełniać unijne zasady składania  podpisów elektronicznych określone w rozporządzeniu UE eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation - eIDAS, 910/2014/EC), zawierające standardowe reguły dla wszystkich państw członkowskich. Przed wysłaniem tak podpisanego pliku sprawdzić należy, czy weryfikują go pozytywnie ogólnie dostępne narzędzia do weryfikacji
np.
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędzie jednego z krajowych dostawców: SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.


PYTANIE 36                                            
W odniesieniu do załącznika 3d, czy wymieniona w nim dokumentacja projektowa może dotyczyć przebudowy obiektu realizującego funkcje kulturalno rozrywkowe o powierzchni min. 10 000 m2, czy musi dotyczyć budowy nowego obiektu realizującego w/w funkcje.

ODPOWIEDŹ:
Organizator uzna spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1.6. lit. c) w przypadku przedawnienia przebudowy budynku realizującego funkcje kulturalno-rozrywkowe.


PYTANIE 37                                            
Czy zagraniczny uczestnik konkursu może użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez certyfikowanego dostawce uznawanego na terenie UE, jednak nie znajdującego się na polskiej liście Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/)? Nasz partner zakupił podpis w firmie Skribble.

ODPOWIEDŹ:
Podpis elektroniczny musi być podpisem kwalifikowanym, spełniającym wymogi rozporządzenia eIDAS. Nie musi być na liście NCC.
Zalecane jest sprawdzenie walidacji takiego podpisu na stronie
https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation
https://weryfikacjapodpisu.pl/
lub narzędziem jednego z krajowych dostawców (PL) : SZAFIR (KIR), CENCERT, SIGILLUM, EUROCERT.


PYTANIE 38                                            
Z uwagi na ograniczony czas na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego terminu na 31.03.2021 r.?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie wyraża zgodny na zmianę terminu składnia wniosków o dopuszczenie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów.


PYTANIE 39                                            
Proszę o wyjaśnienie czy biuro inżynierskie może być członkiem więcej niż jednego zespołu autorskiego. Zgodnie z regulaminem Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie, są między innymi zespoły autorskie. W regulaminie w rozdziale III w punkcie 1.5. pojawia się również zapis o wykluczeniu Uczestnika konkursu (tyczy to się również Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie) zostaną wykluczeni z konkursu w przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku.
Proszę o potwierdzenie czy biuro inżynierskie może dołączyć do kilku zespołów jako podmiot.

ODPOWIEDŹ:
Biuro inżynierskie nie może dołączyć do kilku zespołów jako podmiot w rozumieniu Uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu (również w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział konkursie) zostanie wykluczony z konkursu wraz z Uczestnikami wspólnie z nim biorącymi udział w konkursie w przypadku gdy taki Uczestnik będzie występował w więcej niż jednym wniosku o dopuszczenie.


PYTANIE 40                                            
Czy oczekuje się, że uczestnik konkursu skopiuje oświadczenia wydrukowane w Załączniku 3s Sekcja III Oświadczenia i podpisze je osobno? Nie ma miejsca na podpis na żadnym z załączników 3a-3f.
To samo pytanie do 3b, czy też oczekuje się, że dół każdej strony będzie podpisany?

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż wszelkie dokumenty należy składać w postaci elektronicznej poprzez Platformę komunikacji elektronicznej (https://www.soldea.pl/epz/epz/). Dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile taki wymóg jest opisany w Regulaminie konkursu.
Jedynie w przypadku.
Organizator dopuszcza możliwość złożenia dokumentów podpisanych przez Uczestnika spoza EOG w formie cyfrowego odwzorowania (skanów) dokumentów sporządzonych w formie papierowej, opatrzonych własnoręcznym podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej musi być dokonane wówczas przez notariusz za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W powyższym przypadku własnoręczny podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika może być złożona na dole każdego Załącznika.


PYTANIE 41                                            

PYTANIE 41.1.
Proszę o uporządkowanie nazw i numeracji załączników do regulaminu. Nazwy plików nie odpowiadają zawartości, niektóre materiały powielają się pod różnymi nazwami.

ODPOWIEDŹ:
Organizator sprawdził udostępnione na stronie internetowej Załączniki i stwierdził ich poprawność zarówno co do formy jak i co do treści.

 

PYTANIE 41.2.
Proszę o szczegółowe doprecyzowanie zawartości pracy w I i II etapie. Możliwość umieszczenia części rysunków na planszach lub na „formatkach” A3 utrudni porównanie prac przez Jury.

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż opis zawartości opracowania studialnego i pracy konkursowej są wystarczająco doprecyzowane w Regulaminie konkursu, aby Sąd konkursowy mógł porównać i ocenić te opracowania.

 

PYTANIE 41.3.
Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanych widoków (rozdział IV, punkt 2.2. 2) c.).

ODPOWIEDŹ:
Lokalizację widoków pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu.

 

PYTANIE 41.4.
Czy Zamawiający może udostępnić załącznik 7a w formacie DWG w wersji 2010, 2013 lub 2017?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie ma możliwości udostepnienia Złącznika 7a w formacie DWG w wersji 2010, 2013 lub 2017.
Uczestnik konkursu może skorzystać z darmowych programów do zmiany wersji plików zapisanych w formacie DWG (np. Autodesk DWG Trueview).

 

PYTANIE 41.5.
W pobranych materiałach brak załącznika 7e, 7f, 7g, 7j, 7k – prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:
Bardzo prosimy o zapoznanie się z treściami umieszczonymi na stronie internetowej konkursu w zakładce, gdzie znajdują się pliki do pobrania (zakładka „Regulamin”). Przy Złącznikach 7e, 7f, 7g, 7j zaznaczono , iż Załączniki te będę udostępnione po kwalifikacji Uczestników na podstawie wniosków o dopuszczenie.
Załącznik nr 7k jest do pobrania w zakładce „Regulamin” jako oddzielny „Załącznik nr 7k”

 

PYTANIE 41.6.
Czego dotyczy „informacja o wartości”, którą należy podać przy wykazie usług, o którym mowa w punkcie 1.6. c)? – wartość całej inwestycji czy wartość samej usługi, czyli wykonania dokumentacji projektowej dla danej inwestycji? W przedłożonym wzorze oświadczenia – załącznik nr 3d brak rubryki, w której należy podać wartość.

ODPOWIEDŹ:
Organizator odstępuje od konieczności podania „informacji o wartości usług”.

 

PYTANIE 41.7.
W punkcie 1.6. c) podano, iż w oświadczeniu o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wraz z wykazem usług należy podać wykaz podmiotów, na rzecz których usługi zostały lub są wykonywane – co stoi w sprzeczności z zapisem z poprzedniego akapitu regulaminu, w którym podano, iż przedmiotowa usługa winna być „wykonana należycie i ukończona”. Prosimy o doprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ:
Należy podać podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana.

 

PYTANIE 41.8.
Czy wymagania Organizatora, o których mowa w punkcie 1.6. c) spełnia usługa wykonania dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budynku, który uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, ale nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

 

PYTANIE 41.9.
Czy Zamawiający przedstawi wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie 1.7. b) i c)?

ODPOWIEDŹ:
Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby Uczestnicy konkursu przygotowują indywidulanie we własnym zakresie. Zobowiązanie takie powinno być zgodne co do treści z postanowieniami Rozdziału III pkt. 1.7. lit. c) Regulaminu konkursu.

 

PYTANIE 41.10.
Czy załącznik 7a w treści dokumentu (przypis Organizatora: dotyczy Regulamin konkursu Rozdział IV) jest błędnie opisany jako „ZAŁĄCZNIK NR 8A DO REGULAMINU”?

ODPOWIEDŹ:
Organizator sprawdził zawartość Rozdziału IV Regulaminu konkursu i nie występuje tam określenie „ZAŁĄCZNIK NR 8A DO REGULAMINU”.

 

PYTANIE 41.11.
W załączniku 7a określone zostały dwa zakresy opracowania (studialny oraz realizacyjny). Czy „Zakres opracowania konkursowego” to oba te obszary?
Zgodnie z definicją „Zakres opracowania konkursowego” – należy przez to rozumieć teren objęty opracowaniem konkursowym oznaczony w Załączniku nr 7a do Regulaminu.

ODPOWIEDŹ:
Na zakres opracowania konkursowego składa się zakres realizacyjny oraz zakres studialny oznaczone w Złączniku nr 7a do Regulaminu.

 

PYTANIE 41.12.
W regulaminie używa się określenia „formatka A3”. Czy formatka stanowi w rozumieniu regulaminu jedną stronę, czy też jest to karta składająca się z dwóch stron (front, rewers)?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku części graficznej należy rozumieć pojęcie „formatka A3” jako kartkę w formacie A3 zadrukowaną jednostronnie.
W przypadku części opisowej dopuszcza się dwustronny zadruk karki formatu A3.

 

PYTANIE 41.13.
Czy dopuszczalne jest umiejscowienie opisu na formatkach A3, tak aby łącznie zawierały maksymalny przewidziany obszar 5 stron A4? Część opisową należy złożyć w postaci zeszytu o formacie A3.

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza umiejscowienie opisu na formatkach A3, tak aby łącznie zawierały maksymalny przewidziany obszar 5 stron A4.

 

PYTANIE 41.14.
Proszę o potwierdzenie, że sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej nie należy zamieszczać na fizycznej / papierowej wersji planszy 100x70cm (rozdział IV, punkt 2.2).

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej nie należy zamieszczać na fizycznej / papierowej wersji planszy 100x70cm.


PYTANIE 41.15.
Proszę o potwierdzenie, że sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą należy zamieścić na pierwszej stronie części opisowej w wersji elektronicznej (rozdział IV, punkt 3.3).

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą należy zamieścić na pierwszej stronie części opisowej w wersji elektronicznej.


PYTANIE 42                                            
Chciałbym wiedzieć, który wymagany plik wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesłać jako tajemnicę handlową?

ODPOWIEDŹ:
Do Uczestnika konkursu należy decyzja, które informacje dotyczące tego Uczestnika są objęte tajemnica handlową. Organizator nie posiada takich informacji.


PYTANIE 43                                            
Nawiązując do pytania nr 26 i udzielonej odpowiedzi - czy możliwe jest przesunięcie terminu dostarczenia wersji potwierdzonej podpisem elektronicznym do 6 kwietnia? Oczywiście bez zmian pozostałoby złożenie dokumentów w oczekiwanym terminie 24 marca. Zmiana terminu wynika z potrzeby przesłania kurierem do Polski wypełnionych dokumentów, a zabierze to sporo czasu. Podpis elektroniczny jest rzadkim narzędziem w Ameryce, działa w innym systemach, które nie są akceptowalne w Europie. Reasumując: 24 marca przesyłamy dokumenty bez podpisu elektronicznego, 6 kwietnia te same dokumenty lecz z podpisem elektronicznym.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewiduje zmian terminów Konkursu ani zmian formy składania dokumnetów.


PYTANIE 44                                            
Czy umowa z wolnej ręki musi być koniecznie podpisana przez architekta projektu, czy też partnerem umowy może być inne biuro, na przykład lokalny główny planista (z międzynarodowym architektem projektu jako podwykonawcą)? Jeśli tak, czy architekt projektu musi wskazać głównego partnera umowy na etapie składania wniosku?

ODPOWIEDŹ:
Umowa musi być podpisana przez Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie lub przez Uczestników konkursu wspólnie biorących udział konkursie (np. konsorcjum) których praca konkursowa uznana została za najlepszą i otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Jeżeli architekt projektu jest Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym w konkursie, wówczas musi on podpisać umowę osobiście. Jeżeli architekt projektu jest jednym z Uczestników wspólnie biorących udział konkursie obok np. innego biura projektowego czy inżynieryjnego, wówczas umowę podpisują wspólnie wszyscy Uczestnicy konkursu wspólnie biorący w konkursie lub tylko jeden z nich o ile pozostali Uczestnicy wyrazili na to zgodę i zostały uregulowane sprawy związane z prawami autorskimi między tymi Uczestnikami.


PYTANIE 45                                            
Czy wszystkie załączniki 3a-3f muszą być złożone do dnia 24.03.2021?

ODPOWIEDŹ:
Tak
 

PYTANIE 46                                            
W rozdziale III regulaminu konkursu, pt 1.7 brzmi "Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 2.1. lit. b) i c) niniejszego Rozdziału może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadzie art. 118 Ustawy tj.:(...)"
Czy nie jest to błąd edycyjny? w rozdziale III nie występuje punkt 2.1. Jak powinien poprawnie brzmieć powyższy zapis, lub gdzie szukać pt 2.1?

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż jest to błąd edycyjny.
Zapis Rozdziału III pkt 1.7. powinien brzmieć:
„Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 1.6. lit. b) i c) niniejszego Rozdziału może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadzie art. 118 Ustawy tj.: (…)”


PYTANIE 47                                            
Czy w przypadku przystąpienia do konkursu z zespołem zagranicznym, zespół spoza Polski, również musi wylegitymować się spełnieniem warunku zrealizowania dokumentacji projektowej obiektu referencyjnego, oraz czy musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą ekwiwalent uprawnień do projektowania architektonicznego bez ograniczeń, czy też wystarczy, że łącznie zespół spełni powyższe warunki; np: obiekt referencyjny będzie pochodził z zespołu zagranicznego, a wymagany projektant ze stosownymi uprawnieniami, będzie reprezentował biuro polskie?

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o których mowa w Rozdziale III pkt 1.6. lit. b) i c) będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z Uczestników konkursu występujący wspólnie.


PYTANIE 48                                            
Pytanie dotyczące wniosków z poświadczonym tłumaczeniem na język polski. Czy można przesłać tłumaczenie na język polski wykonane przez osobę której język polski jest językiem ojczystym?

ODPOWIEDŹ:
Tak.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.


PYTANIE 49                                            
Czy konieczne jest posiadanie tłumacza przysięgłego, jeśli dokumentację dostarczamy w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:
Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu lub jego pełnomocnika.


PYTANIE 50                                            
Czy warunek z regulaminu konkursu wymagający posiadania doświadczenia w zakresie realizacji przez uczestnika konkursu obiektu pełniącego funkcje kulturalno-rozrywkowe o pow. min. 10.000 mkw. może zostać uznany za spełniony w przypadku realizacji przez uczestnika konkursu projektu galerii handlowej z częścią rozrywkową (kino multipleks)?

ODPOWIEDŹ:
Program budynku powinien zapewniać możliwość realizowanie szeroko rozumianej funkcji kulturalnej i rozrywkowej. Do Uczestnika konkursu należy, na etapie przygotowywania wniosku o dopuszczenie oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem, wykazanie Organizatorowi oraz podjęcie decyzji, iż wykonana przez niego usługa dotyczy budynku o wiodącej funkcji kulturalno-rozrywkowej.
Organizator dopuszcza, iż może to być budynek o funkcjach mieszanych, gdzie wiodącą lub istotną z punktu widzenia użytkowników (np. wydzielona części budynku o powierzchni ponad 10 000 m2) jest funkcja kulturalno-rozrywkowa.

Dokument można pobrać TUTAJ.


16.04.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 7.

PYTANIE 1                                            
W jaki sposób i kiedy zostaną nam udostępnione załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j?.  

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 2                                            
Zgodnie z załącznikiem 7b do Regulaminu Konkursu, proponowana powierzchnia Centrum Festiwalowego to 8633m 2, ale po dodaniu powierzchni składowych Centrum tj. Sali Głównej, Foyer i Administracji ECFC uzyskaliśmy łączną powierzchnię 9302m 2. Którą z podanych powierzchni należy wziąć pod uwagę? Prosimy o sprecyzowanie przewidywanej powierzchni przeznaczonej na Centrum Festiwalowe.

ODPOWIEDŹ:
W tabeli programowej w Załączniku nr 7b, w wyliczeniach powierzchni łącznej Centrum Festiwalowego - pozycja I. tabeli ujęto powierzchnię Sali Głównej - pozycja 1.tabeli i Foyer(razem) - pozycja 2. tabeli. Powierzchnia Administracji ECFC - pozycja 3. tabeli funkcjonuje oddzielnie (nie została doliczona do łącznej powierzchni Centrum Festiwalowego). Tym samym należy przyjąć, co następuje:
Powierzchnia łączna Centrum Festiwalowego to: 2852m 2 (Sala Główna - pozycja 1) + 5781m 2 (Foyer -pozycja 2) = 8633m 2, jak dotychczas, plus powierzchnia Administracji ECFC (pozycja 3) = 669m 2
Tym samym pozycja I. tabeli w Załączniku 7b - Centrum Festiwalowe powinna mieć powierzchnię 9302m 2.
Powyższa korekta nie zmienia łącznej, ostatecznej powierzchni pomieszczeń stanowiących podstawę programu funkcjonalnego - całego ECFC.


PYTANIE 3                                            
Zgodnie z załącznikiem 7b do Regulaminu Konkursu, proponowana powierzchnia Marketu to 2317m 2, natomiast po dodaniu powierzchni składowych Marketu.uzyskaliśmy łączną powierzchnię 2407m 2. Którą z podanych powierzchni należy wziąć pod uwagę? Prosimy o sprecyzowanie oczekiwanej powierzchni Marketu.

ODPOWIEDŹ:
W tabeli programowej w Załączniku 7b z powierzchniami, w pozycji II.2 (Sala wystawowa 1) oraz II.3 (Sala wystawowa 2) omyłkowo pojawiła się wielkość powierzchni: 550m 2, dla każdej z sal. Tymczasem powinno być:
II.2 (Sala wystawowa 1) - 505m 2
II.3 (Sala wystawowa 2) - 505m 2
Tym samym, łączna powierzchnia Marketu to 2317m 2.


PYTANIE 4                                            
Organizator stwierdził, że Załączniki 7e, 7f, 7g, 7j zostaną opublikowane po zakwalifikowaniu Uczestników do udziału w konkursie. Czy możesz określić, kiedy (data)?

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 5                                            
Odnośnie Opracowania studialnego Etapu I Konkursu, to czy spodziewany jest wkład Organizatora w wydatki poniesione przez Uczestnika.

ODPOWIEDŹ:
Nie.


PYTANIE 6                                            
Gdzie znajdę indywidualny numer identyfikacyjny Opracowania studialnego przypisany do mnie?

ODPOWIEDŹ:
Numer identyfikacyjny Opracowania studialnego Uczestnik konkursu nadaje we własnym zakresie.


PYTANIE 7                                            
Czy przy zachowaniu powierzchni i wpisaniu wymaganych przestrzeni z każdy z bloków funkcjonalnych, możliwe są odstępstwa od wymogów mówiących o wzajemnych relacjach poszczególnych elemenótw względem siebie (sale kinowe, market, muzeum, etc)- jeżeli tego wymagała by odmienna koncepcja architektoniczna?

ODPOWIEDŹ:
Tak, aczkolwiek Organizator wnikliwie przeanalizował swoje potrzeby oraz związane tym funkcjonowanie budynku ECFC na określonym terenie i w określonych uwarunkowaniach przestrzennych. W związku z powyższym, zalecenia dotyczące wzajemnych relacji poszczególnych elementów funkcjonalno-programowych budynku oraz relacje z terenami otaczającymi i ich zagospodarowanie wskazane w Załączniku 7b należy traktować jako sugerowane przez Organizatora, natomiast Uczestnik konkursu oczywiście może zaproponować własną wizję tych rozwiązań wraz z uzasadnianiem co zostanie poddane ocenie Sądu Konkursowego. Racjonalne z funkcjonalnego punktu widzenia propozycje nie będą dyskwalifikowały projektu.


PYTANIE 8                                        
Pytanie dot. załącznika 7B do regulaminu konkursu, strona 1: Na ile wytyczne przestrzenne muszą zostać utrzymane? Np. pt 1, mówi- o przejściu po "południowej stronie działki" lub w pt 3, w którym mowa o placu przed wejściem- mowa jest o północno- wschodniej lokalizacji. Na ile te wytyczne są wiążące i czy jest możliwość odstępstwa od tych wytycznych?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.


PYTANIE 9                                            
Czy założenia konkursowe nie są względem siebie sprzeczne? z jednej strony oczekuje się nie skrępowanej koncepcji architektonicznej, z drugiej strony podawane są bardzo szczegółowe relacje poszczególnych grup pomieszczeń oraz rozlokowanie ich w przestrzeni budynku oraz terenu- co w sposób znaczący determinuje obiekt. Na ile schemat przestrzenny inwestycji (strona 8 zał. 7b) jest wiążący?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.


PYTANIE 10                                            
Czy miejsca VIP na balkonie sali głównej mają stanowić 35sztuk na powierzchni ok 540 mkw? jaką funkcję ma posiadać pozostała powierzchnia balkonu?

ODPOWIEDŹ:
W tabeli programowej w Załączniku nr 7b, w pozycji I.1.2. omyłkowo w pozycji „ilość miejsc” pojawiła się liczbie 35. W pozycji „ilość miejsc” powinno być wpisane: ok. 350. Nie zalecano zgodnie z Regulaminem konkursu by miejsca na balkonie były miejscami VIP. Projektant może jednak zaproponować dodatkowy rząd VIP na balkonie. Nie będzie to dyskwalifikowało propozycji projektowej.
UWAGA
Zgodnie z Regulaminem konkursu to centralna część sektorów środkowych parteru Sali powinna być przeznaczona na miejsca VIP (ca 300 foteli).


PYTANIE 11                                            
Czy Uczestnik konkursu może w części graficznej przygotować cyfrową wizualizację zamiast "schematycznego widoku terenu (...) z lotu ptaka od strony wschodniej" (punkt 2.2. Rozdział IV Regulaminu) i ewentualnie dodatkowe wizualizacje?

ODPOWIEDŹ:
Tak.
W przypadku Opracowania studialnego dopuszcza się dowolną technikę wykonania elementów części graficznej pod warunkiem ich czytelności i jednoznaczności oraz przedstawienia w jasny sposób idei zaproponowanej przez Uczestnika konkursu.


PYTANIE 12                                            
Czy wymogi dotyczące zawartości opracowania studialnego oraz tematycznego zakresu opracowania (punkt 2 Rozdział IV Regulaminu) określają minimalne czy maksymalne wymagania, tzn. czy możemy uzupełnić wytyczne ilub podać dodatkowe informacje, które uznamy za przydatne?

ODPOWIEDŹ:
Ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności Opracowań studialnych wykonanych przez różnych Uczestników konkursu opisane w Rozdziale IV wymagania, co do zakresu formalnego i tematycznego tego Opracowania należy traktować jako maksymalne.
Elementy dodatkowe przedstawione przez Uczestnika konkursu nie będą wpływały na ocenę Sądu konkursowego, ale nie będą też dyskwalifikować Opracowania studialnego.

PYTANIE 13                                            
Uprzejmie prosimy o udostępnienie załączników:
Załącznik nr 7e - Wyciąg z dokumentacji projektowej budynku Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w zakresie niezbędnym do połączenia garaży podziemnych poziomu -1 tego budynku z budynkiem ECFC.
Załącznik nr 7f – Wyciąg z dokumentacji projektowej budynku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w zakresie niezbędnym do połączenia garaży podziemnych poziomu -1 tego budynku z budynkiem ECFC.
Załącznik nr 7g – Wyciąg z dokumentacji projektowej nowo projektowanego budynku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w zakresie niezbędnym do włączenia się do tego budynku łącznikiem z budynku ECFC na poziomie +1

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 14                                            
Uprzejmie prosimy o udostępnienie załącznika:
Załącznik nr 7j – Inwentaryzacja zieleni dla fragmentu terenu Jordanek, w tym dla terenu opracowania konkursowego.

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 15                                            
Zgodnie z załącznikiem 7c do Regulaminu Konkursu maksymalna wysokość zabudowy na terenie interwencji to 20m, a lokalne przewyższenie do 30m, na rzędnej 83m n.p.m. będzie dozwolone na 20% działki budowlanej. Aby obliczyć te 20%, prosimy o potwierdzenie, jakie ograniczenia powierzchni powinniśmy wziąć pod uwagę.

ODPOWIEDŹ:
Za teren działki budowalnej należy przyjąć teren Inwestycji oznaczony na Załączniku nr 7a do Regulaminu jako granica opracowania realizacyjnego. Teren ten stanowi Dz. ew. nr 6/18, 6/20 oraz 6/22 z obrębu 14 o powierzchni ok. 1,85 ha będące własnością Organizatora oraz część Dz. ew. nr 6/10, fragment Dz. ew. nr 6/21 oraz Dz. ew. nr 6/9 i 6/17 o łącznej powierzchni ok. 0,55 ha.
Do bilansowania zagospodarowania działki inwestycyjnej na etapie opracowania konkursowego należy przyjąć powyższą powierzchnię, czyli ok. 2,4 ha.

PYTANIE 16                                            
Kiedy i gdzie będą dostępne do pobrania załączniki 7e, 7f, 7g, 7j ??

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 17                                            
Prosimy o potwierdzenie naszego zrozumienia treści konkursu. Dla Opracowania studialnego Etapu I jesteśmy zobowiązani do przedłożenia projektu dotyczącego części „Studio” programu budowlanego, który na dostarczonej mapie jest oznaczony jako „05”

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt. 2.2. ppkt 1) w Opracowaniu studialnym należy przedstawić cały zakres opracowania konkursowego zgodnie z Załącznikiem 7a do regulaminu.
Zgodnie z zapisami Rozdziału II budynek „Studia” to Etap I całej Inwestycji budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE a nie cześć Etapu I konkursu tj:
„Inwestycja polegająca na budowie ECFC będzie przebiegała w dwóch etapach, których realizację należy uwzględnić przy sporządzaniu koncepcji konkursowej.
Etap I dotyczy budowy Studia w południowo-wschodnim narożniku terenu należącego
do Organizatora i stanowiącego w większości obszar Dz. ew. nr 6/22. Planuje się obsługę komunikacyjną tego budynku poprzez istniejący dojazd od strony ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego (ewentualnie od strony północnej, poprzez istniejący wjazd na teren CKK Jordanki).
Etap II dotyczy budowy obiektu zawierającego pozostały program ECFC czyli Centrum festiwalowe, Market, Dom kina, Centrum edukacji i Garaże podziemne oraz zagospodarowanie całego terenu wokół ECFC.
Należy przewidzieć możliwość połączenia Studia z budynkiem, który ma powstać w Etapie II Inwestycji”. Studio powinno mieć połączenie z reszta założenia ECF Camerimage.


PYTANIE 18                                            
Na RYS. 1 załącznika 7b do Regulaminu Konkursu przedstawiono ogólne Strefy Funkcjonalne budynku EFCF (01 do 05). Chcielibyśmy zapytać, czy podział jest obowiązkowy, czy tylko obrazuje ideę lokalizacji różnych Stref Funkcjonalnych.

ODPOWIEDŹ:
Przedstawione na Rys.1 w Załączniku 7b dyspozycje programowo-przestrzenne, zarówno co do Stref Funkcjonalnych budynku jak i zagospodarowania wokół niego należy traktować jako wytyczną ideową co do wielkości i relacji stref funkcjonalnych obiektów.
Organizator jednak wnikliwie przeanalizował swoje potrzeby oraz związane tym funkcjonowanie budynku ECFC na określonym terenie i w określonych uwarunkowanych przestrzennych. W związku z powyższym, zalecenia dotyczące wzajemnych relacji poszczególnych elementów funkcjonalno-programowych budynku oraz relacje z terenami otaczającymi i ich zagospodarowanie wskazane w Załączniku 7b należy traktować jako sugerowane przez Organizatora, natomiast Uczestnik konkursu oczywiście może zaproponować własną wizję tych rozwiązań, co zostanie poddane ocenie Sądu Konkursowego i nie będzie dyskwalifikowało Opracowania studilanego.


PYTANIE 19                                            
Na RYS. 1 w załączniku 7b do Regulaminu Konkursu przedstawiono przyszły wielki plac przed budynkiem EFCF (PL). Czy moglibyśmy ten plac umieścić i ukształtować inaczej? Chcielibyśmy wiedzieć, czy jego lokalizacja jest wiążąca, czy tylko przedstawiona w celu zobrazowania idei.
 

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytania nr 18


PYTANIE 20                                            
Na zdjęciu 0050 z folderu „Zdjęcia z Dron ECFC” widzieliśmy na znaku przy wejściu do podziemia Jordanek, że wysokość w świetle parkingu podziemnego wynosi 1,8m. Czy Organizator może podać sekcje istniejących parkingów podziemnych z wyraźnymi wysokościami i rzędnymi elewacji?

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 21                                            
Czy można zlokalizować główny dojazd i wielki plac po zachodniej stronie obszaru projektowego, przenosząc w ten sposób strefy komunikacyjne (K0, K1, K2 na rys. 1 załącznika 7b) i zjednoczenie stref dostaw i usług istniejących budynków i przyszłe?

ODPOWIEDŹ:
Takie rozwiązanie nie jest wskazane, gdyż ideą założenia architektoniczno-urbanistycznego ECFC jak i intencją Organizatora oraz Miasta Toruń jest, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Rozdział II,  stworzenie dużego placu publicznego jako przestrzeni integrującej funkcjonalnie i przestrzennie budynki kultury zlokalizowane na terenie Jordanek. tj.:
„Intencją Organizatora oraz Miasta Toruń, które czynnie uczestniczy w realizacji inwestycji ECFC, jest uzyskanie na terenie Jordanek swoistego centrum wydarzeń kulturalnych, tygla sztuki i miejsca przyjaznego dla ludzi. W autorskich propozycjach koncepcji ECFC należy dążyć do wytworzenia wnętrz przyjaznych użytkownikom, ale jednocześnie wyjątkowo reprezentacyjnych (szczególnie Centrum Festiwalowe), które, wraz z placem otoczonym budynkami o funkcjach kulturotwórczych, stanowić będą „salon” Torunia. Stworzenie reprezentacyjnego placu zintegruje istniejące obiekty i będzie strefą przyjmowania znamienitych osobowości kina i uczestników innych wydarzeń kulturalnych. Na placu należy wykształcić miejsce reprezentacyjnego wejścia do Centrum Festiwalowego na osi budynku, np. poprzez nawiązanie do pewnych kanonicznych rozwiązań stref wejściowych tego typu obiektów festiwalowych i pałacowych na świecie”.


PYTANIE 22                                            
Kiedy Państwo udostępnią załączniki 7e,7f,7g i 7j ?

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 23                                            
Przy opisie scenariusza w Załączniku 7b (wyjaśnienie 1. do Sali Głównej), czy Organizator mógłby wyjaśnić, co miał na myśli mówiąc o „mechanizmie rotacyjnym”?
 

ODPOWIEDŹ:
Chodzi o technologię sceniczną, gdzie zastosowano mechanizm obrotowy na scenie, czyli że wydzielona – okrągła cześć sceny lub cała ma możliwość obrotu. Okrągła część sceny ma mieć ten sam poziom co reszta sceny i kulis.


PYTANIE 24                                            
W nawiązaniu do Regulaminu Konkursu oraz przesłanej w dniu 08. 04. 2021 r. do nas informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie prosimy o odpowiedzi na poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania opracowań studialnych:

Rys.2. (Zał. nr 7b) Możliwości inwestycyjne poszczególnych elementów zagospodarowania dla terenu opracowania konkursowego określa teren "A" jako teren lokalizacji głównych elementów programu inwestycji, w tym część (Dom Kina - Muzeum/Galeria Sztuki) pod ziemią, oraz tereny A1.1., A1.2. i A2.1. jako teren zarówno części podziemnej inwestycji jak
i części nadziemnej.
Pytanie 1.1. Z jakiego powodu wyodrębniono te tereny?
Pytanie 1.2. Dlaczego nie wyodrębniono podziemnej części terenu "A"?
Pytanie 1.3. Czy granice tych terenów są granicami, w których można projektować i budować?
Załączony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko częściowo (północna i zachodnia granica) odpowiada na to pytanie.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź co do granic z Centrum Sztuki Współczesnej, BNP Paris Bank Polska S.A., Urząd Wojewódzki, Centrum Kulturalno-Konferencyjne Jordanki.
Pytanie 1.4. Wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przesadza o lokalizacji Domu Kina - Muzeum/Galeria Sztuki pod ziemią.
Prosimy o wyjaśnienie tego warunku.

ODPOWIEDŹ:
Ad.1.1.
Tereny zostały wyodrębnione ze względów własnościowych oraz ustaleń z miastem Toruń, które jest właścicielem tych terenów. Dodatkowo takie wyodrębnienie wynika z obecnego zagospodarowania terenów sąsiadujących z Inwestycją ECFC oraz przyszłego korzystania z tych terenów zgodnie z ich obecnym przeznaczeniem.
Ad.1.2.
Część A terenu Inwestycji z założenia jest przeznaczona na główne elementy programu inwestycji w tym część podziemną. Część podziemna nie została wyodrębniona ze względu, iż to do zadań Uczestnika konkursu będzie należało określenie zasięgu części podziemnej związanej z Domem Kina – Muzeum/Galeria Sztuki, Salami Kinowymi oraz parkingiem podziemnym oraz innymi elementami programu, o ile Uczestnik uzna, iż takowe powinny znaleźć się w części podziemnej budynku. Część inwestycji dotycząca Sali Centrum Festiwalowego obejmuje kondygnację podziemną i naziemne. Część dotycząca Domu Kina- Muzeum/Galerii Sztuka  obejmuje strefę nieruchomości w której można budować  kondygnacje podziemne i naziemne oraz strefę w której można projektować jedynie kondygnację podziemną i formy zieleni na powierzchni.
Ad 1.3.
Granice przedstawione na Rys. 2 z Załącznika 7b są odzwierciedleniem granic działek ewidencyjnych lub ich fragmentów i wskazują zakres realizacyjny Inwestycji, co zostało szczegółowo opisane (w jakim zakresie Inwestycja może być realizowana na danych terenie) w Legendzie do Rys. 2.
Ad. 1.4.
Projekt MPZP przesądza o tym, iż na terenie poza nieprzekraczalną linią zabudowy nie można sytuować obiektów kubaturowych naziemnych natomiast można lokalizować elementy budynku pod ziemią.


PYTANIE 25                                            
Lokalizacja Domu Kina - Muzeum/Galeria Sztuki wg Rys.1. (Zał. nr 7b)
Dyspozycje programowo-przestrzenne dla terenu opracowania konkursowego (...) przewiduje dla Domu Kina - Muzeum/Galeria Sztuki koło 2000 m2, i to pod ziemią.
W tabeli programowej przewidziano powierzchnie większą o 100% - 3959 m2
Wnosimy o korektę programowa w tym zakresie lub wyraźną dyspozycję, że Muzeum/Galerię Sztuki można lokalizować także bezpośrednio pod Domem Kina - Salami Kinowymi, kosztem miejsc parkingowych.

ODPOWIEDŹ:
Do zadań Uczestnika konkursu będzie należało określenie zasięgu części podziemnej związanej z lokalizacją poszczególnych stref programowo-funkcjonalnych budynku ECFC (w tym Dom Kina – Muzeum/Galeria Sztuki, Sale Kinowe, parkingi podziemne). Tym samym Organizator w sposób oczywisty dopuszcza lokalizowanie np. Muzeum/Galerie Sztuki pod Domem Kina – sale Kinowe lub innych przestrzeni wynikających z programu pod ziemią lub bezpośrednio pod innymi częściami budynku w zależności od decyzji projektowych podjętych przez Uczestnika.


PYTANIE 26                                            
Teren przewidziany Warunkach Konkursu dla projektu i realizacji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage wydaje się niewystarczający dla zadanego programu, zarówno w wymiarze poziomym (granice) i pionowym (wysokości). Proponujemy większe tolerancje w wielkościach zadanego programu, +/- 10% dla sali Głównej Centrum Festiwalowego i +/- 25% dla pozostałego programu Budynku ECFC.

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż szczegółowo przeanalizował możliwości inwestycyjne w kontekście terenu opracowania konkursowego oraz zalecanego programu i funkcji budynku ECFC. Została sporządzona szczegółowa analiza chłonności, która wykazała, iż zadany w konkursie program, (przy założeniu tolerancji powierzchniowych +/- 5% dla sali Głównej Centrum Festiwalowego i +/- 15% dla pozostałego programu Budynku ECFC) jest realny i możliwy do realizacji na zadanym terenie opracowania konkursowego. W związku z powyższym nie ma uzasadnionych podstaw do zmiany zakresu tolerancji wielkości zadanego programu podanych w załączniku nr 7b do Regulaminu Konkursu.


PYTANIE 27                                            
Czy teren "PL"(Zał. nr 7b) Dyspozycje programowo-przestrzenne dla terenu opracowania konkursowego (...) przeznaczony na reprezentacyjny plac przed budynkiem ECFC można w jakiejś części zabudować w celu uzyskania tego właśnie reprezentacyjnego charakteru, a nie tylko przypadkowej otwartej przestrzeni pozostającej w chaotycznych relacjach i istniejącymi obiektami.

ODPOWIEDŹ:
Przedstawiony na Rys. 1. w Załączniku 7b schemat programowo-przestrzenny należy traktować jako zobrazowanie pewnej idei funkcjonowania i relacji programowo-przestrzennych dla budynku ECFC oraz jego zagospodarowania. Nie są to sztywne granice lokalizacji poszczególnych stref budynku czy rozwiązań przestrzennych i nie należy, na ich podstawie, wnioskować bezpośrednio o wielkościach powierzchniowych. Schemat ten jest wytyczną ogólną, wynikająca z analiz i definiowania potrzeb Organizatora odnośnie funkcjonowania ECFC


PYTANIE 28                                            
Czy proponowana lokalizacja łącznika na poziomie +1 pomiędzy budynkiem ECFC, a nowym budynkiem CSW można poprowadzić innym śladem.

ODPOWIEDŹ:
Nie.
Lokalizacja łącznika została szczegółowo omówiona i ustalona z projektantem nowego budynku Centrum Sztuki Współczesnej (CSW). Wyznaczone miejsce dołączenia się do nowego budynku CSW wynika także z projektowanego łącznika pomiędzy tym budynkiem, a budynkiem istniejącym CSW.


PYTANIE 29                                            
Prosimy o uwzględnienie poniższych uwag i wątpliwości dotyczących przyjętych terminów etapów konkursu.
6.1. Zgodnie z Warunkami Konkursu załączniki 7.e., 7.f. oraz 7.g. niezbędne dla rozwiązania powiązań pomiędzy ECFC a Centrum Sztuki Współczesnej i Centrum Kulturalno-Konferencyjne Jordanki dostępne być mają dopiero po kwalifikacji uczestników, czyli na miesiąc przed złożeniem opracowań studialnych - bardzo późno i niepotrzebnie tak późno. Poza tym te opracowania nadal są niedostępne.
6.2. Odpowiedzi na pytania konkursowe można się spodziewać dopiero po 19.04.2021., czyli na kilkanaście (!) dni przed złożeniem opracowań studialnych.
Poza tym międzynarodowy charakter Konkursu, rekomendacja SARP oraz jego wielkość - prawdopodobnie największy konkurs realizacyjny po 1989 roku - (i jeszcze pandemia) powinny być dodatkowym argumentem za rozsądnym terminarzem.
Zadane terminy Konkursu nie pozwalają na pełną odpowiedź projektową, nawet na etapie studialnym.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę tych terminów i przesuniecie ich przynajmniej o 2 tygodnie.

ODPOWIEDŹ:
Organizator rozważa zmianę terminów Konkursu. Obecnie Organizator analizuje możliwość takiej zmiany w kontekście formalno-prawnym w związku z zapisami art. 342 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
O zmianie terminów wszyscy Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 19.04.2021r.


PYTANIE 30                                            
Zgodnie z regulaminem konkursu do 8.04 był termin ostatecznego poinformowania uczestników o ich dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu do udziału w konkursie, lecz niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Domniemywam, że takie wyniki zostały już ogłoszone czy mogę zatem prosić o informację zwrotną, czy nasza firma zakwalifikowała się do kolejnego etapu?

ODPOWIEDŹ:
Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie został rozesłana za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej WSZYSTKIM Uczestnikom konkursu dopuszczonym do udziału w konkursie w dniu 08.04.2021r. Organizator sugeruje sprawdzić skrzynkę pocztową w folderze „SPAM”, gdyż może informacja z Platformy została tam umieszczona.
Przypominamy także, iż na skrzynkę poczty elektronicznej Uczestnika konkursu zostaje wygenerowana automatycznie przez Platformę komunikacji elektronicznej informacja, iż na tejże Platformie oczekuje na Uczestnika informacja. Wówczas Uczestnik musi zalogować się na swój profil na Platformę i tą informację odczytać lub pobrać plik z informacją skierowaną do Niego.


PYTANIE 31                                            
W opisie sceny (załącznik 7b, wyjaśnienie 1. do Sali Głównej) podaje się, że scena będzie zlokalizowana na poziomie „0” - parter budynku ECFC. Czy Organizator ma przez to na myśli, że obowiązkowe jest, aby scena znajdowała się na tym samym poziomie co Plac Główny przed budynkiem, czy też byłoby możliwe obniżenie poziomu o jeden poziom?

ODPOWIEDŹ:
Przedstawione przez Organizatora wytyczne i zalecenia należy traktować jako pewien zbiór wskazań preferowanych przez Organizatora po wykonanych analizach przestrzenno-programowych budynku ECFC i jego lokalizacji. Organizator zdaje sobie sprawę, iż możliwych jest o wiele więcej rozwiązań przestrzennych i dlatego też ogłosił konkurs pozostawiając do decyzji Uczestnika konkursu ostateczne rozplanowanie programu i funkcji budynku ECFC i jego zagospodarowania przy uwzględnieniu generalnych zasad organizacji przestrzeni budynku zwartych w Regulaminie i Złącznikach. Organizator dopuszcza inny poziom ulokowania sceny jeśli będzie to wynikało z logiki całej koncepcji projektowej złożonej przez Uczestnika i będzie funkcjonalne.
Ponadto zapis Rozdziału IV pkt 1.3. wskazuje, iż zaleca się uwzględnienie przy sporządzaniu Opracowania studialnego treści i wytycznych zawartych w Regulaminie konkursu i Załącznikach do Regulaminu, natomiast nie jest to wymóg obligatoryjny. Wszystkie materiały przedstawione w Regulaminie mają na celu przybliżyć Uczestnikom oczekiwania Organizatora co do przyszłego budynku ECFC a czy Uczestnik to uwzględni należy do jego decyzji, co zostanie poddane ocenie Sądu Konkursowego.


PYTANIE 32                                            
Czy można umieścić drogę dostaw (od k0 do k2 na rys. 1 w załączniku 7b) na innym poziomie niż Plac Główny?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu, przy założeniu, iż zostaną spełnione wszystkie wymogi wynikające z warunków technicznych, obsługi przeciw pożarowej oraz nie wpłynie to na pogorszenie ogólnej funkcjonalności dostaw oraz nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenów przyległych do terenu opracowania konkursowego, w szczególności dotyczącym drzew istniejących. Materiałem pomocniczym może być tu szczegółowa analiza komunikacyjna przedstawiona w Załączniku nr 7d do Regulaminu.


PYTANIE 33                                            
Objaśnienia do Programu Funkcjonalnego Centrum Festiwalowego są dość precyzyjne. Czy Organizator ma jakiś przykład Audytorium, który mógłby służyć jako punkt odniesienia dla projektu?

ODPOWIEDŹ:
Nie.
Organizator wnikliwie przeanalizował swoje potrzeby oraz związane tym funkcjonowanie budynku ECFC na określonym terenie i w określonych uwarunkowanych przestrzennych. W związku z powyższym, zalecenia dotyczące wzajemnych relacji poszczególnych elementów funkcjonalno-programowych budynku oraz relacje z terenami otaczającymi i ich zagospodarowanie wskazane w Załączniku 7b należy traktować jako pożądane przez Organizatora, natomiast Uczestnik konkursu oczywiście może zaproponować własną wizję tych rozwiązań, co zostanie poddane ocenie Sądu Konkursowego.


PYTANIA 34                                            
PYTANIE 34.1

Czy Organizator przewiduje konkretną funkcję dla nieoznaczonego obiektu, który ma być połączony z planowaną rozbudowa CSW?

ODPOWIEDŹ:
Nie.
Organizator sugeruje, iż w tej części może znaleźć się restauracja, strefa mediów, strefa VIP aczkolwiek ostateczną decyzję programową pozostawia się do decyzji Uczestnika konkurs. Nalży pamiętać, iż jest to część najbliżej Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie w wytycznych sugerowane jest zlokalizowanie wejścia na teren ECFC od strony zachodniej (teren zieleni) a więc zasadnym byłoby umiejscowienie w tej części budynku funkcji i programu adekwatnych do takiej lokalizacji.


PYTANIE 34.2
Prosimy o udostępnienie projektu planowanej rozbudowy CSW.

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 19.04.2021r.


PYTANIE 34.3
Czy trójkątny teren będący własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajdujący się między planowaną lokalizacją placu reprezentacyjnego, a budynkiem Urzędu Marszałkowskiego oznaczony cienką pomarańczowa linią ( przerywana i kropka) , którego oznaczenie znajduje się na rysunku nr 1 wchodzącym w skład załącznika nr 7b , należy włączyć do etapu opracowania studialnego?

ODPOWIEDŹ:
Nie

Dokument można pobrać TUTAJ.


20.04.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 8.

PYTANIA 35                                            
PYTANIE 35.1

Pytanie o wytyczne dotyczące ilości miejsc na balkonie: Czy podawana ilość miejsc (35) jest prawidłowa? Patrząc na sugerowaną powierzchnię wg nas mogła nastąpić pomyłka.

ODPOWIEDŹ:
W tabeli programowej w Załączniku nr 7b, w pozycji I.1.2. omyłkowo w pozycji „ilość miejsc” pojawiła się liczbie 35. W pozycji „ilość miejsc” powinno być wpisane: ok. 350.


PYTANIE 35.2
Pytanie o fragment działki przylegający do nowoprojektowanego placu oraz amfiteatru CK Jordanki z formacjami ziemnymi (wałami) – teren oznaczony symbolem A2 i A2.1 (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek): Czy zabroniona jest ingerencja budynkiem w ten fragment działki? Czy skarpy mają pozostać nienaruszone?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z opisem dotyczącym terenu A.2 i A.2.1 z „Legenda do Rys. 2” w Załączniku 7b, na terenie A2 nie można lokalizować części naziemnej budynku ECFC a jedynie realizować cześć podziemną oraz komunikację związaną z obsługa CKK Jordanki i ECFC. W związku z wymogiem odtworzenia obecnej funkcji terenu tj. amfiteatr/widownia i powiązania jej z placem reprezentacyjnym ECFC, można przyjąć, iż skarpy mogą ulec zmianie lub zostać zlikwidowane. Można przyjąć odtworzenie amfiteatru w formie stałej lub mobilnych przewyższeń. W części A.2.1. możliwe jest lokalizowanie zarówno część podziemnej jak i naziemnej budynku ECFC.


PYTANIE 35.3
Prosimy o informację w jakiej skali należy wykonać rysunki przekrojów na planszy w formacie 100x70 cm, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2.2 Regulaminu.

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu pod warunkiem zachowania czytelności i jednoznaczności zaproponowanych rozwiązań projektowych.


PYTANIE 35.4
Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być orientacja planszy w formacie 100x70 cm, o której mowa w Rozdziale IV pkt. 2.1. Regulaminu – czy plansza ma mieć układ pionowy czy poziomy?
Nadmieniamy, że w wersji polskiej Regulaminu mowa jest o orientacji poziomej natomiast w wersji angielskiej o orientacji pionowej.

ODPOWIEDŹ:
Plansza 100x70 cm ma być przygotowana w układzie poziomym. W wersji angielskiej wystąpił błąd w tłumaczeniu.


PYTANIE 35.5
Prosimy o wyjaśnienie w jakiej orientacji – poziomej czy pionowej – ma być wykonane opracowanie studialne w formacie plansz A3, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2.1. Regulaminu.

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu pod warunkiem zachowania czytelności i jednoznaczności zaproponowanych rozwiązań projektowych.


PYTANIE 35.6
Prosimy o informację czy część opisowa, o której mowa w Rozdziale IV pkt 2.3. Regulaminu, ma być wykonana w formacie A3 także w wersji elektronicznej (zapisana do pliku pdf).

ODPOWIEDŹ:
Tak.


PYTANIE 35.7
Prosimy o informacje jak należy rozumieć „…widoki elewacji…”, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2.2. ppkt 2 lit. b. Czy mają to być płaskie rysunki elewacji (kłady ortogonalne) czy widoki perspektywiczne?

ODPOWIEDŹ:
Ze względu na charakter Opracowania studialnego jako zarys wizji i idei projektowej zaproponowanej przez Uczestników konkursu pozostawia się formę i sposób prezentacji elewacji do decyzji Uczestnika konkursu pod warunkiem zachowania czytelności i jednoznaczności zaproponowanych rozwiązań projektowych.


PYTANIE 35.8
Prosimy o informację czy zakres mapy zasadniczej będącej załącznikiem 7a do Regulaminu może być przez Uczestnika dostosowany do zakresu projektu tak aby zmieścił się na planszy w formacie 100x70 cm (dopasowany do zakresu opracowania konkursowego), czy ma być dokładnie takim zakresem jak został przygotowany przez Organizatora?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na planszy 100x70 cm należy przestawić zakres opracowania konkursowego zgodnie z Załącznikiem 7a do Regulaminu, czyli chodzi tu o wyznaczone na tym Załączniku granice opracowania zarówno realizacyjnego jak i studialnego co stanowi w sumie zakres opracowania konkursowego.
Wskazanym jest oczywiście, aby na planszy ująć także otoczenie i kontekst przyszłej Inwestycji ECFC, poza granicami opracowania konkursowego na tyle na ile będzie to możliwe w przyjętej przez Uczestnika koncepcji przedstawienia graficznego Opracowania studialnego jak i idei rozwiązań projektowych.


PYTANIE 35.9
Prosimy o potwierdzenie czy sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą oznaczona ma być jedynie pierwsza strona opisu. Czy zatem część graficzna w formie planszy 100x70 cm oraz formatki A3 mają nie być oznaczone liczbą rozpoznawczą?

ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż tylko pierwsza strona części opisowej ma być oznaczona sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą.


PYTANIE 35.10
Prosimy o informację czy na obszarze oznaczonym symbolem A2 (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek) istnieje możliwość zabudowy terenu.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami z Legendy do Rys..2 z Załącznika 7b na terenie A2 możliwe jest jedynie realizowanie parkingów podziemnych oraz w przypadku zagospodarowania naziemnego jedynie elementów związanych z obsługą komunikacyjną ECFC (w tym wjazd do garażu podziemnego) oraz CKK Jordanki.
Obligatoryjne jest zaproponowanie rozwiązań związanych z odtworzeniem obecnej funkcji tego terenu tj.  amfiteatralnej widowni (stacjonarnej lub mobilnej) przed placem (sceną) za budynkiem CKK Jordanki oraz włączenie jej funkcjonalnie i przestrzennie w obszar placu reprezentacyjnego przed ECFC.
Możliwość zabudowy zarówno podziemnej jak i naziemnej związanej z budynkiem ECFC istniej jedynie dla terenu oznaczonego jako A2.1.


PYTANIE 35.11
Prosimy o informację czy na obszarze oznaczonym symbolem A2 i A2.1 (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek) istnieje możliwość nadwieszenia się projektowanym budynkiem nad przedmiotowym terenem.

ODPOWIEDŹ:
Odnośnie możliwości inwestycyjnych dla terenu A2.1. patrz odpowiedź na pytanie 35.10.
Odnośnie możliwości inwestycyjnych dla terenu A2 Organizator dopuszcza możliwość nadwieszenia się projektowanym budynkiem nad przedmiotowym terenem, przy zachowaniu pozostałych wytycznych dla tego terenu wynikających z dyspozycji Rys. 2 i Legendy do Rys. 2 w Załączniku 7b oraz pozostałych wytycznych Regulaminu konkursu.


PYTANIE 35.12
Prosimy o informację czy na obszarze' oznaczonym symbolem A2 i A2.1 załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek) istnieje możliwość realizacji zadaszenia.

ODPOWIEDŹ:
Odnośnie możliwości inwestycyjnych dla terenu A2.1. patrz odpowiedź na pytanie 35.10.
Odnośnie możliwości inwestycyjnych dla terenu A2 Organizator dopuszcza możliwość realizacji zadaszeń na przedmiotowym terenie, przy zachowaniu pozostałych wytycznych dla tego terenu wynikających z dyspozycji Rys. 2 i Legendy do Rys. 2 w Załączniku 7b oraz pozostałych wytycznych Regulaminu konkursu.


PYTANIE 35.13
Prosimy o informację czy na obszarze oznaczonym symbolem A1 (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek) istnieje możliwość nadwieszenia się projektowanym budynkiem nad przedmiotowym terenem.

ODPOWIEDŹ:
Nie, gdyż po granicy wschodniej terenu A1 zgodnie z projektem MPZP przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.

 

PYTANIE 35.14
Prosimy o informację czy na obszarze oznaczonym symbolem A1 (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek) istnieje możliwość realizacji zadaszenia.

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 35.13.


PYTANIE 35.15
Prosimy o wyjaśnienie czy teren oznaczony symbolem A (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek) ma być częścią amfiteatru na placu przyległym do CCK Jordanki.

ODPOWIEDŹ:
Do zadań Uczestnika konkursu należy zaproponowanie rozwiązań związanych z odtworzeniem obecnej funkcji terenu A2. tj.  amfiteatralnej widowni przed placem (sceną) za budynkiem CKK Jordanki oraz włączenie jej funkcjonalnie i przestrzennie w obszar placu reprezentacyjnego przed ECFC, czyli terenu A. Uczestnik konkursu powinien sam zdecydować, zgodnie z zaproponowaną wizją zagospodarowania na ile część amfiteatralna na terenie A2. będzie lub nie będzie częścią terenu oznaczonego literą A przy czym priorytetem jest tu plac reprezentacyjny przed budynkiem ECFC.


PYTANIE 35.16
Prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli teren oznaczony symbolem A (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek) ma być częścią amfiteatru na placu przyległym do CCK Jordanki, to czy możemy otrzymać bardziej szczegółowe informacje dotyczące tegoż amfiteatru. Plac przyległy od zachodniej strony CCK Jordanki na rysunkach i zdjęciach wygląda jak płaski teren - nie ma formy amfiteatralnej.

ODPOWIEDŹ:
Organizator zaleca wizję lokalną terenu opracowania konkursowego i terenów sąsiadujących. Oczywiście plac za budynkiem CKK Jordanki jest płaski, gdyż stanowi scenę dla obecnie ukształtowanej amfiteatralnie w formie wałów ziemnych widowni. Organizator nie stwierdza, iż obecne rozwiązanie to typowe rozwiązanie obiektu o charakterze amfiteatru, dlatego też oczekuje od Uczestników konkursu propozycji projektowych utworzenia zagospodarowania realizujące funkcje amfiteatralne dla przestrzeni na tyłach budynku CKK Jordanki, gdzie scenę stanowi istniejący, płaski plac na tyłach tego budynku.


PYTANIE 35.17
Prosimy o wyjaśnienie czy teren oznaczony symbolem A (załącznik nr 7b_ Rys2_Mozliwosci inwestycyjne dla działek), który zgodnie z zapisem „… teren kształtowany jako amfiteatr dla celów CCK Jordanki…” ma być zaprojektowany jako stały element/amfiteatr, czy może być zaproponowany jako element tymczasowy (np. składane podesty tworzące amfiteatr)?

ODPOWIEDŹ:
Organizator przypomina, iż teren oznaczony litera A na Rys.2 w Złączniku 7b nie jest terenem kształtowanym jako amfiteatr dla celów CCK Jordanki. Zgodnie z Legendą do Rys. 2 w Złączniku 7b teren A opisany jest jako: „Dz. ew. 6/18, 6/20, 6/20. Teren lokalizacji głównych elementów programu Inwestycji. Teren jest własnością ECFC.” Ewentualny kontekst i powiązania pomiędzy tym terenem (teren A) a terenem przeznaczonym m.in. na odtworzenie funkcji amfiteatralnej dla budynku CKK Jordanki (teren A2.) został opisany przez Organizatora w odpowiedziach na pytania 35.2, 35.10. 35.15.


PYTANIE 36                                            
Czy organizator konkursu przewiduje udostępnienie rysunków dotyczących kondygnacji podziemnych w budynkach CKK Jordanki i CSW Znaki Czasu w celu urealnienia połączenia funkcjonalnego i wykorzystania istniejących ramp prowadzących do garażu podziemnego (zgodnie z wytycznymi programowymi)?

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j w których znajdują się m.in. rysunki dotyczących kondygnacji podziemnych w budynkach CKK Jordanki i CSW Znaki Czasu, zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 37                                            
Czy Organizator Konkursu przewiduje możliwość włączenia w zakres konkursu działek 6/13 i północno-zachodniej części działki 6/6 w celu zwiększenia przewidywanego Placu Reprezentacyjnego i możliwości powiązania funkcjonalnego również z budynkiem Urzędu Marszałkowskiego?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewiduje możliwość włączenia w zakres konkursu działek 6/13 i północno-zachodniej części działki 6/6, gdyż nie są to działki Inwestora ani miasta Toruń. Działki te należą do Urzędu Marszałkowskiego, który ma swoje plany co do ich zagospodarowania.


PYTANIE 38                                            
W załączniku 7c (Projekt Uchwały MPZP) w rozdziale 3, paragraf 9, punkt 7 (strona 6) są przedstawione zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. Minimalna i maksymalna intensywność zabudowy (punkt 7b) zostały zdefiniowane w przedziale 0,01 – 5,0. Czy w Toruniu Urząd wlicza do wskaźnika również kondygnacje podziemne? Nad tym elementem było szereg dyskusji i to jest różnie uwzględniane w różnych miastach. Niestety ten element nie ma jasnej definicji w polskim prawie i daje możliwość interpretacji. Prosimy o interpretacje toruńska.

ODPOWIEDŹ:
Wyliczenia intensywności zabudowy wynikające z zapisów projektu Uchwały MPZP dla przedmiotowego terenu powinny uwzględniać zarówno powierzchnię kondygnacji nadziemnych jak i podziemnych.


PYTANIE 39                                            
Chcielibyśmy wiedzieć, czy ekrany (w Widowni - Sala Główna i Kinach) będą płaskie, czy zakrzywione.

ODPOWIEDŹ:
Organizator doprecyzuje wytyczną w tym zakresie jak następuje:
W odniesieniu do ekranu w Sali Głównej oraz zlokalizowanej w Domu Kina Sali kinowej 2 do projekcji wielkoekranowych , np. typu IMAX lub Dolby Vision (lub równoważne ) należy zastosować ekran zakrzywiony.
W pozostałych salach kinowych budynku ECFC należy zastosować ekrany płaskie.


PYTANIE 40                                            
Czy mógłby Pan opublikować liczbę przyjętych grup do Fazy OPRACOWAŃ STUDIALNYCH?

ODPOWIEDŹ:
Informacja taka została opublikowana w dniu 15.04.2021r. na stronie internetowej konkursu.


PYTANIE 41                                            
Termin przeznaczony na przygotowanie opracowania studialnego jest niezwykle krótki.
Od dnia informacji o zakwalifikowaniu do konkursu uczestnicy mają zaledwie 1 miesiąc (31 dni) na przygotowanie opracowania studialnego, przy czym w trakcie tego czasu wypada dodatkowo okres świąteczny 1-3 maja.

Co więcej, do dnia dzisiejszego, czyli na 26 dni przed terminem składania prac Organizator nie udostępnił jeszcze niezwykle istotnych dla prawidłowego zaprojektowania Europejskiego Centrum Filmowego załączników 7f, 7g oraz 7h dotyczących istniejącej i projektowanej zabudowy sąsiedniej, którą należy uwzględnić w opracowaniu studialnym.

W organizowanych w ostatnich latach w Polsce konkursach dwuetapowych na opracowanie pierwszego etapu przeznaczano średnio od 2 do 3 miesięcy., np.
- Konkurs na Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli 2017 r. – 2 miesiące i 1 tydzień
- Konkurs na obiekty użyteczności publicznej oraz fragment bulwarów wiślanych w Warszawie 2017 r. – 3 miesiące
- Konkurs na rewitalizację i adaptację Wielkiego Pieca w Rudzie Śląskiej 2019 r. – 2 miesiące
- Konkurs na kampus edukacyjny w Michałowicach 2019 r. – 2 miesiące i 2 tygodnie
- Konkurs na siedzibę Prokuratur Różnego Szczebla w Katowicach 2021 r. – 2 miesiące

Biorąc zatem pod uwagę:
- wielkość zespołu budynków ECF,
- wagę tematu projektowego
- jego skomplikowanie, wynikające m.in.z przewidywanej etapizacji i konieczności ścisłego dostosowania projektu do uwarunkowań wynikających z istniejącej oraz projektowanej zabudowy sąsiedniej
- ustalone praktyki i terminarze dotychczas organizowanych konkursów dwuetapowych
- panującą epidemię COVID 19 znacząco spowalniającą tempo prac projektowych z uwagi na absencje chorobowe oraz utrudnienia wynikające z pracy zdalnej
czas na wykonania opracowania studialnego powinien w naszej ocenie wynieść minimum 2 do 3 miesięcy.

Prosimy uprzejmie o odpowiedź na pytanie, czy wobec powyższych argumentów możliwe jest przedłużenie terminu na wykonanie opracowania studialnego co najmniej do dnia 10 czerwca 2021 roku, o co chcielibyśmy wnioskować?

ODPOWIEDŹ:
Organizator uwzględnia postulat Uczestnika konkursu i zdecydował się na przedłużenie terminów Konkursu. Informacja taka została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu w dniu 19.04.2021r. oraz wysłana za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej do wszystkich Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań studialnych.


PYTANIE 42                                            
Kiedy Zamawiający zamierza opublikować załączniki 7 e, f, g, j do regulaminu konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Załączniki 7e, 7f, 7g oraz 7 j zostaną udostępnione do dnia 20.04.2021r.


PYTANIE 43                                            
Organizator zażądał wszystkich rysunków technicznych w skali 1: 500. Jednak rysunki techniczne nie mieszczą się na stronie A3 w układzie poziomym. Czy możemy przedstawić plany w mniejszej skali, ewentualnie 1: 750?

ODPOWIEDŹ:
Organizator przypomina, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wymagane były tylko na formatkach A3 w skali 1:500 schematycznie opracowane rzutu wszystkich kondygnacji budynku ECFC (także poziom -1 i -2) przedstawiające w czytelny sposób ogólną dyspozycję przestrzenną zadanego programu i funkcji budynku dla poszczególnych poziomów.
Po sprawdzeniu Organizator stwierdza, iż rzuty kondygnacji budynku ECFC zmieszczą się na formatkach A3 w układzie poziomym w skali 1:500, gdyż właściwie cały teren opracowania realizacyjnego zgodnie z granicami z Złącznika 7a (z wyjątkiem niewielkiego fragmentu terenu A3 na którym i tak jest zakaz lokalizacji budynku ECFC) mieści się na formatce A3 w układzie poziomym. Jeśli Uczestnik będzie miał jednak problem ze zmieszczeniem rzutów budynku na formatkach A3 w skali 1:500 dopuszcza się prezentację tych rzutów na dwu formatkach A3.


PYTANIE 44                                            
W rozdziale IV, pt 2.1 wymienia się planszę w układzie POZIOMYM, jednak w angielskiej wersji Regulaminu konkursu, wymienia się planszę w układzie PIONOWYM (vertical).
W jakim układzie powinna zostać opracowana Plansze 100x70 w pierwszym etapie konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Plansz 100x70 cm ma być przygotowana w układzie poziomym. W wersji angielskiej wystąpił błąd w tłumaczeniu.


PYTANIE 45                                            
Czy w programie funkcjonalno-przestrzennym należy przewidzieć dodatkowe zaplecze wykorzystywane na potrzeby przygotowania spektakli lub koncertów w ramach głównej sali ECFC, tj. garderoby, sale prób, szatnie, toalety?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza możliwość lokalizacji pomieszczeń zaplecza w postaci podstawowych funkcji jak garderoby z szatniami i toalety, ale bez sal prób w takim zakresie w jakim Uczestnik konkursu wygospodaruje odpowiednią, minimalną powierzchnię na te funkcje przy zachowaniu zalecanych parametrów powierzchniowych programu głównego wynikającego z Załącznika 7b do Regulaminu.

Dokument można pobrać TUTAJ.


27.04.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 9.

 

PYTANIA 46                                            
Chcielibyśmy wiedzieć, czy Organizator będzie publikować odpowiedzi na Wnioski 1-34 również w języku angielskim.

ODPOWIEDŹ:
Odpowiedzi na pytania nr 1 do 34 w języku angielskim zostały opublikowane na stronie internetowej konkursu.


PYTANIE 47                                            
Uprzejmie prosimy określenie skali rysunków przekrojów i elewacji projektowanego ECFC. Według regulaminu Konkursu plan zagospodarowania terenu oraz rysunki poszczególnych kondygnacji powinny być w skali 1:500, czy podobna skala obowiazuje przekroje i elewacje?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu, pod warunkiem zachowania czytelności i jednoznaczności zaproponowanych rozwiązań projektowych.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III pkt 2.2.:
„…Opracowanie studialne pod względem podania rysunkowego/graficznego może mieć charakter szkicowy, studialny i schematyczny przy spełnieniu warunku czytelnego przedstawienia, w dowolnej technice, idei zaproponowanej koncepcji i charakteru architektonicznego obiektu oraz elementów zagospodarowania. Istotne jest także aby Uczestnik konkursu, pomimo dopuszczenia pewnego uogólnienia formalnego, jednoznacznie i czytelnie określił założenia programowo-funkcjonalne budynku ECFC i jego zagospodarowania”


PYTANIE 48                                            
Prosimy o przesłanie dodatkowych informacji odnośnie terenu A.2 oraz znajdującego się tam amfiteatru który według załącznika 7b podlega obligatoryjnie odtworzeniu.

ODPOWIEDŹ:
Organizator przypomina, iż w zapisach Załącznika nr 7b -Legenda do Rys., wyraźnie było opisane, iż na terenie A2. wymagane jest: „Obligatoryjne zaproponowanie rozwiązań związanych z odtworzeniem obecnej funkcji tego terenu tj. amfiteatralnej widowni przed placem (sceną) za budynkiem CKK Jordanki oraz włączenie jej funkcjonalnie i przestrzennie w obszar placu reprezentacyjnego przed ECFC”
Jak wynika z powyższego, nie jest wymagane odtworzenie samej formy amfiteatru, a jedynie jego funkcji oraz jej dostosowanej do nowych uwarunkowań architektonicznych i zagospodarowania placu przed ECFC.
Sugerujemy wykonie wizji lokalnej lub zapoznanie się z Załącznikiem nr 7k (Zdjęcia terenu opracowania). W pewnym stopniu pomocne mogą być także rysunki udostępnione przez Organizatora w dniu 20.04.2021r. stanowiące rzuty i przekroje budynku CKK Jordanki (Załącznik nr 7e).
Organizator dodatkowo informuje, iż obecne funkcjonowanie przestrzeni terenu A2, jako amfiteatru/miejsca koncertów odbywa się poprzez adaptację placu manewrowego za CKK Jordanki na scenę a widownia lokalizowana jest na prowizorycznych wałach ziemnych po zachodniej stronie tego placu.


PYTANIE 49                                            
Pytanie było niedokończonym tekstem pytania nr 50 – patrz poniżej


PYTANIE 50                                            
Prosimy o informację czy wskazany na pzt podział funkcjonalny obiektów jest bezwzględny do utrzymania w pracy konkursowej? Czy Można zmienić lokalizację placu oraz poszczególnych funkcji względem siebie?

ODPOWIEDŹ:
Tak, można zaproponować inne lokalizacje funkcji, aczkolwiek Organizator wnikliwie przeanalizował swoje potrzeby oraz związane z tym planowane użytkowanie budynku ECFC na wskazanym terenie, w istniejących uwarunkowaniach urbanistyczno - konserwatorskich i wskazał najkorzystniejszy jego zdaniem dla realizacji swego programu działania układ funkcjonalno-użytkowy. Zalecenia wskazane w Załączniku 7b należy traktować jako sugerowane przez Organizatora, natomiast Uczestnik konkursu oczywiście może zaproponować własną wizję tych rozwiązań wraz z uzasadnianiem, co zostanie poddane ocenie Sądu Konkursowego. Racjonalne z funkcjonalnego punktu widzenia propozycje nie będą dyskwalifikowały projektu.


PYTANIE 51                                            
Czy bezwzględne do utrzymania w pracy konkursowej jest główne dojście obok zjazdu do garażu podziemnego Centrum….?

ODPOWIEDŹ:
Pozostaje to do decyzji Uczestnika konkursu przy uwzględnieniu stanowiska Organizatora wyrażonego w odpowiedzi na pytanie 49.
Organizator dodatkowo wskazuje, iż przy preferowanej przez Organizatora lokalizacji placu reprezentacyjnego przed budynkiem ECFC, niejako naturalnym i najbardziej funkcjonalnym z punktu widzenia urbanistycznego w kontekście tego rejonu Torunia, jest wykorzystanie jako głównego dojścia do ECFC i na plac reprezentacyjny ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowane po południowej stronie CKK Jordanki.
Oczywiście wskazane jest również zaproponowanie dodatkowych wejść na teren placu reprezentacyjnego i do budynku ECFC.


PYTANIE 52                                            
Czy funkcje: Dom Kina – Muzeum / galeria Sztuki oraz Dom Kina – Sale Kinowe określone w załączniku 7B, str. 5 nie powinny być zamiennie oznaczone na załączniku 7b, rys 1. Powierzchnia działek pod funkcję wydaje się być w obecnie niewystarczająca lub za duża pod wskazane funkcje.

ODPOWIEDŹ:
Oznaczenia na Rys. 1 w Złączniku 7b są poprawne.

Patrz także odpowiedź na pytanie 24 (Wyjaśnienie 7 treści Regulaminu konkursu) tj.:
„Ad. 1.1.
Tereny zostały wyodrębnione ze względów własnościowych oraz ustaleń z miastem Toruń, które jest właścicielem tych terenów. Dodatkowo takie wyodrębnienie wynika z obecnego zagospodarowania terenów sąsiadujących z Inwestycją ECFC oraz przyszłego korzystania z tych terenów zgodnie z ich obecnym przeznaczeniem.
Ad. 1.2.
Część A terenu Inwestycji z założenia jest przeznaczona na główne elementy programu inwestycji w tym część podziemną. Część podziemna nie została wyodrębniona ze względu, iż to do zadań Uczestnika konkursu będzie należało określenie zasięgu części podziemnej związanej z Domem Kina – Muzeum/Galeria Sztuki, Salami Kinowymi oraz parkingiem podziemnym oraz innymi elementami programu, o ile Uczestnik uzna, iż takowe powinny znaleźć się w części podziemnej budynku. Część inwestycji dotycząca Sali Centrum Festiwalowego obejmuje kondygnację podziemną i naziemne. Część dotycząca Domu Kina- Muzeum/Galerii Sztuka  obejmuje strefę nieruchomości w której można budować  kondygnacje podziemne i naziemne oraz strefę w której można projektować jedynie kondygnację podziemną i formy zieleni na powierzchni.
Ad. 1.3.
Granice przedstawione na Rys. 2 z Załącznika 7b są odzwierciedleniem granic działek ewidencyjnych lub ich fragmentów i wskazują zakres realizacyjny Inwestycji, co zostało szczegółowo opisane (w jakim zakresie Inwestycja może być realizowana na danych terenie) w Legendzie do Rys. 2.
Ad. 1.4.
Projekt MPZP przesądza o tym, iż na terenie poza nieprzekraczalną linią zabudowy nie można sytuować obiektów kubaturowych naziemnych natomiast można lokalizować elementy budynku pod ziemią.”

oraz na pytanie 25 (Wyjaśnienie 7 treści Regulaminu konkursu)  tj.:

„Do zadań Uczestnika konkursu będzie należało określenie zasięgu części podziemnej związanej z lokalizacją poszczególnych stref programowo-funkcjonalnych budynku ECFC (w tym Dom Kina – Muzeum/Galeria Sztuki, Sale Kinowe, parkingi podziemne). Tym samym Organizator w sposób oczywisty dopuszcza lokalizowanie np. Muzeum/Galerie Sztuki pod Domem Kina – sale Kinowe lub innych przestrzeni wynikających z programu pod ziemią lub bezpośrednio pod innymi częściami budynku w zależności od decyzji projektowych podjętych przez Uczestnika”


PYTANIE 53                                            
Do jakiego stopnia należy trzymać się granic pod wyznaczone funkcje przez organizatora na zagospodarowaniu terenu. Czy poszczególne funkcje mogą naruszać wyznaczone granice.

ODPOWIEDŹ:
Sprawa granic pomiędzy poszczególnymi funkcjami pozostaje do decyzji Uczestnika Konkursu. Patrz też, odpowiedź na pytanie 49.
Dodatkowo patrz odpowiedź na pytanie 27 (Wyjaśnienie 7 treści Regulaminu konkursu)  tj.:
„Przedstawiony na Rys. 1. w Załączniku 7b schemat programowo-przestrzenny należy traktować jako zobrazowanie pewnej idei funkcjonowania i relacji programowo-przestrzennych dla budynku ECFC oraz jego zagospodarowania. Nie są to sztywne granice lokalizacji poszczególnych stref budynku czy rozwiązań przestrzennych i nie należy, na ich podstawie, wnioskować bezpośrednio o wielkościach powierzchniowych. Schemat ten jest wytyczną ogólną, wynikająca z analiz i definiowania potrzeb Organizatora odnośnie funkcjonowania ECFC”


PYTANIE 54                                            
Czy organizator konkursu dopuszcza organizacje Sal wystawowych Marketu w układzie amfiladowym?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu, w zależności od przyjętej przez Niego dyspozycji przestrzennej zapewniającej funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań.


PYTANIE 55                                            
Czy możliwe jest wykonanie pod ziemią i przekrycie drogi dostawczej (od k0 do k2 na rys. 1 w załączniku 7b)?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 32 (Wyjaśnienie 7 treści Regulaminu konkursu) tj.:.
„Do decyzji Uczestnika konkursu, przy założeniu, iż zostaną spełnione wszystkie wymogi wynikające z warunków technicznych, obsługi przeciw pożarowej oraz nie wpłynie to na pogorszenie ogólnej funkcjonalności dostaw oraz nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenów przyległych do terenu opracowania konkursowego, w szczególności dotyczącym drzew istniejących. Materiałem pomocniczym może być tu szczegółowa analiza komunikacyjna przedstawiona w Załączniku nr 7d do Regulaminu”


PYTANIE 56                                            
Prosimy o udostępnienie informacji dotyczącej innych zakwalifikowanych uczestników konkursu poprzez przedstawienie pełnej listy wszystkich uczestników.

ODPOWIEDŹ:
Organizator przypomina, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III pkt 4.3.
„W celu zachowania anonimowości Uczestników konkursu w stosunku do członków Sądu Konkursowego, osoby pełniące funkcję Sędziów konkursowych nie będą brały udziału w ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Nie będzie także upubliczniona lista Uczestników konkursu.
Działania lub zaniechania Uczestnika konkursu, mogące doprowadzić lub doprowadzające do naruszenia zachowania anonimowości Uczestnika konkursu w stosunku do członków Sądu Konkursowego, będą skutkować wykluczeniem Uczestnika z konkursu”


PYTANIE 57                                            
Czy organizatorzy konkursu są w posiadaniu (albo potrafią wskazać alternatywne źródło) elektronicznego modelu przestrzeni urbanistycznej otaczającej działkę projektu, który mógłby być udostępniony uczestnikom? W przeciwnym razie każdy z uczestników będzie musiał stworzyć swój własny model, co może utrudnić porównanie merytorycznej wartości prac.

ODPOWIEDŹ:
Organizator na dzień dzisiejszy nie posiada takiego modelu, aczkolwiek dołoży wszelkich starań, aby taki model pozyskać o ile będzie dostępny z innych źródeł.


PYTANIE 58                                            
Obowiązek złożenia opracowania studialnego w postaci papierowej w poniedziałek zmusza zespoły, które planują przesłać pakiet kurierem na zakończenie prac przed weekendem. Czy organizatorzy konkursu rozważyliby przesunięcie terminu złożenia wersji papierowej prac na dwa dni po terminie składania wersji elektronicznej?

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu nie przewiduje takiej zmiany terminów.


PYTANIE 59                                            
PYTANIE 59.1

Czy możliwe jest udostępnienie dokumentacji lub przynajmniej koncepcji dla nowo-projektowanego budynku przy Muzeum Sztuki Współczesnej? Prosimy o jej udostępnienie.

ODPOWIEDŹ:
Organizator udostępnił fragment dokumentacji nowo projektowanego budynku CSW jako Załącznik nr 7g w dniu 20.04.2021 r.

 

PYTANIE 59.2
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutów istniejących parkingów podziemnych znajdujących się w pobliżu planowanego budynku ECFC.

ODPOWIEDŹ:
Organizator udostępnił rzuty wszystkich parkingów podziemnych znajdujących się w pobliżu planowanego budynku ECFC jako Załącznik nr 7e oraz 7f w dniu 20.04.2021 r.

 

PYTANIE 59.3
Czy na balkonie widowni Sali Głównej przewiduje się jedynie 35 miejsc (zgodnie z zapisem w wytycznych programowych), czy raczej 350 miejsc, co by bardziej odpowiadało zakładanej łącznej liczbie miejsc widowiskowych: ok.2500?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 ( Wyjaśnienie 7 treści Regulaminu konkursu) tj.:
„W tabeli programowej w Załączniku nr 7b, w pozycji I.1.2. omyłkowo w pozycji „ilość miejsc” pojawiła się liczbie 35. W pozycji „ilość miejsc” powinno być wpisane: ok. 350. Nie zalecano zgodnie z Regulaminem konkursu by miejsca na balkonie były miejscami VIP. Projektant może jednak zaproponować dodatkowy rząd VIP na balkonie. Nie będzie to dyskwalifikowało propozycji projektowej.
UWAGA
Zgodnie z Regulaminem konkursu to centralna część sektorów środkowych parteru Sali powinna być przeznaczona na miejsca VIP (ca 300 foteli).”

 

PYTANIE 59.4
Czy wszystkie fotele widowiskowe powinny być bez możliwości składania, czy tylko siedziska w sektorze VIP?

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie fotele powinny być stacjonarne, beż możliwości demontażu. Fotele VIP powinny być wygodniejsze i bez podnoszonych siedzisk.  

 

PYTANIE 59.5
Program nie przewiduje garderób i zaplecza dedykowanych dla Sali widowiskowej; czy to oznacza że artyści będą korzystać z garderób w Studio? Prosimy o ewentualne uzupełnienie brakujących informacji.

ODPOWIEDŹ:
Organizator odniósł się do powyższego zagadnienia w odpowiedzi na pytanie 45 (Wyjaśnienie 8 treści Regulaminu konkursu) jak następuje:
„Organizator dopuszcza możliwość lokalizacji pomieszczeń zaplecza w postaci podstawowych funkcji jak garderoby z szatniami i toalety, ale bez sal prób w takim zakresie w jakim Uczestnik konkursu wygospodaruje odpowiednią, minimalną powierzchnię na te funkcje przy zachowaniu zalecanych parametrów powierzchniowych programu głównego wynikającego z Załącznika 7b do Regulaminu.”

 

PYTANIE 59.6
Czy przez sformułowanie „konieczność łączenia recepcji i szatni poszczególnych części kompleksu”, Zamawiający ma na myśli bezpośrednie sąsiedztwo tych pomieszczeń, czy możliwość jednoczesnego ich funkcjonowania podczas wspólnej imprezy.

ODPOWIEDŹ:
Poprzez sformułowanie „konieczność łączenia recepcji i szatni poszczególnych części kompleksu” Organizator miał na myśli bezpośrednie sąsiedztwo tych pomieszczeń, co także ma umożliwić jednoczesne ich funkcjonowania podczas wspólnej imprezy.

 

PYTANIE 59.7
Na poziomie piano nobile przewidziano 2 bary i kantynę. Czy będą to punkty otwierane okazjonalnie, czy powinny funkcjonować w sposób ciągły?. Do jakich odbiorców kierowana jest kantyna (pracownicy czy goście)?

ODPOWIEDŹ:
Bary będą otwierane w trakcie wydarzeń realizowanych w Centrum Festiwalowym i Markecie. Bar/kawiarnia w Domu Kina- Muzeum-Galerii sztuki - będzie czynny w sposób ciągły.
Kantyna powinna funkcjonować w sposób stały, jako dedykowana dla pracowników ECF Camerimage, a w trakcie organizacji różnych wydarzeń także dla ich organizatorów i mniej wymagających gości (studenci, młodzież szkolna i inni) Pomiędzy Centrum Festiwalowym i Marketem jest przewidziana restauracja, która powinna działać w sposób ciągły.


PYTANIE 60                                            
PYTANIE 60.1

1. Dojazd dla gości VIP:
1.1. Gdzie taxówki i limuzyny dowożą gości VIP i w jaki sposób goście VIP są wprowadzani do budynku?
1.2. Czy goście VIP dowożeni są na plac festiwalowy czy też wysiadają już na al.Solidarności i idą promenadą pieszo aż do placu festiwalowego?
1.3. Czy goście VIP mogą być dowożeni również od strony północnej?
1.4. Czy oprócz wejścia VIP na placu festiwalowym są inne wejścia VIP (np. od strony zachodniej lub z parkingu podziemnego)?

ODPOWIEDŹ:
Założeniem Organizatora było, aby goście VIP byli dowożeni i wysiadali przed wejściem głównym do budynku ECFC (plac reprezentacyjny), co oczywiście nie ogranicza możliwości dowożenia i wprowadzania tych gości przez inne wejścia do budynku (w tym wejście i dojazd od strony północnej). Nie jest wskazane ani logiczne, aby wysadzać gości VIP na Al. Solidarności i prowadzić ich do budynku ECFC promenadą pieszą.
Organizator dopuszcza oczywiście inne alternatywne rozwiązania wejść dla gości VIP, co pozostawia do decyzji i inwencji twórczej Uczestników.

PYTANIE 60.2
2. Centrum Festiwalowe i Audytorium – Aby móc lepiej ocenić wymagania stawiane Audytorium, prosimy o bardziej szczegółowe wyjaśnienie:
2.1. Jak często Audytorium będzie wykorzystywane do pokazów filmowych w stosunku do przedstawień teatralnych (np. 50/50 czy 75/25 itp.)?
2.2. Do jakich celów ma być używana obrotowa scena (np. do przedstawień teatralnych czy też do ceremonii wręczenia nagród)?
2.3. Do czego ma służyć komin sceny, czy są jakieś specjalne oczekiwania?

ODPOWIEDŹ:
Organizator przypomina, iż w Regulaminie konkursu nie istnieje pojęcie „Audytorium”. Rozumiemy, że chodzi tu o „Salę Główną Centrum Festiwalowego” i przy takim założeniu udzielamy poniżej odpowiedzi.
Sala Główna Centrum Festiwalowego ma służyć Festiwalowi Filmowemu EnergaCamerimage (Festiwal dedykowany sztuce ruchomego obrazu – wymaga projekcji filmowych na światowym poziomie, chodzi o najwyższą jakość obrazu we wszystkich formatach filmowych, tj. projekcji z taśmy 16mm, 35 mm, 70 mm oraz projekcji cyfrowych i laserowych. Bardzo ważne jest także profesjonalne nagłośnienie projekcji filmowych, czego nie należy mylić z ustrojami muzycznymi typowymi dla sal filharmonicznych czy operowych).
Sala Główna Centrum Festiwalowego ma służyć także innym festiwalom i wydarzeniom artystycznym, konferencyjnym czy sympozjalnym i dlatego należy przewidzieć możliwość aranżacji sceny dla tych celów w podstawowym zakresie. Proporcje wydarzeń filmowych, teatralnych i innych nie mają znaczenia. Należy uwzględnić dominację profesjonalnych funkcji - projekcyjno - filmowych z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości organizacji wydarzeń stanowiących oprawę festiwalowych gal otwarcia i wręczenia nagród oraz spektakli teatralnych, wydarzeń estradowo- muzycznych i konferencyjno-sympozjalnych.

Obrotowa scena ma być używana do różnych celów w zależności od potrzeb - może to być sztuka teatralna, spektakl estradowy, uroczyste gale światowych, europejskich i polskich premier filmowych, uroczystości otwarcia i zamknięcia festiwali, ceremonie wręczania nagród podczas różnych wydarzeń kulturalnych, prezentacje w ramach sympozjów i seminariów naukowych, konferencji różnych branż czy też koncerty muzyczne, recitale, spektakle musicalowe.  W programie zapisano płytką, zagłębioną, fosę przed sceną dla orkiestry jako dopełnienie funkcjonalności sceny.
Doprecyzowując zagadnienia techniki scenicznej sugeruje się, aby ekran wraz z głośnikami był umieszczony na wózku umożliwiającym przesuwanie go na różną głębokość sceny co umożliwi różną jej aranżację. Most z kurtyną oraz ruchome kulisy powinny być dostosowane do możliwości reorganizacji sceny.

Komin ma służyć do pomieszczenia sztankietów oświetleniowych, dźwiękowych oraz scenograficznych.

PYTANIE 60.3
3. Tabela Programowa 2.3 przeczy opisowi tekstowemu w odniesieniu do umiejscowienia strefy VIP i pomieszczeń jury VIP.
Punkt 2.3.2. Tabeli stwierdza, że do strefy VIP zaliczane są również sale jury. Która informacja jest poprawna?

ODPOWIEDŹ:
Strefa VIP z punktu 2.3.2 Tabeli powinna zawierać Sale jury. Ich, proponowana w Tabeli, lokalizacja to piętro II. Pozostałe informacje zawarte w opisie Tabeli wskazują bardziej na preferowane przez Zamawiającego połączenia funkcjonalno-komunikacyjne, niż na szczegółową lokalizację poszczególnych pomieszczeń.


PYTANIE 60.4
Prosimy o weryfikację zapisów dotyczących terenu oznaczonego symbolem A.5 - dopuszczenie możliwości realizacji:
- obiektów kubaturowych naziemnych
- obiektów kubaturowych podziemnych

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie weryfikuje zapisów w powyższym zakresie.


PYTANIE 61                                            
Prosimy o wyjaśnienie czy możliwe jest aby planowane połączenie nowoprojektowanego obiektu ECFC z nową częścią budynku CSW (Znaki Czasu) odbywało się na poziomie drugiej kondygnacji nowoprojektowanego budynku CSW (poziom +9.50 – 60,20mppm) – miejscu wskazanym w załączniku 7g (plik pn. Miejsce lokalizacji łącznika pomiędzy CSW a ECFC.pdf).

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż nie ma możliwości zmiany lokalizacji połączenia budynku ECFC z nowo projektowanym budynkiem CSW.
Lokalizacja łącznika została szczegółowo omówiona i ustalona z projektantem nowego budynku Centrum Sztuki Współczesnej (CSW). Wyznaczone miejsce dołączenia się do nowego budynku CSW wynika także z projektowanego łącznika pomiędzy tym budynkiem, a budynkiem istniejącym CSW.

Dokument można pobrać TUTAJ.


11.05.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 10.

PYTANIA 62                                            
Proszę o wyjaśnienie, czy scena powinna być wyposażona w tzw. nadscenie (Fly Tower) - przestrzeń nad sceną, do której wlatują listwy liniowe, wraz z elementami takimi jak zasłony, światła, dekoracje, czasami ludzie.

ODPOWIEDŹ:
Jako przestrzeń, o której wspomina Uczestnik w pytaniu, Organizator przewidział „komin sceniczny”, o którym mowa w Złączniku nr 7b do regulaminu w Tabeli programowej w pozycji I. oraz 1.


PYTANIE 63                                            
Prosimy o wyjaśnienie zapisu z pkt.1 Załącznika nr 7b do Regulaminu Konkursu_(PDF) cyt.: "...należy przewidzieć przejście traktem pieszym, poza budynkiem ECFC…” - czy przejście, o którym mowa w pkt. 1 ma być zrealizowane wyłącznie jako przejście zewnętrzne – poza budynkiem ECFC, czy możliwe jest aby było ono poprowadzone wewnątrz budynku w formie wewnętrznego przejścia / pasażu?

ODPOWIEDŹ:
Pasaż powinien być prowadzony głównie na zewnątrz budynku ECFC zgodnie z zapisem z Załącznika 7b pkt I ppkt 1 (str. 1) tj.:
„Po południowej stronie terenu inwestycji należy przewidzieć możliwość przejścia traktem pieszym, poza budynkiem ECFC, pomnika Jana Pawła II i Parku przy skrzyżowaniu ul. Wały gen. Sikorskiego al. św. Jana Pawła II do Placu Reprezentacyjnego przed ECFC oraz dalej wzdłuż CKK Jordanki do al. Solidarności. W celu zapewnienia zewnętrznego, ciągłego przejścia po terenie, dopuszcza się możliwość przekroczenia budynku ECFC „bramą” lub „prześwitem” pomiędzy jego kubaturami. Alternatywnie jako rozwiązanie pośrednie, dopuszcza się częściowe wprowadzenia traktu pieszego do wnętrz ECFC.”
Organizator dodatkowo informuje, iż na przykład część jednego traktu pasażu może być realizowana w budynku a drugi trakt musi być prowadzony na zewnątrz i umożliwiać publiczne, nieograniczone przejście piesze od pomnika Jana Pawła II i Parku przy skrzyżowaniu ul. Wały gen. Sikorskiego al. św. Jana Pawła II do Placu Reprezentacyjnego przed ECFC oraz dalej wzdłuż CKK Jordanki do al. Solidarności. Przejście bramowe lub prześwit w budynku ECFC umożliwiające bezkolizyjne przemieszanie się pasażem nie musi być lokalizowane pomiędzy Marketem a Centrum edukacji (w Załączniku nr 7b podano to tylko jako przykład). Takie przejście może być usytuowane w dowolnej części budynku ECFC w zależności od przyjętej przez Uczestniczka koncepcji obiektu.
Organizator przypomina, iż pokazane na Rys. 1 w Załączniku 7b dyspozycje przestrzenne i lokalizacyjne elementów zagospodarowania należy traktować jako pewien zbiór zaleceń a nie dosłowne granice i przebiegi. W przypadku pasażu generalną zasadą jest, aby łączył on część wschodnią i cześć zachodnią terenu opracowania.

 

PYTANIE 64                                            
PYTANIE 64.1

Na stronie 31 Regulaminu, w sekcji 4 – punkt 3.1.b, jest napisane, że musimy przesłać Państwu papierową wersję naszej Opracowania studialnego „za pokwitowaniem złożenia Opracowania studialnego stanowiącego Złącznik nr 4a do Regulaminu”. Nie zrozumieliśmy, czy Załącznik 4a, o którym wspomina Organizator, jest czymś, co musimy otrzymać od Organizatora jako dowód dostarczenia, czy też jest to dokument, który musimy wysłać Organizatorowi. Ponadto, jeśli prześlemy pocztą papierową wersję naszego Opracowania studialnego, w jaki sposób możemy otrzymać podpisany przez Państwa załącznik 4a jako dowód dostawy?

ODPOWIEDŹ:
Sposób przesłania Załącznika 4a opisano w Rozdziale IV pkt 3.7.

 

PYTANIE 64.2
Czy Organizator ma więcej informacji o lokalizacji Inwestycji: model 3D kontekstu lokalizacji i/lub przekroje lokalizacji?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada modelu 3d. Wszystkie informacje dotyczące kontekstu terenu opracowania konkursowego oraz obiektów w jego otoczeniu zostały udostępnione na stronie internetowej konkursu (http://konkurs.ecfcamerimage.pl/) jako Złączniki do Regulaminu nr 7a do 7l.

 

PYTANIE 64.3
Na stronie 31 Regulaminu, w sekcji 4 - punkt 2.3, jest napisane, że „część opisowa powinna zawierać wstępne założenia dotyczące powierzchni budynku ECFC – szacunkowy, ogólny bilans powierzchni budynku oraz bilans terenu”. Co Organizator miał na myśli mówiąc „bilans”? Czy musimy zrobić i pokazać ekonomiczny bilans naszej propozycji już w tej fazie konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Pod pojęciem „bilans powierzchni budynku oraz bilans powierzchni terenu” Organizator miał na myśli podanie w zestawieniu sumarycznym powierzchnie poszczególnych sekcji i pomieszczeń budynku i powierzchnie związane z zagospodarowaniem terenu.

 

PYTANIE 64.4
W Załączniku 7b, strona 1, punkt 11, wspomina się o 4 dostępach do garażu podziemnego: 2 przez istniejące rampy i 2 nowe rampy. Chociaż znaleźliśmy lokalizację rampy północnej na planie na stronie 8, nie widzieliśmy żadnych wskazówek dotyczących nowej rampy południowej. Czy Organizator może wyjaśnić, gdzie to powinna przebiegać rampa południowa?

ODPOWIEDŹ:
Propozycję lokalizacji nowej rampy po stronie południowej oznaczono symbolem „KW” na Rys. 1 w Złączniku 7b.

 

PYTANIE 64.5
Czy połączenie komunikacyjne/droga „K0” może zostać przekryte – jak „tunel” – czy też musi być całkowicie otwarte?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 32 (Wyjaśnienie 7 treści Regulaminu konkursu) tj.:.
„Do decyzji Uczestnika konkursu, przy założeniu, iż zostaną spełnione wszystkie wymogi wynikające z warunków technicznych, obsługi przeciw pożarowej oraz nie wpłynie to na pogorszenie ogólnej funkcjonalności dostaw oraz nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenów przyległych do terenu opracowania konkursowego, w szczególności dotyczącym drzew istniejących. Materiałem pomocniczym może być tu szczegółowa analiza komunikacyjna przedstawiona w Załączniku nr 7d do Regulaminu”

 

PYTANIE 64.6
Czy wolno nam umieścić połączenie komunikacyjne/droga „K1” na obszarze „A1”? Czy wolno nam umieścić strefę „SD” na obszarze „A1”?

ODPOWIEDŹ:
Nie
Zgodnie z opisem dyspozycji dla terenu A1 w legendzie do Rys. 2 w Złączniku nr 7b, na tym terenie możliwe jest tylko lokalizowanie naziemnego zagospodarowania zgodnego z obecnym użytkowaniem, czyli tereny zieleni i komunikacji pieszej.

 

PYTANIE 64.7
Czy wolno nam zmieniać topografię obszaru „A1”, pod warunkiem, że będą tam prowadzone tylko ciągi zielone i piesze (tj.: bez zabudowy)?

ODPOWIEDŹ:
Tak, pod warunkiem zachowania cennego drzewostanu sąsiadującego z terenem A1 oraz zachowania ciągłości traktów pieszych w obecnej funkcjonalności.

 

PYTANIE 64.8
Czy możemy zaproponować projekt krajobrazu parku po zachodniej stronie, poza granicami działki?

ODPOWIEDŹ:
Uczestnik konkursu może zaproponować rozwiązania poza zakresem opracowania konkursowego, ale zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział IV pkt 2.7 2.7.    materiały nieobjęte zakresem Konkursu nie będą brane pod uwagę przy ocenie Opracowań studialnych i Prac konkursowych.

 

PYTANIE 64.9
Czy wolno nam przekryć (w całości lub częściowo) drogę komunikacyjną (K0 i K1) - np. tworząc „tunel” - czy też musi to być pod gołym niebem? Jeśli możemy przekryć te ciągi komunikacyjne, czy istnieje wymóg minimalnej wysokości?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 32 (Wyjaśnienie 7 treści Regulaminu konkursu) tj.:.
„Do decyzji Uczestnika konkursu, przy założeniu, iż zostaną spełnione wszystkie wymogi wynikające z warunków technicznych, obsługi przeciw pożarowej oraz nie wpłynie to na pogorszenie ogólnej funkcjonalności dostaw oraz nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenów przyległych do terenu opracowania konkursowego, w szczególności dotyczącym drzew istniejących. Materiałem pomocniczym może być tu szczegółowa analiza komunikacyjna przedstawiona w Załączniku nr 7d do Regulaminu”

 

PYTANIE 64.10
W Załączniku 7b, strona 8, znajduje się plan z granicami sugerowanych pozycji wymaganego programu. Czy musimy utrzymywać odsunięcie Obszaru „03” od przerywanej linii granic opracowania realizacyjnego? (tj.: czy istnieje minimalna odległość, którą musimy wziąć pod uwagę przy umieszczaniu budynków, czy też możemy budować na samej krawędzi terenu?)

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z przepisami prawa i warunkami technicznymi obowiązującymi w Polsce.

 

PYTANIE 64.11
W Załączniku 7b, strona 2, jest napisane, że administracja ECFC powinna znajdować się pomiędzy Centrum Festiwalowym a Marketem i że oba budynki powinny być połączone zarówno na parterze, jak i na pierwszym poziomie; na tej samej stronie wspomina się również, że na tym samym obszarze (między Centrum Festiwalowym a Marketem) powinno znajdować się przejście publiczne. Wydaje się, że jest to sprzeczny wymóg. Czy Organizator mógłby to wyjaśnić?

ODPOWIEDŹ:
Sprzeczności nie ma, bowiem przejście może być we wnętrzu budynku otwierane w czasie gdy wydarzenia w Markecie i Centrum Festiwalowym nie są powiązane, lub gdy nie ma wydarzeń w obu lub jednej z tych stref funkcjonalnych. Należy przewidzieć takie rozwiązanie komunikacyjne pozwalające na łączenie parterów Marketu i Centrum Festiwalowego lub wydzielanie pasażu pomiędzy tymi strefami.
Patrz także odpowiedź na pytanie 63 dotyczące lokalizacji pasażu (przejścia publicznego)

 

PYTANIE 64.12
W Załączniku 7b, strona 1, punkt 8, wspomina się o scenie na imprezy plenerowe obok fasady skrzydła południowego lub fasady Centrum Festiwalowego. Co dokładnie Organizator rozumie przez ten wymóg i gdzie dokładnie powinna znajdować się ta przestrzeń? Czy istnieje również związek między tą przestrzenią a amfiteatrem, o zaproponowanym po północnej stronie tego terenu opracowania konkursowego?

ODPOWIEDŹ:
Sugerowana przez Organizatora scena powinna być zlokalizowana na placu głównym przed Centrum Festiwalowym. Może być elementem elewacji. Balkonem, tarasem   powiązanym z reprezentacyjnymi schodami prowadzącymi na Piano Nobile.

 

PYTANIE 64.13
W Załączniku 7b na stronie 4 wspomina się, że Market powinien znajdować się po południowej stronie, z wejściem „od północno-zachodniego narożnika placu”. Jeśli ma być od południa, czy Organizator mógłby wyjaśnić, w jaki sposób wejście może znajdować się po północno-zachodniej stronie?

ODPOWIEDŹ:
Nastąpił błąd w tłumaczeniu Złącznika nr 7b – prawidłowo zapis ten powinien brzmieć: „4. Wejście od południowo zachodniego narożnika placu przed Centrum Festiwalowym. …”

 

PYTANIE 64.14
W Załączniku 7b, str. 5 i 6, Organizator wspomina, że powinno istnieć połączenie pomiędzy „wschodnią” ścianą ECFC (zarówno dla Marketu jak i Centrum Edukacyjnego) a „zachodnią” ścianą nowego skrzydła budynku CSW; chociaż rozumiemy, że połączenie musi być zlokalizowane na zachodniej ścianie nowego skrzydła CSW, dlaczego i jak można je połączyć ze wschodnią ścianą (po przeciwnej stronie) ECFC? Czy można je po prostu połączyć po zachodniej stronie obu budynków?

ODPOWIEDŹ:
Organizatorowi chodziło o połącznie zachodniej elewacji budynku nowego skrzydła CSW z ECFC poprzez zaproponowany przez Uczestnika łącznik nadziemny oznaczone na Rys. 1 w Złączniku 7b symbolem „Ł”. Wydaje się to możliwe jedynie do wschodniej elewacji budynku ECFC wysuniętego w kierunku południowym i połączonego z Marketem nad drogą p/poż biegnącą od zachodu i południa planowanego budynku ECFC.

 

PYTANIE 64.15
W Załączniku 7b kilkakrotnie Organizator wspomina, że wejścia do wielu budynków, o które prosi Organizator, powinny być „usytuowane od strony Placu reprezentacyjnego, w południowo-zachodnim rogu działki nr. 6/10 - ostry kąt działki na granicy z działka nr. 6/18 ”. Chociaż pierwsze wejście jest jasne, czy Organizator mógłby wyjaśnić, gdzie dokładnie powinno być drugie wejście?

ODPOWIEDŹ:
Wejście usytuowane od strony Placu reprezentacyjnego, w południowo-zachodnim rogu działki nr. 6/10  (ostry kąt działki na granicy z działka nr. 6/18 – okolice terenu oznaczonego na Rys. 2 w Złączniku 7b symbolem „A2.1”) dotyczy tylko wejścia do stref Domu Kina.

 

PYTANIE 64.16
W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 35.14, prosimy o weryfikację stanowiska Zamawiającego w zakresie możliwości wykonywania zadaszeń w relacji do nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Zapisy projektu MPZP w następujący sposób definiują linię zabudowy:
[...]
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku
planu lub w ustaleniach planu, której nie mogą przekroczyć ściany części nadziemnych
budynku (w kierunku terenów sąsiednich wydzielonych liniami rozgraniczającymi),
z wyłączeniem elementów architektonicznych budynku takich jak: schody zewnętrzne, rampy
dostawcze, zadaszenia nad wejściami, gzymsy, pilastry, okapy, balkony, pochylnie dla
niepełnosprawnych, podjazdy i zjazdy do garaży itp. oraz budowle takie jak: budowle ziemne,
pomniki itp., o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;
[...]
W związku z powyższym, wykonanie elementów zadaszeń na terenach:
- A.1,
- fragmencie terenu A poza linią zabudowy,
nie stoi w sprzeczności z projektem MPZP.
Prosimy o potwierdzenie, że powyższa analiza jest poprawna i że Zamawiający dopuści do oceny prace, w których elementy niekubaturowe (w szczególności zadaszenia) zostaną zlokalizowane poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

ODPOWIEDŹ:
W odniesieniu do pytania 35.14, możliwości zabudowy terenu objętego projektowanym mpzp podlegają ograniczeniom wynikającym z zapisów tego mpzp, w tym z ograniczeń wynikających z ustalonej, nieprzekraczalnej linii zabudowy. Definicja nieprzekraczalnej linii zabudowy wynikająca z zapisów projektu mpzp zawiera otwarty katalog elementów architektonicznych wyłączonych z rygorów nieprzekraczalnej linii zabudowy.  Realizacja zadaszenia, którego dotyczy pytanie, o ile zadaszenie to jest elementem wskazanym jako ten podlegający wyłączeniu jest zgodna z zapisami projektowanego mpzp.  Jednocześnie, należy pamiętać o wyznaczonych na Rys. 2 (Załącznik 7b) ograniczeniach w zabudowie poszczególnych terenów tam wskazanych i tam opisanych a związanych z własnościami poszczególnych terenów.
Teren A to: "[...]Teren lokalizacji głównych elementów programu inwestycji. Teren jest własnością ECFC". Z uwagi na charakter dysponowania nieruchomością, dotychczasowy i przyszły charakter oraz sposób zagospodarowania terenu A w części północnej (we fragmencie poza nieprzekraczalną linią zabudowy) dopuszcza się na tym terenie (poza linią zabudowy) realizację elementów architektonicznych budynku zgodnych z definicją nieprzekraczalnej linii zabudowy zawartą w projekcie mpzp.
Teren A.1 to: "Teren udostępniony przez miasto Toruń pod inwestycję ECFC wraz ze wskazaniem możliwości inwestycyjnych na tych terenach.". To także: "Teren lokalizacji jedynie części podziemnej [...] Zagospodarowanie naziemne zgodne z obecnym użytkowaniem - tereny zieleni i komunikacja piesza.". Ze względu na powyższe, nie zaleca się wprowadzania na terenie A.1. żadnych elementów nadziemnych, w tym zadaszeń.


PYTANIE 65                                            
Nie uzyskaliśmy właściwej odpowiedzi na poprzednie pytanie (PYTANIE 24 / pytanie 1.3.) Pytanie dotyczyło możliwości zabudowy nadziemnej w granicach terenów A, A.1.1, A.1.2., A.2.1., w granicach, czyli w tzw. ostrej granicy i o taka odpowiedź prosimy. Jest to dość oczywiste w granicy północnej i zachodniej (nieprzekraczalna linia zabudowy regulowana projektem mpzp), zupełnie niejasne w granicach wschodniej i południowej, na styku z działkami CKK Jordanki, Urzędu Wojewódzkiego, Banku oraz CSW Znaki Czasu.
Raz jeszcze czy można projektować i budować w ostrych granicach terenów A, A.1.1, A.1.2., A.2.1.?

ODPOWIEDŹ:
Organizator odsyła do zapisów MPZP oraz przepisów związanych z możliwością lokalizacji zabudowy i zagospodarowania od granic działek i budynków istniejących.
Zagadnienie zawarte w pytaniu, dotyczące możliwości projektowania w granicy działki wynika z przepisów oraz z zapisów projektu MPZP dla przedmiotowego terenu, które to zapisy umożliwiają sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej przy uwzględnieniu przepisów odrębnych. Odpowiedź na zadane pytanie, zasadniczo wiąże się z tłumaczeniem obowiązujących i jednoznacznych przepisów prawa. Działania tego rodzaju wykraczają poza przedmiot prowadzonych wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu.


PYTANIE 66                                            
Dotyczy na pytanie 35.11 i terenu A2.
Odpowiedź ta jest sprzeczna ( "Organizator dopuszcza możliwość nadwieszenia się projektowanym budynkiem nad przedmiotowym terenem...) z warunkami konkursu - tylko zabudowa podziemna i prawem budowlanym – nadwieszenie pełna kubaturą generuje w sposób oczywisty zabudowę i powierzchnie zabudowy.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy można nadwieszać pełna kubaturę projektowanego budynku czy tylko wiaty, zadaszenia i inne elementy nie powodujące powierzchni zabudowy?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza możliwość realizacji nadwieszeń, również tych które, zgodnie z przepisami wlicza się do powierzchni zabudowy jednak pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu, opisanych, m.in. w legendzie do Rysunku 2 (Załącznik nr 7b Regulaminu Konkursu).
Organizator wyjaśnia także, iż nie ma tu żadnej sprzeczności, gdyż odpowiedź na pytania 35.11 zmienia zapisy wytycznych i nie stoi z nimi w sprzeczności  (patrz Rozdział I pkt 2.9. „…Na każdym etapie Konkursu odpowiedzi na wnioski Uczestników konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu przesłane Uczestnikom konkursu i zamieszone na Stronie internetowej Konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu konkursu”


PYTANIE 67                                            
Do jakiego stopnia można odejść od warunków zapisanych w "Informacje dodatkowe/ Objaśnienia" w punkcie "6." dotyczącym widowni i ilości miejsc na widowni?

ODPOWIEDŹ:
Przestawione przez Organizatora wytyczne i zalecenia dotyczące podziału widowni należy traktować jako zbiór wskazań preferowanych przez Organizatora. Zaleca się możliwie najwierniejsze i precyzyjne uwzględnienie oczekiwań dotyczących ukształtowania widowni. Ilości miejsc na widowni, w całości oraz w poszczególnych sektorach zaleca się projektować zgodnie z zakresami ilościowymi wskazanymi w Załączniku 7b w Tabeli programowej. W przypadku gdy Uczestnik konkursu zaproponuje inną ilość miejsc i odpowiednio to uzasadni Sąd Konkursowy podejmie decyzję czy jest to racjonalny zabieg projektowy w kontekście pozostałych rozwiązań zaproponowanych w Sali Głównej.


PYTANIE 68                                            
Do jakiego stopnia można odejść od warunków zapisanych w "Informacje dodatkowe/ Objaśnienia" w punkcie "6." dotyczącym widowni i ilości miejsc na widowni?

Uwaga
Pytanie zostało złożone trzy razy w takiej samej formie i treści.  Pytanie zostaje opublikowane powtórnie w celu zachowania numeracji pytań na Platformie komunikacji elektronicznej.


PYTANIE 69                                            
Do jakiego stopnia można odejść od warunków zapisanych w "Informacje dodatkowe/ Objaśnienia" w punkcie "6." dotyczącym widowni i ilości miejsc na widowni?
Uwaga
Pytanie zostało złożone trzy razy w takiej samej formie i treści.  Pytanie zostaje opublikowane powtórnie w celu zachowania numeracji pytań na Platformie komunikacji elektronicznej.

 

PYTANIE 70                                            
Scena ma mieć 30 m (szerokość) x 18 m (głębokość).
Kulisy boczne 6 m (szerokość) x 25 m (głębokość).
Kulisa tylna 20 x 2,5 m.
Czym jest "głębokość kulisy bocznej"?
Czy należy to rozumieć, że kulisy powiększają szerokość sceny o 12 m (6 +6)
i głębokość sceny o 2,5 m?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Kulisy boczne powiększają szerokość sceny o około 12m, kulisa tylna powiększa głębokość sceny o około 2,5m. Kulisy nie muszą być równej szerokości. Powinny być funkcjonalne.


PYTANIE 71                                            
Komin o wysokości 30 m tylko nad sceną czy także nad kulisami?

ODPOWIEDŹ:
Przeznaczenie komina scenicznego oraz Sali Głównej wraz ze sceną opisano w Załączniku nr 7b do Regulaminu Konkursu oraz w odpowiedzi na pytanie nr 60.2. Do zadań Uczestnika Konkursu należy zaprojektowanie sceny Sali Głównej Centrum Festiwalowego w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie zgodne ze wskazanym przeznaczeniem. Do decyzji Uczestnika pozostawia się kwestię organizacji komina scenicznego z zastrzeżeniem spełnienia wymagań wskazanych i opisanych przez Organizatora w Regulaminie Konkursu oraz w Wyjaśnieniach treści Regulaminu Konkursu


PYTANIE 72                                            
Jaka jest wymagana wielkość jednego miejsca siedzącego (szerokość fotela x głębokość rzędu)?

ODPOWIEDŹ:
Ustalenie wielkość fotela, miejsca siedzącego oraz parametrów jak np. głębokość rzędu jest zagadnieniem do rozwiązania projektowego przez Uczestnika Konkursu co ma m.in. wykazać znajomość projektowania tego typu obiektów. Intencją Organizatora jest, aby fotel taki mógł spełniać rolę wskazaną w załączniku nr 7b do Regulaminu Konkursu: Fotele wygodne, pozwalające na komfortowe obejrzenie kilku spektakli, seansów dziennie  (istotne podczas wydarzeń festiwalowych i konferencyjnych całodniowych i dłuższych).


PYTANIE 73                                            
Na poziom piano nobile, czyli foyer-piętro, powinny prowadzić z Placu Reprezentacyjnego
schody" podnoszące rangę wejścia do Centrum". W jednym z kolejnych punktów ( "9")
zapisano:"... na osi. za reprezentacyjnymi schodami -wiatrołap, a za nim przestronna
i wygodna Recepcja Centrum Festiwalowego ..." itd.). Z kolei recepcję, bramki itd. wymaga
się na poziomie Foyer - parter (punkt 2.1.)
Jest to ewidentna sprzeczność.
Prosimy o jednoznaczne określenie funkcji na tych poziomach w powiązaniu z reprezentacyjnymi schodami.
Na którym poziomie w takim razie przewiduje się wejście główne?

ODPOWIEDŹ:
Program funkcjonalny dotyczący układu Foyer należy realizować zgodnie z wytycznymi z Tabeli programowej z Złącznika 7b - kolumna druga o nazwie: „Nazwa pomieszczenia” i zaproponowanym tam podziałem na piętra. Tym samym strefa wejścia z wejściem głównym, recepcją, szatnią, wewnętrznymi schodami, itp. powinna znaleźć się na parterze. Reprezentacyjne schody zewnętrzne, prowadzące z Reprezentacyjnego Placu wprost na piano nobile, o ile to możliwe, mogą stanowić dodatkową drogę do niezależnego, drugiego wejścia do Centrum Festiwalowego. Intencją Organizatora jest organizacja powiązanej z wejściem przestrzeni reprezentacyjnej przed Centrum Festiwalowym. Schody zewnętrzne w typie schodów canneńskich można zastąpić innymi rozwiązaniami, które umożliwią uhonorowanie wielkich osobistości kina przyjeżdżających na Festiwal i jednoczesne umożliwienie organizowania wydarzeń scenicznych na placu.


PYTANIE 74                                            
Część terenu opracowania konkursowego oznaczona symbolem A5 (rysunek 2 w załączniku 7b) opisana jest jako „Teren lokalizacji jedynie części naziemnej Inwestycji ECFC…”
Czy oznacza to, że rampa zjazdowa do podziemnego parkingu albo jakakolwiek podziemna część tego parkingu nie może być zlokalizowana na tym terenie?
Czy jakakolwiek część naziemna proponowanego budynku (realizowana w pierwszym albo w drugim etapie) może być zlokalizowana na tym terenie?

ODPOWIEDŹ:
Na terenie A5 można lokalizować jedynie część naziemną Inwestycji ECFC w zakresie zagospodarowania związanego z obsługą komunikacyjną.


PYTANIE 75                                            
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35.11 oraz 35.12 na obszarze oznaczonym symbolem A2 możliwe jest zarówno lokalizowanie nadwieszenia bryły budynku ECFC jak i zadaszenia. W związku z powyższym, prosimy o informację, czy przy pełnym odtworzeniu obecnej funkcji tego terenu tj. amfiteatralnej widowni możliwe jest lokalizowanie pod nią pomieszczeń ECFC.

ODPOWIEDŹ:
Tak, gdyż pomieszczenia takie będą traktowane jako podziemne co jest zgodne z generalną intencją Organizatora w stosunku do sposobu zagospodarowania terenu A2.

 

PYTANIE 76                                            
Niestety nasze biuro nie będzie mogło wziąć udziału w konkursie. Chciałbym wiedzieć, jak powinniśmy oficjalnie wycofać naszą aplikację.

ODPOWIEDŹ:
Uczestnik konkursu nie musi oficjalnie wycofywać się z Konkursu. Niezłożenie Opracowania studialnego jest równoznaczne z rezygnacja z dalszego udziału w Konkursie.


PYTANIE 77                                            
Uprzejmie prosimy o udostepnienie rysunku Planu Zagospodarowania Terenu związanego z dobudową do Centrum Sztuki Współczesnej. Udostępnione rysunki pokazują bramę w parterze od strony wschodniej nowego budynku, która jest znacznie poniżej obecnego poziomu parkingu, co sugeruje zmianę profilu dojazdu od ulicy Wały Gen. Władysława Sikorskiego.

ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć, iż brama jest w poziomie obecnego parkingu. Poziom parteru nowego budynku CSW jest na rzędnej 50.68.


PYTANIE 78                                            
Prosimy o podanie:
- orientacyjnej powierzchni (wymiarów) fosy da orkiestry
- wymaganej głębokości tej fosy
- jej usytuowania, czy jej lokalizacja powinna być w ramach sceny (18 x 30 m)
(jak to ujęto w szczegółowych wytycznych programowych i funkcjonalno-przestrzennych)
czy raczej poza sceną?
- wymagany podest, przejście w osi sali rozbija przestrzeń przeznaczoną na orkiestrę
na dwa obszary. Czy mamy lokalizować orkiestrę po obu stronach tego podestu,
(rozbijając ja na dwie części) czy może tylko po jednej stronie tego przejścia?
Czy dopuszcza się obniżenie tego podestu na czas gry orkiestry?

ODPOWIEDŹ:
Ustalenie wielkość fosy dla orkiestry jest zagadnieniem do rozwiązania projektowego przez Uczestnika Konkursu co ma m.in. wykazać znajomość projektowania tego typu obiektów.
Organizator dodatkowo wyjaśnia, iż:
- głębokość fosy została podana – ok. pół kondygnacji oczywiście jako sugerowana, głębokość ta powinna wynikać z przyjętego przez Uczestnika całego układu Sali Głównej
- W wytycznych określono także następujące zalecenie: „Mała fosa dla orkiestry w ramach sceny z możliwością jej zakrycia i włączenia do sceny. Kurtyna przeciwpożarowa na krawędzi sceny i fosy.” Dopuszcza się możliwość umieszczenia fosy poza sceną pod warunkiem spełnienia innych zaleceń dt. funkcji Sali Głównej.
- Podest w przejściu na osi Sali od sceny do sektora VIP został określony jako rozwiązanie opcjonalne. Ważne jest zachowanie przejścia od sektora VIP do sceny na osi Sali.
- W przypadku nieużywania fosy (fosa zasłonięta)  wejście na scenę będzie na osi Sali po schodach lub przy zastosowaniu opcjonalnego podestu wprost z sektora VIP.
- W przypadku używania fosy (event z orkiestrą) wejście na scenę może być na osi Sali zarówno przy zastosowaniu schodów jak i w przypadku użycia podestu bezpośrednio z sektora VIP na przykład przez wąski trap przerzucony nad orkiestrą. Jako uzupełninie należy przewidzieć możliwość użycia jedynie wejść po bokach sceny (przy zewnętrznych dojściach do sektorów siedzisk przyscenicznych).
- Orkiestrę można lokalizować po obu stronach ewentualnego podestu pod warunkiem zapewnienie możliwości dyrygowania orkiestrą na przykład przewidzieć możliwość obniżenia/chowania ewentualnego podestu na czas gry orkiestry.


PYTANIE 79                                            
Dotyczy odpowiedzi na PYTANIE 52.
W odpowiedzi na to pytanie odniesiono się także do odpowiedzi na pytanie 24.
Jako zadający to pytanie (pytanie 24) oświadczamy, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nie.
Prosimy raz jeszcze o odpowiedź, czy możliwa jest zabudowa bezpośrednio w granicy (ostrej granicy) terenu konkursowego "A" i "A2.1" z terenami CKK Jordanki, Urzędu Marszałkowskiego, Banku i CSW Znaki Czasu?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 65


PYTANIE 80                                            
W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie spełnienie własnej intencji "zlokalizowania Biur ECFC w układzie prostopadłym do Reprezentacyjnego Placu ponad poziomem piano mobile, tak by z okien pomieszczeń biurowych widoczne było piano mobile Market" dla którego Zamawiający przewiduje lokalizację bez z związku z placem, oddzielonym dodatkowo przez Centrum Edukacji?
Czy Biura mają być gdzieś w oddzielnym budynku z którego okien widać będzie piano mobile (nie mówiąc już o Markecie!).
Czy "w układzie prostopadłym" oznacza wgłąb obszaru "01" (Centrum Festiwalowe)!?
Prosimy o ponowne szczegółowe określenie intencji Zamawiającego dotyczącej lokalizacji Biur ECFC.

ODPOWIEDŹ:
Administracja - ECF Camerimage powinna mieć wydzieloną wewnętrzną kubaturę wbudowaną w głąb obszaru „01”, pomiędzy foyer obu kondygnacji Centrum Festiwalowego i Marketu. Jakby budynek we wnętrzu połączonych przestrzeni Centrum Festiwalowego i Marketu. Wejście do Administracji ECF Camerimage powinno być z placu przed ECF Camerimage. Na parterze Administracji ECF Camerimage powinna znajdować się recepcja i windy oraz schody na piętro/a gdzie będą się mieściły biura. Piętro/a powinny być zlokalizowane powyżej poziomu (Piano Nobile) foyer piętra Centrum Festiwalowego oraz poziomu piętra Marketu. Część biur ECF Camerimage powinna mieć okna do wnętrza Foyer Centrum do Piano Nobile, a część do sal Marketu . Okna kierownictwa Administracji, powinny być zlokalizowanych przy elewacji budynku i mieć okna także na plac przed budynkiem ECF Camerimage.

 

PYTANIE 81                                            
Czy organizator dopuszcza nieznaczną korektę wielkości sal kinowych w tym głównej sali festiwalowej, w celu zapewnienia jeszcze lepszej jakości miejsc względem ekranu?- przy założeniu niezmienionej wielkości ekranu oraz nie zmienionej ilości miejsc na sali?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami z Załącznika 7b str.2 pkt II:
"Organizator dopuszcza tolerancję w wielkości zadanego programu na poziomie:
– dla Sali Głównej Centrum Festiwalowego 5%,
– dla pozostałego programu Budynku ECFC 15%, przy zachowaniu zalecanej funkcjonalności przestrzeni budynku i zagospodarowania."
Jeśli Uczestnik chce dokonać większych korekt powierzchni względem powierzchni podanych w Tabeli programowej w Załączniku nr 7b może to zrobić, o ile uzasadni przyjęte rozwiązania i nie wpłynie to na ogólną funkcjonalność i użytkowanie sal kinowych i innych przestrzeni budynku ECFC założonych przez Organizatora.

 

OGÓLNA UWAGA ORGANIZATORA

Wszystkie szczegółowe wytyczne dotyczące budynku ECFC i jego zagospodarowania podane w Regulaminie konkursu oraz Załącznikach do Regulaminu mają charakter instruktażowy, a nie ściśle obowiązujący.  Uczestnik konkursu może twórczo zinterpretować te zalecenia przy zachowaniu generalnej idei funkcjonowania przestrzeni budynku ECFC oraz zaproponować, najlepsze jego zdaniem, rozwiązanie funkcjonalno - przestrzenne.
Zadaniem Sądu, będzie ocena tych całościowych propozycji i wybór najlepszej na podstawie opisanych w Regulaminie kryteriów.

Dokument można pobrać TUTAJ.


17.05.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 11.

PYTANIA 82                                            
Czy dopuszcza się zlokalizowanie zjazdu do garażu na kondygnacji podziemnej na północ od linii rozgraniczającej?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku linii rozgraniczającej z projektu MPZP nie ma możliwości lokalizowania zjazdu do garażu podziemnego po północnej stronie tej linii. W przypadku nieprzekraczalnej linii zabudowy z projektu MPZP jest taka możliwość, ale tylko w zakresie terenu oznaczonego symbolem A3 na Rys. 2 w Złączniku 7b


PYTANIE 83                                            
Prosiłabym o podanie dni tygodnia i godzin, w jakich będzie można składać prace konkursowe w wersji papierowej.

ODPOWIEDŹ:
Opracowania studialne w wersji papierowej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Staromiejski 36–38
87-100 Toruń
Ostateczny termin składania Opracowań studialnych to dzień 07.06.2021 r. do godziny 15.00


PYTANIE 84                                            
Zgodnie z regulaminem pkt. 3.1. Uczestnik przesyła postać elektroniczną Opracowania studialnego poprzez platformę soldeaEPZ z konta zarejestrowanego na Uczestnika konkursu.
Czy taki sposób wysyłki prac zapewni anonimowość i brak możliwości identyfikacji Uczestnika?

ODPOWIEDŹ:
Tak.
Anonimowość Opracowań studialnych i Prac konkursowych przesłanych za pośrednictwem Platformy komunikacji elektronicznej zapewnia Zamawiający.


PYTANIE 85                                            
Pomieszczenia oznaczone jako 2.3.2. Strefa VIP (łącznie 180m²) – jaka jest oczekiwana powierzchnia: pojedynczej sali jury, baru, biura szefa jury? Na ile osób przewidziana jest pojedyncza sala jury? Czy w podanej sumarycznej powierzchni (180m²) zawiera się zaplecze w/w baru, czy też bar ma być raczej samoobsługowym aneksem? Jaka jest oczekiwana powierzchnia baru?

ODPOWIEDŹ:
Organizator doprecyzowując wytyczne zaleca, aby zaplanować jedną większą salę szefa jury ok 30m2 i 8 sal po ok. 16-20 m2 (jeden pokój na ok. 7-9 osób). Powierzchnia baru i jego zaplecza może, lecz nie musi mieścić się w sumarycznej powierzchni 180m2. Bar może być wygospodarowany z powierzchni Foyer. Powierzchnię baru pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu w zależności od przyjętej koncepcji strefy VIP przy założeniu, że bar jednorazowo powinien obsłużyć ok 40-50 osób. Zaleca się także aby strefa VIP miała bezpośredni dostęp do toalet oraz w miarę możliwości kontakt komunikacyjny poziomy lub pionowy z restauracją lub kantyna w celu szybkiego i bezkolizyjnego dostarczania do baru posiłków.


PYTANIE 86                                            
Czy fosę dla orkiestry należy przewidzieć w ramach podanej powierzchni sceny czy widowni?

ODPOWIEDŹ:
Dopuszcza się możliwość umieszczenia fosy poza sceną pod warunkiem spełnienia innych zaleceń dt. funkcji Sali Głównej.


PYTANIE 87                                            
Prosimy o doprecyzowanie zawartości części graficznej konkursu.
Naszym zdaniem opisanie części graficznej jako składającej się z planszy 100x70 oraz 10 formatek A3 nie stwarza sytuacji ułatwiającej porównanie i ocenę prac
W szczególności:
•    Powierzchnia 10 formatek A3 jest niemal równa z powierzchnia 2 plansz formatu A 3.
Czy dla łatwiejszego porównania prac nie byłoby lepiej oczekiwać przygotowania przez uczestników po prostu 3 plansz 100 x 70?
•    Nakład pracy, jaki na etapie studialnym będzie musiał wykonać uczestnik w rzeczywistości (pomimo pozornych ograniczeń ) obejmuje pełen zakres projektowy: sytuacja, rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, elewacje, a także bliżej nieokreślona ilość widoków perspektywicznych.
Czy Organizator mógłby na etapie studialnym doprecyzować zakres widoków i ograniczyć ich ilość dla wszystkich uczestników jednakowo np. do widoku z lotu ptaka (z określonej strony ) oraz widoku budynku z poziomu człowieka od strony wejścia głównego (placu reprezentacyjnego)
•    Prosimy o precyzyjne określenie skali przekrojów np. do 1:500 tak jak sytuacja i rzut parteru. Ułatwi to zasadniczo porównanie prac pod względem gabarytów
•    Zgodnie z ppkt 2.2. 1) lit. c) :”cześć wymaganych rysunków dedykowanych dla formatek A3 można zamieścić w miarę wolnego miejsca na planszy 100x70cm.”

Prosimy o uszczegółowienie, zawartości planszy 100x 70 w celu umożliwienia równoprawnej oceny przedstawionych przez uczestników materiałów

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia zapisów Regulaminu konkursu dotyczących zawartości części graficznej Opracowania studialnego. Zdaniem Organizatora podany zakres w czytelny sposób obrazuje jakie i ile rysunków obowiązkowych należy przedstawić w Opracowaniu studialnym a z drugiej strony zakres ten daje pewną elastyczność Uczestnikom konkursu w sposobie ich przedstawienia na tym etapie konkursu.

 

PYTANIE 88                                            
Czy rysunek projektu zagospodarowania terenu należy zorientować północ-południe, czy też orientacja jest dowolna i wystarczy oznaczenie na rysunku symbolu północy?

ODPOWIEDŹ:
Zaleca się aby rysunek projektu zagospodarowania terenu był zorientowany północ-południe na planszy 100x70 w skali 1:500.

Dokument można pobrać TUTAJ.


29.06.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienie 12 treści Regulaminu konkursu.

PYTANIA 89                                            
Czy Organizator zakłada tłumaczenie opinii i zaleceń Sądu konkursowego na język angielski?

ODPOWIEDŹ:
Nie. Konkurs zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 2.8. prowadzony jest w języku polskim. Organizator ze względu na dużą liczbę pytań zadawanych w języku angielskim zdecydował się na tłumaczenia odpowiedzi na te pytania na język angielski. Na obecnym etapie Organizator uznał, iż dla jednoznaczności wytycznych i komunikacji, zalecenia będą przekazywane Uczestnikom zakwalifikowanym do Etapu II Konkursu jedynie w języku polskim.


PYTANIE 90                                            
Czy można opublikować wszystkie numery identyfikacyjne nadesłanych Opracowań studialnych?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 91


PYTANIE 91                                            
Nie otrzymaliśmy potwierdzenia zgłoszenia. Czy można poznać numery identyfikacyjne Opracowań studialnych które zostały złożone poprawnie i podlegały ocenie?

ODPOWIEDŹ:
Organizator poniżej przedstawia zakwalifikowane do oceny Opracowania studialne warz z podaniem ich numeru nadanego przez Sekretarza Konkursu oraz numeru nadanego przez Uczestnika konkursu wraz z oznaczeniem, które Opracowania studialne zostały zakwalifikowane do Etapu II Konkursu.

Numer Opracowania studialnego nadany przez Sekretarza konkursu

Numer Opracowania studialnego nadany przez Uczestnika konkursu

Kwalifikacja do Etapu II Konkursu

001

234206

NIE

002

400470

NIE

003

221055

NIE

004

203905

NIE

005

870137

NIE

006

210594

NIE

007

091506

NIE

008

772356

NIE

009

130521

TAK

010

699871

NIE

011

160695

TAK

012

212021

NIE

013

385317

NIE

014

505025

NIE

015

579016

NIE

016

827456

NIE

017

200108

NIE

018

255255

NIE

019

369316

NIE

020

437729

NIE

021

919274

NIE

022

177771

NIE

023

750011

NIE

024

281619

NIE

025

192627

NIE

026

261815

NIE

027

260882

NIE

028

385417

TAK

029

090418

NIE

030

178703

NIE

031

866998

NIE

032

608691

NIE

033

111996

TAK

034

131017

NIE

035

088068

TAK

036

202421

NIE

037

811670

NIE

038

655744

NIE

039

778978

NIE

040

757737

NIE

041

210322

NIE

042

238164

NIE

 

PYTANIE 92                                            
Czy Organizator zakłada tłumaczenie opinii i zaleceń Sądu konkursowego na język angielski ?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 89.


PYTANIE 93                                            
Termin składania prac konkursowych: Prosimy o przesunięcie terminu składania prac konkursowych o co najmniej 4, najlepiej 6 tygodni. W zadanym aktualnie czasie, czyli do 16.sierpnia można uporać się ze złożonością zadania i zakresem pracy konkursowej tylko z olbrzymim trudem. Do tego dochodzi utrudnienie w postaci okresu urlopowego przypadającego na czas przygotowania pracy konkursowej. Ze względu na dużą liczbę uczestników pierwszego etapu konkursu, nie mogliśmy się mocno spodziewać, że dotrzemy do rundy finałowej. Ponadto do przygotowania pracy konkursowej potrzebujemy kompletnego zespołu specjalistów ds.planowania, który również nie jest łatwo dostępny ze względu na okres urlopowy.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie może przychylić się do prośby o zmianę terminów składania prac konkursowych. Organizator na wniosek Uczestników konkursu jeden raz przesunął już terminy składania Opracowań studialnych i Prac konkursowych. Wówczas Uczestnicy konkursu nie wnosili o przesunięcie terminów składnia Prac konkursowy, pomimo iż znany im był czas na przygotowanie Prac konkursowych w Etapie II Konkursu. Na obecnym Etapie konkursu Organizator nie może zmienić terminów konkursu ze względu na przyjęty, rygorystyczny harmonogram finansowania i prowadzenia całej Inwestycji.


PYTANIE 94                                            
Zawartość pracy konkursowej – Wizualizacje: Wymagania dotyczące 15 realistycznych wizualizacji wydają nam się bardzo wysokie i nie są absolutnie konieczne, aby móc odpowiednio ocenić jakość koncepcji. Nawet w międzynarodowym porównaniu z podobnymi konkursami na kompleksowe i prominentne projekty, 15 wizualizacji jest wygórowaną liczbą. W związku z powyższym, prosimy Organizatora o ograniczenie ilości wizualizacji do ok. 10 (wciąż dużo w porównaniu międzynarodowym). Naszą sugestią byłoby: 2 wizualizacje „z lotu ptaka”, 3 zewnętrzne z perspektywy człowieka oraz 5 wizualizacji wnętrza budynku ECFC.

ODPOWIEDŹ:
Organizator przychyla się do prośby Uczestnika konkursu w związku z czym Organizator zmienia wymagania odnośnie ilości wizualizacji jak poniżej.
Rozdział VI pkt 2.2. lit. f.:
„f. Minimum 3 realistycznych wizualizacji z perspektywy człowieka, ukazujące budynek ECFC
z zewnątrz, w tym uwzględniające:
• widok strefy wejściowej do obiektu od strony wschodniej (wejście główne do Centrum festiwalowego) uwzględniające zagospodarowanie terenu placu reprezentacyjnego,
• widok strefy wejściowej do obiektu od strony północnej (wejście do Domu kina),”

Rozdział VI pkt 2.2. lit. g.:
„g. Minimum 5 realistycznych wizualizacji wnętrza budynku ECFC a w szczególności:
• sala główna Centrum festiwalowego,
• foyer Centrum festiwalowego (parter i piętro),
• foyer Domu kina,
• wspólna przestrzeń hollu z wejściami do Marketu, Centrum edukacji, Studia,
• wnętrza ekspozycyjne Domu kina.”

Organizator przypomina, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 2.9. :
„… Na każdym etapie Konkursu odpowiedzi na wnioski Uczestników konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu przesłane Uczestnikom konkursu i zamieszone na Stronie internetowej Konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu konkursu”


PYTANIE 95                                            
Zawartość pracy konkursowej – Makieta: Regulamin Konkursu przewiduje, że makieta powinna być wykonana z papieru (tektura pianka). Wnosimy o pozostawienie uczestnikom swobody wyboru materiału. Papier/tektura nie nadaje się do przedstawienia bardziej skomplikowanych form, a także może słabo lub wcale nie odzwierciedlać przezroczystych powierzchni.
Ponadto prosimy o ustalenie terminu składania modelu 1-2 tygodni po terminie złożenia pracy konkursowej (jak to często bywa w międzynarodowych konkursach), aby móc lepiej zarządzać pracą zespołu projektowego. Jeśli chodzi o makietę matkę, czy byłoby możliwe otrzymanie jej w formie cyfrowej, ponieważ ze względu na nasze położenie geograficzne nie jesteśmy w stanie odebrać jej od Organizatora?

ODPOWIEDŹ:
W zapisach regulaminu konkursu Organizator zalecał wykonanie makiety z papieru (tektura, pianka) co nie oznacza, iż Uczestnik konkursu nie może wykonać makiety z innego materiału. Tym samym Organizator dopuszcza wykonanie makiety z innego materiału.
Organizator nie zmienia terminu składania makiet. Termin na złożenie makiety pozostaje tożsamy z terminem składania pozostałych części pracy konkursowej tj. do dnia 16.08.2021 r. do godziny 15:00.
Organizator będzie wysyłać płytki z makiety matki Uczestnikom konkursu zakwalifikowanym do Etapu II konkursu po 30.06.2021 r.
Organizator przygotowuje makietę matkę jedynie w formie fizycznego modelu.

 

PYTANIE 96                                            
Uwzględniając terminy podane przez organizatora konkursu dotyczące Etapu II Uczestnicy konkursu mają na sporządzenie pracy konkursowej 8 tygodni.

Biorąc pod uwagę chęć dokładnej analizy i rzetelnego wprowadzenia uwag sądu konkursowego oraz duży zakres opracowania Etapu II (10 plansz, 15 wizualizacji, makieta) powyższy czas może negatywnie wpłynąć na jakość opracowań konkursowych przedstawionych w Etapie II.

Uwzględniając skalę i rangę planowanej inwestycji zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przygotowywania prac konkursowych o minimum 4 tygodnie.

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 93.


PYTANIE 97                                            
Zgodnie z punktem 2.5 rozdziału VI regulaminu konkursu organizator opracuje makietę matkę z kontekstem architektoniczno-urbanistycznym. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do Etapu II Konkursu będą mogli odebrać wyjmowane płytki z makiety. Prosimy informację o formie i terminie przekazania płytek.

ODPOWIEDŹ:
Organizator będzie wysyłać płytki z makiety matki Uczestnikom konkursu zakwalifikowanym do Etapu II konkursu po 30.06.2021 r.


PYTANIE 98                                            
Zgodnie z pkt. 2.1. rozdziału VI Regulaminu Konkursu Organizator dopuszcza maksymalnie 10 sztuk plansz konkursowych. Biorąc pod uwagę wielkość terenu opracowania oraz zakres materiałów które mają znaleźć się na planszach wskazujemy, że podana ilość może okazać się niewystarczająca. Rzut jednej kondygnacji budynku może wypełniać praktycznie jedną planszę. Biorąc pod uwagę ilość kondygnacji oraz Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:250 wskazujemy iż na 10 planszach możliwe jest zmieszczenie jedynie przekrojów, rzutów oraz projektu zagospodarowania terenu. Na planszach zabraknie miejsca dla 15 wizualizacji, wszystkich elewacji budynku w skali 1:250, rysunków oraz realistycznych wizualizacji elementów zagospodarowania terenu oraz schematów.

W związku z powyższym zwracamy się do organizatora z prośbą o umożliwienie zmiany skali rysunków, umożliwienie zwiększenia ilości plansz co najmniej do 16-18 lub ograniczenie ilości wymaganych wizualizacji. W innym wypadku zmieszczenie wszystkich elementów wymaganych przez Organizatora może okazać się niemożliwe.

ODPOWIEDŹ:
Organizator przychyla się do prośby Uczestnika konkursu w związku z czym Organizator zmienia wymagania odnośnie ilości plansz jak poniżej.
Rozdział VI pkt 2.1. lit. a.:
„a. części graficznej – plansze w formacie 100x70 cm w ilości maksymalnie 15 sztuk; dopuszcza się mniejszą liczbę plansz o ile zostaną zawarte na nich treści wymienione w pkt. 2.2. niniejszego Rozdziału,”
Organizator dopuszcza oczywiście mniejszą liczbę plansz co nie będzie miało wpływu na ocenę Prac konkursowych o ile zostaną na planszach przedstawione wszystkie treści, rysunki i schematy opisane w Rozdziale VI pkt 2.2. uwzględniając zmiany opisane w odpowiedziach na pytania powyżej.

Organizator przypomina, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 2.9. :
„… Na każdym etapie Konkursu odpowiedzi na wnioski Uczestników konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu przesłane Uczestnikom konkursu i zamieszone na Stronie internetowej Konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu konkursu”

Dokument można pobrać TUTAJ.


08.07.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienie 13 treści Regulaminu konkursu.

PYTANIE 99
Bardzo prosimy o opisanie/sprecyzowanie rodzaju planowanych wystaw/ekspozycji w przestrzeni ekspozycyjnej Domu kina. W kontekście Zapisu Rozdziału VI pkt 2.2. lit. g odnoszącego się do wytycznych dot. obligatoryjnych wizualizacji – w przypadku wizualizacji cyt. „...wnętrza ekspozycyjnego Domu kina…” – informacja o rodzaju i specyfice planowanych wystaw/ekspozycji wydaje się być niezbędna, aby precyzyjnie odpowiedzieć na postawione zadanie.
ODPOWIEDŹ:
W przestrzeni Domu kina Organizator planuje między innymi:
- Wystawa prezentująca artystyczne wartości obrazów 3 sezonu Twin Peaks z uwzględnieniem elementów wcześniejszych sezonów serialu.
- Wystawy monograficzne prezentujące wyjątkowe kompozycje obrazów z wybitnych filmów, twórczości reżyserów, autorów zdjęć etc.
- Designe i scenografia filmowa etc.
Wystawy mają nie tylko bawić i poruszać, ale także inspirować do działań edukacyjnych i kreacji warsztatowych.

PYTANIE 100
Bardzo prosimy o wyjaśnienie czy planowane zewnętrzne elementy multimedialnej komunikacji budynku – wielkoformatowe ekrany ledowe – mają być elementem stałym czy tymczasowym.
ODPOWIEDŹ:
Zewnętrzne elementy multimedialnej komunikacji budynku musza być stałym elementem wykonanym w najnowszych technologiach umożliwiających ich modernizację tj dostosowywanie do rozwijających się technik multimedialnych. Elementy te mogą też służyć dla tworzenia tła-ilustracji-informacji o wydarzeniach dziejących się we wnętrzu centrum jak i o wydarzeniach odbywających się na placu gromadzącym kilka tysięcy widzów, uczestników np. koncerty, targi, warsztaty filmowe, pokazy rzeźb – instalacji przestrzennych. Powinny być to elementy nie generujące dodatkowych usług w zakresie zamawiania i montażu banerów, rusztowań, a jeśli to w przewidziany i łatwy sposób (np. dodatkowa scena, czy windowania). Koniecznie należy wziąć pod uwagę strony świata przy lokalizowaniu scen czy widowni plenerowych. Strona wschodnia placu - tylna fasada CKK Jordanki jest zawsze silnie nasłoneczniona latem co uniemożliwia organizacje koncertów oraz opóźnia pokazy filmowe do godzin późnowieczornych. Sugeruje się zatem by elementy komunikacji multimedialnej brały pod uwagę ten aspekt funkcjonowania ECF Camerimage. Należy wziąć pod uwagę możliwość komercyjnego najmu części tych urządzeń w celu generowania zysków niezbędnych dla budżetu instytucji – te części powinny otwierać się na widoki zewnętrzne, ale przy zachowaniu mocnej ekspozycji nazwy ECF Camerimage.
– Ronda Niepodległości i Ronda Solidarności – a także od ulic Solidarności tak by już z ulicy widoczne było zaproszenie do ECF Camerimage, to samo od przesmyku między Bankiem i Urzędem Marszałkowskim. Ważne elementy zieleni i konieczne akcenty wodne nie powinny zakłócać widoczności komunikacji tak w czasie koncertów, jak i w czasie uroczystych otwarć Festiwali.

PYTANIE 101
makietę matkę z kontekstem architektoniczno urbanistycznym, natomiast uczestnicy konkursu otrzymają wyjmowane płytki z makiety. Prosimy o udostępnienie zdjęć makiety matki, aby móc dopasować wizualnie nasz model (np. w kwestii
ODPOWIEDŹ:
Zdjęcia makiety matki zostaną udostępnione Uczestnikom wraz z wyjmowanymi płytkami będącymi podstawą do wykonania makiet Uczestników konkursu. Udostepnienie nastąpi dnia 13.07.2021 r. Zdjęcia makiety matki będą udostępnione na natomiast płytki zostaną wysłane pocztą/kurierem do poszczególnych Uczestników zakwalifikowanych do

PYTANIE 102
Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2.2. lit. g.:

„g. Minimum 5 realistycznych wizualizacji wnętrza budynku ECFC a w szczególności:

  • sala główna Centrum festiwalowego,
  • foyer Centrum festiwalowego (parter i piętro),
  • foyer Domu kina,
  • wspólna przestrzeń hollu z wejściami do Marketu, Centrum edukacji, Studia,
  • wnętrza ekspozycyjne Domu kina.

” Lokalizacja i zawartość wizualizacji została jasno określona przez Organizatora Konkursu. Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku braku możliwości spełnienia wymagań ze względu na inne ukształtowanie przestrzenne obiektu (np. brak możliwości ukazania wspólnej przestrzeni holu z wejściami do Marketu, Centrum Edukacji i Studia na jednym ujęciu) możliwa jest modyfikacja ujęcia poprzez dopasowanie go.
ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza powyższe.

Dokument można pobrać TUTAJ.


13.07.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienie 14 treści Regulaminu konkursu.

PYTANIE 103                                                                                                                     

Bardzo prosimy o informację czy rekomendowane połączenie pomiędzy budynkiem Studia z resztą kubatury budynku na poziomie +1, powinno odbywać się do strefy Marketu czy do strefy Foyer głównego Centrum Festiwalowego/Foyer Sali głównej.

 

ODPOWIEDŹ:

Ważna jest możliwość przejścia ze Studia co Centrum Festiwalowego bez konieczności wychodzenia z budynku lub prowadzenia takiej komunikacji przez parking.

Funkcjonalnie najlepiej będzie, jeśli przejście z Centrum Festiwalowego do Studia nie będzie kolidowało z realizowanymi zadaniami wystawowymi w Markecie. Po prostu należy stworzyć ciąg komunikacyjny pozwalający przemieścić się z Centrum Festiwalowego do Studia i odwrotnie (np. grupie studentów biorących udział w zajęciach edukacyjnych czy osobom uczestniczącym w wydarzeniach Festiwalowych a zainteresowanym warsztatami realizowanymi w Studiu).

Dokument można pobrać TUTAJ.


19.07.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 15.

 

PYTANIE 104

Prosimy o informację czy w przypadku przyznania nagrody pieniężnej Uczestnikowi wspólnie biorącemu udział w Konkursie Organizator dopuszcza wypłatę nagrody w podziale na członków zespołu konkursowego.

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie złożą do Organizatorska/Zamawiającego odpowiednie dyspozycje co do podziału nagrody, zaakceptowane i podpisane przez wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie lub przez powołanego przez wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie  pełnomocnika, wówczas Zamawiający będzie mógł wypłacić nagrodę w podziale na poszczególnych Uczestników.

 

Dokument można pobrać TUTAJ.


03.08.2021 r.:

Organizator opublikował wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu numer 16.

PYTANIE 105                                            
W związku z decyzją Organizatora konkursu dotyczącą możliwości przedstawienia pracy konkursowej na maksymalnie 15 planszach prosimy o informację o sposobie prezentacji plansz. Ze względu na rozmiar rysunku PZT konieczne jest lokalizowanie go przynajmniej na dwóch połączonych planszach. W związku z tym, prosimy o odpowiedź czy będą prezentowane w dwóch rzędach (wysokość sumaryczna plansz 140 cm, w przypadku nieparzystej ilości plansz będzie to trudne ułożenie) czy może w trzech rzędach (wysokość sumaryczna plansz 210cm, przy parzystej ilości plansz będzie to trudne ułożenie)?

ODPOWIEDŹ:
Organizator planuje w trakcie oceny Prac konkursowych prezentację prac w trzech rzędach poziomach (każdy rząd po 5 plansz). W przypadku wystawy pokonkursowej możliwe będzie, że prezentacja plansz będzie w dwu rzędach (pierwszy rząd 7 plansz, drugi rząd 8 plansz. Na dzień dzisiejszy niestety Organizator nie może sprecyzować ostatecznie sposobu prezentacji prac na wystawie.


PYTANIA 106                                            
Czy Organizator dopuściłby ilość plansz powiększoną do max. 16 sztuk (B1 poziomo) ?

ODPOWIEDŹ:
Organizator podtrzymuje wymóg maksymalnie 15 plansz graficznych w formacie 100x70 cm.


PYTANIA 107                                            
Czy grubość przesłanej płytki jest docelową grubością makiety otoczenia? Proszę o informację czy makieta, którą przygotuje uczestnik ma być tej samej grubości co przesłana przez Organizatora płyta. Jeżeli tak prosimy o rozważenie zmiany grubości podstawy do wymiaru dwóch płyt nałożonych jedna na drugą.

ODPOWIEDŹ:
Grubość płytki jest docelową grubością wgłębienia w makiecie matce, górna płaszczyzna płytki po włożeniu w makietę matkę licuje z płaszczyzną makiety.


PYTANIA 108                                            
Czy na makiecie będzie zieleń - drzewa.

ODPOWIEDŹ:
Na makiecie matce nie będzie zieleni / drzew.


PYTANIA 109                                            
Prosimy o informację w jakim kolorze zostanie wykonany poziom terenu (ulice, tereny zielone) makiety matki wokół płytki, którą otrzymaliśmy. Płytka jest w kolorze ciemnoszarym, natomiast jak widzimy na udostępnionych zdjęciach zrealizowanych fragmentów makiety teren jest biały wobec czego nie wiemy czy zlecić modelarzowi przemalowanie płytki na biało.

ODPOWIEDŹ:
Makieta matka jest monochromatyczna biała (domy, ulice, teren etc.) , płytka jest pomalowana tylko szarą farbą podkładową bo powstawała i musiała być dostarczona uczestnikom, na etapie przed malowaniem makiety matki. Uczestnik konkursu może pomalować płytkę na kolor biały.


PYTANIA 110                                        
Czy płytka do modelu służy jako wzór do stworzenia nowej własnej podkładki modelowej?

ODPOWIEDŹ:
Model należy zbudować na dostarczonej płytce i do niej go przytwierdzić na stałe żeby była pewność, że wpasuje się w makietę matkę.


PYTANIA 111                                            
Jak jest wysokość modelu matki?

ODPOWIEDŹ:
Bok makiety matki ma 11 cm. Wgłębienie na makiety uczestników konkursu ma głębokość taką jak grubość płytki.


PYTANIA 112                                            
Prosimy o przesłanie zdjęć charakteru modelowego zieleni niskiej i wysokiej.

ODPOWIEDŹ:
Na makiecie matce nie będzie zieleni / drzew.


PYTANIA 113                                        
Prosimy o informację, kiedy zostaną udostępnione zdjęcia modelu matki ukazujące teren wokół płytki, tj. bezpośrednie otoczenie projektowanego budynku. Prosimy o dokładne pokazanie miejsc styku modelu matki z modelem wykonywanym na płytce - miejsca wokół płytki.

ODPOWIEDŹ:
Zdjęcia ostatecznej wersji makiety matki zostaną udostępnione do dnia 04.08.2021 r.

 

Dokument można pobrać TUTAJ.