Harmonogram

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW KONKURSU

 

W związku z odpowiedziami na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu związane z postulowanym przez Uczestników konkursu przedłużeniem terminów Konkursu oraz ze względu na pewne opóźnienie w przekazaniu Uczestnikom konkursu Załączników nr 7e, 7f, 7g oraz 7j, a także, co jest bezpośrednio związane z powyższym czyli ogólnymi utrudnieniami spowodowanymi stanem pandemii COVID w kraju i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami, Organizator podjął decyzję o zmianie terminów Konkursu jak następuje:

NOWY HARMONOGRAM KONKURSU – 19.04.2021 r.

(Na czerwono zaznaczono daty zmienione)

 

ETAP I KONKUSU

4.1.

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

26.02.2021 r.

4.2.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

do dnia 17.03.2021 r.

4.3.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

do dnia 24.03.2021 r.

do godziny 12:00

4.4.

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

do dnia 08.04.2021 r.

4.5.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

ZMIANA TERMINU

do dnia 10.05.2021 r.

do godziny 15:00

4.6.

Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.

Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Opracowania studialne w postaci papierowej należy składać na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.

ZMIANA TERMINU

do dnia 07.06.2021 r.

do godziny

15:00

4.7.

Ostateczny termin powiadomienia poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.

ZMIANA TERMINU

do dnia

21.06.2021 r.

ETAP II KONKURSU

4.8.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

ZMIANA TERMINU

do dnia 12.07.2021 r.

4.9.

Ostateczny termin składania Prac konkursowych.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Prace konkursowe w postaci papierowej w tym także model fizyczny makiety należy składać na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.

ZMIANA TERMINU

do dnia 16.08.2021 r.

do godziny

15:00

4.10.

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

ZMIANA
TERMINU

w dniu 31.08.2021 r.

4.11.

Ewentualna wystawa pokonkursowa.

ZMIANA
TERMINU

do dnia 01.09.2021 r.

do dnia

10.09.2021 r.

4.12.

Ewentualna dyskusja pokonkursowa.

ZMIANA
TERMINU

w dniu 07.09.2021 r.


 

Wersja pierwotna:

ETAP I KONKUSU

4.1.

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

26.02.2021 r.

4.2.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

do dnia 17.03.2021 r.

4.3.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

do dnia 24.03.2021 r.

do godziny 12:00

4.4.

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

do dnia 08.04.2021 r.

4.5.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

do dnia 19.04.2021 r.

do godziny 15:00

4.6.

Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.

Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Opracowania studialne w postaci papierowej należy składać na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.

do dnia 10.05.2021 r.

do godziny

15:00

4.7.

Ostateczny termin powiadomienia poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.

do dnia

24.05.2021 r.

ETAP II KONKURSU

4.8.

Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

do dnia 07.06.2021 r.

4.9.

Ostateczny termin składania Prac konkursowych.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Prace konkursowe w postaci papierowej w tym także model fizyczny makiety należy składać na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.

do dnia 19.07.2021 r.

do godziny

15:00

4.10.

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 30.07.2021 r.

4.11.

Ewentualna wystawa pokonkursowa.

do dnia 02.08.2021 r.

do dnia

06.08.2021 r.

4.12.

Ewentualna dyskusja pokonkursowa.

w dniu 06.08.2021 r.